30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yenilenebilir Enerji Tesislerinde Yerli Aksam Destekleri

ANKARA (Enerji Portalı) – Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Bugün yayımlanan 31138 sayılı Resmi Gazete’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından şu yönetmelik yayımlandı:

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Yönetmelikte madde değiştirme ve madde ekleme gibi değişiklikler yapıldı. Yönetmeliğe eklenen maddeler:

Yönetmeliğin 4. Maddesine yapılan eklemeler:

“(3) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin ikinci fıkra kapsamındaki belgeler 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”

“(5) Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait lisans sahibi tüzel kişi tarafından hazırlanan Ek-1/Lahika-1’deki teorik rapor ile Ek-1/Lahika-2’de belirtilen Taahhütname, bu madde kapsamında belirtilen süreler içerisinde Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur.

(6) Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait Ek-1/Lahika-1’de belirtilen, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluş tarafından işletme şartlarında, tesiste yapılan ölçümlere göre hazırlanan ve teorik raporda verilen değerlerin teyidini içeren saha doğrulama raporu, lisans sahibi tüzel kişi tarafından kojenerasyon sistemi için yerli katkı ilave fiyatından yararlanılan ilk yıl içerisinde Bakanlığa sunulur.   Bu raporda kojenerasyon sistemine ilişkin verim değerinin en az %85 (yüzde seksen beş) ve birincil enerji kaynağı tasarruf oranının en az %10 (yüzde on) olmaması durumunda söz konusu kojenerasyon sistemi yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(7) Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri ile Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesislerinin yerli katkı ilave fiyatı başvuruları bu madde kapsamında gerçekleştirilir.”

Yönetmeliğin 5. Maddesine yapılan eklemeler:

“(3) Başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahibine bildirilir.”

“(4) Yerli katkı ilave fiyatından önceki dönemlerde faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde hasar gören bütünleştirici parçaların değişimi durumunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler değişimin yapıldığı tarihten sonraki 1 Ağustos tarihine kadar bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, söz konusu tesis değişim tarihi itibariyle ilgili bütünleştirici parçaya ait (üretim tesisindeki tüm üniteler için) yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

Hasar görmüş aksamın veya bütünleştirici parçanın geçici süreli ve üretimi kısmen etkileyen çeşitli hallerden dolayı (grev, lokavt, iflas, ifa zorluğu vb.) yurt içi kaynaklardan temin edilemeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu durum tevsik edici belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa bildirilir. Söz konusu kısmi ve geçici olumsuzluğun tespiti ve gerekçelerinin Bakanlıkça uygun bulunması durumunda; bu aksam veya bütünleştirici parçalarda yerlilik şartı aranmaz.”

Yönetmeliğin 6. Maddesine yapılan eklemeler:

“(4) Birinci fıkra kapsamında hesaplanacak yerli katkı ilave fiyatından son yararlanma dönemi EPDK tarafından belirlenir.

(5) Yerli katkı ilave fiyatı, Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri’ndeki her bir yenilenebilir kaynak için hesaplanacak yerli katkı ilave fiyatı ile Kanuna ekli I sayılı cetvelde bu kaynaklar için belirlenen fiyatların toplamının düşük olanı üzerinden EPDK tarafından belirlenecek kalan faydalanma süresi için uygulanır. Bu tesislerde, ana kaynak dışındaki yardımcı kaynak için, asgari bir önceki takvim yılında bu yardımcı kaynak türündeki tesisler için yerli katkı ilave fiyatı uygun bulunan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılır. Aksi takdirde, başvuru reddedilir ve tesis yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz.

(6) Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri’nde, yerli katkı ilave fiyatı, ana kaynak ve bu kaynağın EPDK tarafından belirlenecek kalan faydalanma süresi için uygulanır. Bu tesislerde, ana kaynağa ilave olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için asgari bir önceki takvim yılında bu kaynak türündeki tesisler için yerli katkı ilave fiyatı uygun bulunan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılır. Aksi takdirde, başvuru reddedilir ve tesis yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz.”

Yönetmeliğin 7. Maddesine yapılan eklemeler:

“(2) Ek-1’de; Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan “3.2 Kule Bağlantı Elemanları” bütünleştirici parçasının Kule-Nasel, Kule-Kule ve Kule-Zemin arasındaki kısımları ile Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan “PV Panel Entegrasyonu ve Güneş Yapısal Mekaniği İmalatı”na ait “1.2 Elektriksel bağlantılar” bütünleştirici parçasının doğru akım kablosu,  doğru akım sigortası, doğru akım parafuduru ve doğru akım anahtarlı ayırıcı için ayrı ayrı Yerli Malı Belgesi sunulur.”

Yönetmeliğe eklenen geçici madde:

Devam eden iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2021 yılında yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak üzere yapılacak başvurularda, 4 üncü madde kapsamındaki belgeler 16/10/2020 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Bu kapsamda eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 23/10/2020 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 28/10/2020 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Bu fıkra kapsamında yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31/10/2020 tarihine kadar EPDK’ya bildirilir.

(2) 1/11/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek elektrik üretim tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin 4 üncü madde kapsamındaki belgeler 31/12/2020 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15/9/2021 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 30/9/2021 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar.

Bu fıkra kapsamında yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31/10/2021 tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahibine bildirilir. Bu tesislere ilişkin 31/12/2020 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin 4 üncü madde kapsamındaki belgeler ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz.”

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

EK’e ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.