30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“YEK Belgelendirilmesi ve Desteklenmesi” Yönetmeliğinin İncelemesi

9 Ekim 2018 Salı günü 30560 sayılı Resmi Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlığı altında aşağıdaki metini hepimiz okuduk.
Hatırlamak İçin Tıklayabilirsiniz.

Ancak bu tarz kararlar, yönetmelikler, özellikle de sektör bu derece sıkıntılı günler geçirirken çok hızlı yorumlara neden oluyor ve hepimizi yanıltabiliyor. Bu nedenle madde madde inceleyerek bir analiz yapmaya çalışacağım.


9 Ekim 2018 Salı / Resmi Gazete / Sayı: 30560

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Maddeleri inceleyelim;

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. (ilgili yönetmelik için)

“z) Yarışma Yönetmeliği: 13/5/2017 tarihli ve 30065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğini,”

 


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bir üretim tesisinin ve varsa barasına bağlı tüketim tesislerinin gerçekleştirmiş olduğu elektrik enerjisi tüketimine ilişkin olarak, ilgili ölçüm noktalarından yapılan çekişlerin herhangi bir tedarikçinin portföyünde yer almaması halinde, ilgili fatura dönemindeki bu üretim tesisine ait uzlaştırmaya ilişkin aylık toplam üretim miktarı düşüldükten sonraki aylık net çekiş miktarı da birinci fıkrada belirtilen ödeme yükümlülüğü oranı hesabında dikkate alınır.

(3) Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca otoprodüktör lisansı üretim lisansına dönüştürülen lisans sahibi tüzel kişilerin, söz konusu lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin barasına bağlı olmaksızın nakil yoluyla beslenen kendilerine ait tüketim tesislerine sağladıkları elektrik enerjisi de ikinci fıkradaki esaslara göre ödeme yükümlülüğü oranı hesabında dikkate alınır.”

1.10.2013 tarihli “Yenilenebilir Enerji Kaynkalarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmeliği” İncelemek için tıklayınız.

Eski Yönetmelikteki 13 Maddeyi inceleyelim;

Ödeme yükümlülüğü oranının hesaplanması

MADDE 13 – (1) Bir fatura döneminde, i tedarikçisinin YEKDEM kapsamındaki ödeme yükümlülüğü oranı (ÖYOi) aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;

ÖYO: Bir fatura döneminde i tedarikçisinin YEKDEM uyarınca ödeme yükümlülüğü oranını (%),

UEÇMi,b,u : Dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuatın ilgili maddesi uyarınca hesaplanan, i tedarikçisi adına kayıtlı b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemi için, tedarik yükümlülüğü kapsamındaki uzlaştırmaya esas çekiş miktarını (MWh),

UEÇMb,u : Dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuatın ilgili maddesi uyarınca hesaplanan, b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemi için, tedarik yükümlülüğü kapsamındaki uzlaştırmaya esas çekiş miktarını (MWh),

n: Bir fatura dönemine ilişkin i tedarikçisi adına kayıtlı uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,

m: Bir fatura dönemine ilişkin toplam uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,

k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,

ifade eder.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski Yönetmeliğin 15.maddesi;

MADDE 15 – (1) YEKDEM portföyünün uzlaştırılmasından elde edilen gelir aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

                                                                    

Bu formülde geçen;

YPG: Her bir fatura dönemi için YEKDEM portföyünün uzlaştırılmasından elde edilen geliri (TL),

PTFt,u : t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),

YEKSSMt,u : YEKDEM kapsamında Piyasa İşletmecisi tarafından gün öncesi piyasası kapsamında fiyattan bağımsız teklif olarak değerlendirilen ve t teklif bölgesi için, u uzlaştırma dönemine ait tekliften dolayı gerçekleştirilen sistem satış miktarını (MWh),

l: t teklif bölgesi sayısını,

k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,

ifade eder.

(2) YEKDEM portföy gelirinden faiz geliri elde edilmesi halinde bu miktar her fatura dönemi bazında YEKDEM portföy gelirine eklenir.

(3) Her bir tedarikçiye Piyasa İşletmecisi tarafından ödenecek YEKDEM portföy geliri tutarı (YPGT), YEKDEM kapsamında hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranı dikkate alınarak aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

YPGTi = YPG x ÖYOi     

Bu formülde geçen;

YPGT: Her bir fatura dönemi için i tedarikçisine ödenecek YEKDEM portföy geliri tutarını, (TL),

YPG: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEKDEM portföy gelirini (TL),

ÖYO: Her bir fatura dönemi için i tedarikçisinin ödeme yükümlülüğü oranını, (%),

ifade eder.

09.10.2018 tarihinde yeni yönetmeliğine dönersek;

 

Bu formülde geçen;

YG: Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL),

PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),

UEVMi,b,t,u: Lisanslı üretim tesisleri için, i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),

LÜNETm,t,u: m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemi için YEKDEM kapsamında şebekeye verdiği lisanssız üretim tesislerinden üretilen enerji ile söz konusu lisanssız üretim tesisleri ile ilişkilendirilmiş tüketim tesislerinde tüketilen enerjinin mahsuplaştırılmasıyla bulunan net üretim değeri (MWh),

KBc: c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle yükümlü olduğu, dördüncü fıkra uyarınca hesaplanan katılım bedelini (TL),

a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,

d: YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi sayısını,

ni: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,

N: Piyasa katılımcısı sayısını,

l: t teklif bölgesi sayısını,

k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,

j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını,

p: Kurul tarafından muafiyetli üretim için belirlenen tolerans katsayısını,

ifade eder.”

“(4) Bir piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle yükümlü olduğu katılım bedeli aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;

KBc: c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle yükümlü olduğu katılım bedelini (TL),

UEVMc,b,t,u: Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödeme yükümlülüğü bulunan c piyasa katılımcısının, b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),

TFc,b: c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca katılım bedeli ödemekle yükümlü olduğu b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için bağlantı hakkı kazandığı teklif fiyatını,

nkb: c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca katılım bedeli ödemekle yükümlü olduğu uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,

l: t teklif bölgesi sayısını,

k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,

ifade eder.”


MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi     Sayısı

1/10/2013           28782

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi     Sayısı

1-            29/4/2016           28698

2-            28/10/2016         29871

3-            23/02/2017         29988

4-            11/05/2017         30063

5-            21/04/2018         30398


Kısaca özetlersek,

Değişiklik yapılan yönetmeliğin ilk maddesine döndüğümüzde,

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla; üretim lisansı sahibi tüzel kişilere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında işletilecek YEK Destekleme Mekanizmasının kuruluşu ve işleyişini düzenlemek amacıyla kamu tüzel kişilerinin görev ve yetkileri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yeni alınan bu karar ilgili tesislerin Rüzgar ve Güneş önlisanslarını kapsayacak şekilde genişletilmiş, ilgili tesis bir edaş bölgesinde değilse birinci fıkraya göre ödeme şekli netleştirilmiş,  YEKDEM geliri hesaplama formülü revize edilmiştir

 

Cuneyt S.Gungor

E.Elektronik Müh.

Yenilenebilir Enerji Uzmanı

0850 304 1310 -0216 606 1310

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.