Yares Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Yalova Rüzgar Enerji Santrali projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.

YARES Elektrik Üretim A.ġ. (YARES Elektrik) tarafından Bursa ili, Gemlik ilçesi ile Yalova ili, Armutlu ve Çınarcık ilçeleri sınırları içerisinde Yalova Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesinin yatırımı planlanmaktadır.

Yalova RES projesi kapsamında her biri 3,572 MWm / 3,572 MWe kurulu güce sahip 14 adet rüzgar türbininin kurulması ve iĢletilmesi planlanmaktadır. Toplam kurulu gücü 50 MWm/50 MWe olması planlanan santralin yılda 175.2 GWh elektrik üretmesi beklenmektedir.

Rüzgar enerji santralinde üretilecek enerjinin mevcut 154 kV Kürekdağı RES Trafo Merkezine bağlanarak enterkonnekte sisteme verilmesi planlanmaktadır. Yalova RES projesinin inşaatı montaj aşaması ile birlikte yaklaĢık 7 ay sürecek olup, inĢaat aĢamasında personelin çalıĢma süresi ayda 26 gün, günde 8 saat Ģeklinde olacaktır.

Proje kapsamında inşaat aşamasında 45, işletme aşamasında ise 10 personelin çalıştırılması planlanmaktadır.

Konuyla ilgili Çevre ve şehircilik bakanlığına gönderiler ÇED raporu halkın görüşüne açıldı.