30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Üniversite’nin Enerji Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı

İZMİR (Enerji Portalı) – 31410 sayılı Resmi Gazete’de Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında yönetmelik yayımladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 31410 sayılı Resmi Gazete’de şu yönetmelik yayımlandı:

“Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”

Yönetmelikte yer alan yönetmeliğin amacı, kapsamı, dayanağı, merkezin amacı ve faaliyet alanlarının yer aldığı maddeler:

Yönetmeliğin Amacı

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Dayanağı

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Merkezin Amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, hidrolik ve diğer yenilenebilir enerji, nükleer enerji, hidrojen enerjisi ve fosil yakıt kaynaklı enerji konularında çok disiplinli bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlık yapmak, projeler yürütmek, eğitim vermek, bu konuda çalışan araştırmacıları bir araya getirmek için toplantı ve benzeri faaliyetler gerçekleştirmek ve toplumu bilinçlendirmektir.

Merkezin Faaliyet Alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji konusunda Üniversite, özel sektör ve kamu iş birliğinde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonuna katkıda bulunmak, etüd ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde kamu kurumlarından ve özel sektörden gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak.

b) Enerji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar organize etmek ve bu tür faaliyetlere katılmak.

c) Enerji alanında araştırma, inceleme ve yayınlar yaparak bu tür çalışmalara destek sağlamak, yerli ve yabancı kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak bu kurum ve kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs gibi mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

d) Toplumda, enerji alanındaki ihtiyaçlar ve problemler konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilinçlendirmek.

e) Enerji sektöründe araç-gereç ve insan gücünün dış kaynaklara bağımlılığını azaltacak yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaparak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak.

f) Enerji verimliliği konusunda sanayinin ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmak.

g) Fosil, yenilenebilir, nükleer ve alternatif enerji kaynaklarının bulunması, yeni enerji alanlarının kullanıma açılması gibi konularda çalışmalarda bulunmak.

ğ) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir kalkınma konularında stratejiler geliştirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak.

h) Enerji kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, depolanması, nakledilmesi ve tüketilmesi esnasında ortaya çıkan teknik, ekonomik ve çevresel sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak.

ı) Enerji konusunda farklı bilim dallarının, özel sektör, diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların erişebileceği bir veri merkezi oluşturmak.

i) Enerji alanında yapılan araştırmaları her kademede teşvik etmek ve onurlandırmak amacıyla yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

j) Merkezin amacına yönelik diğer çalışmaları yapmak.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.