30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Türkiye Taşkömürü Kurumu, Depo Teslimi Akaryakıt Satın Alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Depo Teslimi Akaryakıt alacağını bugünkü resmi gazeteden duyurdu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu genel Müdürlüğü Depo Teslimi Akaryakıt Satın alacağını bugünkü resmi gazetede den duyurdu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Akaryakıt alacağına istinaden duyuru Aşağıdaki şekilde yayınlanmıştır.

Depo teslimi akaryakıt temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2018/94454

1 – İdarenin

a) Adresi:  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası:  Tel: 0372 259 47 94 – 84

                                                         Fax: 0372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa): satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 – İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı
a) Niteliği, türü ve miktarı 1 Oksijen Gazı Tüpü Dolumu 25.250 m³
2 Asetilen Gazı Tüpü Dolumu   9.000 kg.

b) Teslim yeri:  Oksijen tüpleri Armutcuk, Kozlu, Karadon, Üzülmez ve Amasra Müesseseleri ile Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü işyerinden (FİRMACA BOŞ TÜPLERİN ALINMASI VE DOLDURULARAK TESLİMİ HER MÜESSESE VE MMFİM İŞYERİ İÇİN BELİRLİ TEK NOKTADAN) alınıp yine aynı işyerine teslim edilecektir.

c) Teslim süresi:  365 Takvim gününde teslim edeceklerdir.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer:  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati:  03.2018 Salı – Saat 15.00

c) Dosya no:  1818009

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 – İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

e) İhale şartnamesinde geçici teminat,

f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) İhale şartnamesinde 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 – Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 – Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.2 – Firmalar muhtelif kurum ve müesseselerden almış oldukları en az dört referansı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.2.3 – Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı broşür verecekler ve marka belirteceklerdir.

4.2.4 – Firmalar, HYB Belgesi ve TURKAK onaylı TS EN ISO 9001-2008 /2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.2.5 – Firmalar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınmış ‘Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ vereceklerdir.

4.2.6 – Firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınmış ‘Basınçlı Gaz Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi’ vereceklerdir.

4.2.7 – Firmalar dolum yapılan kalibrasyon gazları tüplerinin nakliyesi ADR onaylı araç ve SRC5 belgeli sürücü tarafından yapılacaktır.

4.2.8 – Dolum yapacak firmalar gazlara ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) vereceklerdir.

4.2.9 – İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir.

4.2.10 – Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 – İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 75,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 75,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler en geç 20.03.2018 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhalede kısmi teklif verilemez

10 – İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 – Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 – İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

2063/1-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.