30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Türkiye Petrolleri İhale ile 2 Adet Sürücülü Tanker, 2 Adet Sürücülü Kamyon Hizmet Alımı Yapacak

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü İhale ile 2 Adet Sürücülü Tanker, 2 Adet Sürücülü Kamyon Hizmet Alımı Yapacak.

Türkiye Petrolleri Batman Üretim Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere 2 adet sürücülü tanker ve 2 adet sürücülü kamyon kiralama hizmet alımı “Açık İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

Konuyula ilgili Duyuru bugünkü resmi gazetede yayınlandı

2 ADET SÜRÜCÜLÜ TANKER VE 2 ADET SÜRÜCÜLÜ KAMYON KİRALAMA HİZMET ALIMI “AÇIK İHALE USULÜ” İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

TDLHZM-8 Türkiye Petrolleri Batman Üretim Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere 2 adet sürücülü tanker ve 2 adet sürücülü kamyon kiralama hizmet alımı “Açık İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                        :  2018/115565

1 – İdarenin

 1. a) Adresi:  Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No: 10   06100  Çankaya/ ANKARA
 2. b) Telefon ve Faks numarası:  0 312 207 27 07 ve 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73
 3. c) Elektronik posta adresi (varsa):  ihale@tp.gov.tr

2 – İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı:  2 Adet Sürücülü en az 2014 model, en az 120 Bbl ve toplam ağırlığı 25 ton kapasiteli, 3 dingilli (6×2) Tanker Araç olacaktır.

                                                               :  2 Adet Sürücülü en az 2014 model, en az toplam ağırlığı 25 ton kapasiteli, 4 dingilli (8×2) şase halinde tek çekerli Kamyon Araç.

 1. b) Teslim yeri:  TP Batman Bölge Müdürlüğü
 2. c) İşin süresi:  Sözleşme tarihinden itibaren; 2 (iki) yıldır.

3 – İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer:  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü  2180. Cad. No. 10   Çankaya/ANKARA Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu
 2. b) Tarihi ve saati:  03.2018 – Saat 11.00

4 – İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

 1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;
 2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

 1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

 1. d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif formu
 2. e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 3. f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;
 4. h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim Belgesi istenmiş ise)
 5. i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.
 6. j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 – Bu madde boş bırakılmıştır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Tanker ve Kamyon ile her türlü malzeme taşıma işi

4.5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin (K1 vb) aslı veya noter onaylı sureti.

4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5 – İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhaleler ve Sözleşmeler Müdürlüğü, 6. Kat 615 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 100,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. içinHesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 – Teklifler, 20.03.2018 tarih ve saat 11.00’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 – İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

8 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

10 – Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 – Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 – Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

2267/1-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.