30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Türkiye Petrolleri AO İş Makinası Hizmet Alımı İhale Edecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bugünkü resmi gazetede iş makinası hizmet alımı yapılacağını yayınladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TP) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı TDLHZM-19 TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYLIKLI 25 TONLUK HİYAP VE MÜNFERİT VİNÇ KİRALAMA hizmet alımı TP Mal ve Hizmet Alımı  İhale edecek

Resmi Gazetede Yayınlanan İhale Alımı aşağıdaki şekildedir.

İŞ MAKİNASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TP) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından:

TDLHZM-19 TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYLIKLI 25 TONLUK HİYAP VE MÜNFERİT VİNÇ KİRALAMA hizmet alımı TP Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Açık İhale Usulü (Madde-23) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/189722

1 – İdarenin

  1. a) Adresi: Söğütözü  2180. Cad. No: 10   06530 ÇANKAYA/ ANKARA
  2. b) Telefon ve faks numarası:  312 207 2000 – 312 286 9073
  3. c) Elektronik Posta Adresi:  ihale@tp.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  https://www.tp.gov.tr

2 – İhale konusu hizmetin

  1. a) Niteliği, türü ve miktar:  Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğü Aylıklı 25 Tonluk Hiyap Kiralama Hizmet Alım ve Münferit Vinç Kiralama Hizmet Alım İşleridir.
  2. b) Yapılacağı yer:  Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri, sahalar ve yurtiçi malzeme sevkiyatının yapılacağı yerlerdir.
  3. c) Süresi:  İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmidört) aydır: Aylıklı 25 tonluk Hiyap Kiralama Hizmet Alım İşi 01.06.2018,

                                                               Münferit Vinç Kiralama Hizmet Alım İşi 01.07.2018 Tarihinde başlayacaktır.

3 – İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer:  TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu Söğütözü  2180. Cad. No: 10   06530ÇANKAYA/ANKARA
  2. b) Tarihi ve saati:  05.2018 – 14.30

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Teklif cetvelinin Münferit Vinç Kiralama İşi kısmı için ayrıca;

Bu kaleme teklif verecek isteklilerin 2010 model ve yukarı en az 1 adet 80 ton, 1 adet 60 ton, 1 adet 40 ton veya 50 ton kapasiteli teleskopik vincin ve 1 adet 20 ton kapasiteli hiyap vincin mülkiyetini veya sözleşme dönemi sonuna kadar noter onaylı taahhütname ile kullanım hakkına sahip olduğunu gösteren belgeyi idareye vermek zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kaldırma iletme işleri ve ya iş makinası kiralama işleri

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Oda No: 603 Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06530 Söğütözü – ÇANKAYA / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihale 2 kısım (Aylıklı 25 Tonluk Hiyap Hizmet Alımı ve Münferit Vinç Kiralama Hizmet Alımı) olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. İstekliler belirtilen bu 2 kısım için kısmi teklif verebilir.

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.