Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayınlandı.

9 Haziran Tarihli Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yayınlandı.

Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik Aşağıdaki Şekildedir.
YÖNETMELİK
Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

 

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu merkez ve bağlı kuruluş teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanuna, 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununa ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını,

ç) Başkan yardımcısı: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısını,

d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,

e) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

h) İMİD: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

j) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav kurulunu,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk Müşaviri

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı

ç) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Aşçı, hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, mimar, mühendis, veteriner hekim, şehir bölge plancısı, fizikçi, kimyager, astronom, istatistikçi, biyolog, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3) Son beş yıl içerisinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kararıyla buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mimar, mühendis, veteriner hekim, şehir bölge plancısı, fizikçi, kimyager, astronom, istatistikçi, biyolog, araştırmacı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, tekniker, sağlık teknikeri, kütüphaneci, programcı, ayniyat saymanı kadrolarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az altı ayı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Ancak; Nükleer Güvenlik, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği, Araştırma – Geliştirme – Koordinasyon, Teknoloji Dairelerinin İdari İşler ve Mali Yönetim Şube Müdürlükleri hariç Şube Müdürü kadroları ile İMİD in Bilgi İşlem Şube Müdürü kadrosuna; bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme sınavında başarılı olmaları, son beş yıl içerisinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kararıyla buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip bulunmaları kaydıyla Kurumun mimar, mühendis, kimyager, fizikçi, programcı kadroları arasından atama yapılır.

c) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Eğitim fakültesi mezunu olmak,

2) Araştırmacı, şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı kadrolarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az altı ayı Kurumda geçmek kaydıyla en az üç yıl çalışmış olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Araştırmacı, şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı kadrolarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az altı ayı Kurumda geçmek kaydıyla en az üç yıl çalışmış olmak,

d) Şef, koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, hemşire, sağlık teknisyeni, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför kadrolarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az altı ayı Kurumda geçmek kaydıyla en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanacaklar için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte ifade edilen sağlık koşullarına sahip olmak,

e) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak ya da mezun olduğu okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar işletimiyle ilgili aldığı derste başarılı olduğuna dair belgeye sahip olmak.

f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte ifade edilen sağlık koşullarına sahip olmak,

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3) Son beş yıl içerisinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kararıyla buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

b) Mimar, mühendis, veteriner hekim, şehir bölge plancısı, fizikçi, kimyager, astronom, istatistikçi, biyolog, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Son beş yıl içerisinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kararıyla buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

ç) Sağlık teknikeri kadrolarına atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,

e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) 25/02/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa uygun olarak fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden ya da buna eşdeğer programlarından mezun olmak,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik liselerin ilgili bölümünden mezun olmak,

g) Sağlık teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav kurulu

MADDE 10 – (1) Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, İMİD Başkanı ile Başkan tarafından başkan yardımcısı, daire başkanı, Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Müdürü ve İnsan Kaynakları Şube Müdürü arasından belirlenecek kurul başkanı dâhil beş asıl üç yedek üyeden oluşur. Unvan değişikliği sınavında gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok iki üye yükseköğretim kurumlarında görev yapan kamu görevlisi niteliğindeki öğretim üyeleri arasından seçilebilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Çekimser oy kullanamaz. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle kurula katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre kurula katılırlar.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İMİD tarafından yürütülür.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Bu durumun tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine aynı usulle yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yazılı ve sözlü sınav tarihlerini belirlemek,

b) Yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazananları belirlemek ve ilan etmek,

c) İlan edilen kadronun niteliği dikkate alınarak, yazılı sınav konularına ilişkin konu başlıklarını belirlemek,

ç) Yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek,

d) Yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

e) Yazılı sınavı yapmak veya yaptırmak,

f) Sözlü sınavı yapmak,

g) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

ğ) Sınav sonuçlarına itirazları sonuçlandırmak,

h) Sınava ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı sınavın duyurulması

MADDE 12 – (1) Yazılı sınava katılma şartları, atama yapılacak kadroların birimi, sayısı, sınıfı, derecesi, unvanı, sınavın şekli, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru tarihleri ve yeri, yazılı sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar, yazılı sınav tarihinden en az 45 gün önce Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun kadro durumu ve ihtiyaçları dikkate alınarak, Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

Yazılı sınava başvuru

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(3) Personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.

(4) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(5) Başvuru süresi on iş gününden az olamaz.

(6) Başvurular sınav kurulunca incelenerek aranılan şartları taşıyanların listesi Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav test ve/veya klasik usulünde yapılabilir.

(2) Yazılı sınav Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınav konularına ilişkin konu başlıkları, ilan edilen kadronun niteliği dikkate alınarak sınav kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(4) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekir.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılır.

(2) Sözlü sınavda ilgili personel sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda başarı puanı esas alınır.

(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Başarı puanı esas alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, yarısı kadar da yedek aday sınav kurulu tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde sınav sonuçlarını Kurumun resmi internet sitesinde ilan eder.

(2) İlgililer, sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 iş günü içerisinde sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar sınav kurulunca en geç 10 iş günü içerisinde karara bağlanır.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre 3 ay içinde atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Unvan değişikliğine ilişkin esaslar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan Kurum personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranılan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(3) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin; atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atama

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara; diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı kadrolardan veya bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer kadrolardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Engellilerin sınavları

MADDE 22 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Kuruma ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla, iki veya üç yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı yürütür.