30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


TTK, Tonluk ve 5 Tonluk Ocak Arabası Yedekleri Alımı İhale Ediyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Tonluk ve 5 tonluk ocak arabası yedekleri 90 takvim gününde teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim edilmek üzere ihale ediyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK Tonluk ve 5 tonluk ocak arabası yedekleri 90 takvim gününde teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim edileceğine istinaden ihale edileceğini duyurdu.

TTK İHTİYACI OLARAK TONLUK, 5 TONLU OCAK ARABASI YEDEKLERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                               : 2018/122073

1 – İdarenin

 1. a) Adresi:  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
 2. b) Telefon ve faks numarası:  Tel        : 0 372 259 47 94 – 84

                                                                  Fax       : 0 372 251 19 00 – 253 12 73

 1. c) Elektronik posta adresi (varsa):  satinalma@taskomuru.gov.tr.
 2 – İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı (Adet)
 a) Niteliği, türü ve miktarı 26 Kalem Tonluk, 5 Tonlu Ocak Arabası Yedekleri 8.400
 1. b) Teslim yeri:  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.
 2. c) Teslim tarihi:  Tonluk ve 5 tonluk ocak arabası yedekleri 90 takvim gününde teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim edilecektir.

3 – İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer:  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
 2. b) Tarihi ve saati:  04.2018 Salı – Saat 15.00
 3. c) Dosyano :  1817014

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
 2. e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
 3. f) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
 4. g)Vekaletenihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklininkonsorsiyumolması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,
 6. j) Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
 7. k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3. Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi tanıtıcı dokümanlar.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 – Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 – İhale dokümanı, TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler en geç: 10.04.2018 Salı – Saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 4., 5. ve 8. kalem malzemeler birbirleri ile eş çalışmakta olup, eş çalışan malzemeler aynı firmaya verileceğinden bu malzemelere kısmı teklif verilemeyecektir. Diğer malzemelerden istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir.

10 – İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 – Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 – Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

2570/1-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.