30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.

TTK Kurumu, İhale Yoluyla Enerji İzleme ve Kontrol Sistemi Alacak

ANKARA (Enerji Portalı) – Türkiye Taş Kömürü (TTK) Genel Müdürlüğü, Enerji İzleme ve Kontrol Sistemi alımı yapacak.

Söz konusu alım işi kurum tarafından 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olduğu bildirildi.

İhale, 28 Ocak 2020 Salı günü saat 15:00’te Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 Zonguldak adresinde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri şöyle:

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

i) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d)- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

2) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

4) İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

5) İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6) Teklifler en geç 28/01/2020 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

7) İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8) İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

9) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11) Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır:

a. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

b. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İhale ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir