30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Sürdürülebilir Enerji Arz Güvenliğini Sağlamak İçin 5 Hedef

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019-2023 Stratejik Planında yer alan “Sürdürülebilir Enerji Arz Güvenliğini Sağlamak” amacıyla 5 hedef ileri sürülmüştür. Bu hedefler:

 1. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının %59’dan %65 seviyesine yükseltilmesi sağlanacaktır.
 2. Nükleer enerji, arz kaynaklarımız arasına dâhil edilecek ve enerji arzındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
 3. Nükleer enerji, arz kaynaklarımız arasına dâhil edilecek ve enerji arzındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
 4. Petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin başta denizlerde olmak üzere hızlandırılarak sürdürülmesi sağlanacaktır.
 5. Elektrik sektöründe teknolojik dönüşüm uygulamaları yapılacaktır.

Hedeflerin ayrıntıları aşağıda adım adım verilmiştir:

Hedef (H1.1)

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının %59’dan %65 seviyesine yükseltilmesi sağlanacaktır.

Riskler

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının mevsim koşullarından etkileniyor olması
 • YEKA kapsamında ilan edilecek bağlantı kapasitesinin sınırlı olması
 • Maliyet artış riski
 • Termik santraller ile ilgili yatırım aşamasındaki izin süreçleri (ÇED vb.) ve yatırım finansmanı konusunda yaşanan sıkıntılar

Stratejiler

 • YEKA ve benzeri modeller sayesinde yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretiminde daha yoğun bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
 • Yerli kömüre dayalı elektrik üretimini artırmak için farklı modeller hayata geçirilecek ve linyit rezervlerimizin etütleri tamamlanarak santral kurulum ihalesine hazır hale getirilecektir.
 • Kamu elindeki linyit sahalarının elektrik üretimi suretiyle ekonomiye kazandırılması sağlanarak, elektrik üretiminde ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak ve istihdama katkı sağlanacaktır.

Maliyet Tahmini

 • 16.779.626 TL

Tespitler

 • Ülkemizde değerlendirilmemiş yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksek olması
 • Ülkemizde güneş, rüzgâr, jeotermal kaynaklara yönelik yatırım ortamının bulunması
 • Yerli kömür rezervinin yüksek olması

İhtiyaçlar

 • Elektrik altyapısına yenilenebilir enerji entegrasyonunu artıracak teknoloji yatırımlarının yapılması
 • Yerli kömür rezervlerimizin temiz kömür teknolojileri kullanılarak elektrik üretiminde etkin şekilde değerlendirilmesi
 • İthal kömür kaynaklı üretim santrallerinin yerli kömür kaynaklı üretim santrali haline dönüştürülmesi

Hedef (H1.2)

Nükleer enerji, arz kaynaklarımız arasına dâhil edilecek ve enerji arzındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Riskler

 • Akkuyu Nükleer A.Ş’nin gerekli doküman ve analizleri NDK’nın istediği kapsam ve nitelikte sunmaması

Stratejiler

 • Ülkemizdeki NGS projeleri hayata geçirilirken birincil öncelik her zaman nükleer güvenlik olacaktır
 • NGS projeleri kapsamında yürütülen koordinasyon faaliyetlerinde proje takvimine uyulmasına azami önem verilecektir

Maliyet Tahmini

 • 103.766.590 TL

Tespitler

 • Nükleer konusunda yeterli düzeyde farkındalığın oluşturulamaması
 • Nükleer santral kurulumları için uygun altyapının (soğutma suyu, depremden uzak zemin) bulunması

İhtiyaçlar

 • Nükleer santral kurulumları için başlatılan çalışmaların güvenlikten ödün vermeyecek şekilde hızlandırılması
 • NDK tarafından nükleer santral projelerine ilişkin güvenlik esaslı mevzuat altyapısının tamamlanması
 • Nükleer Enerji konusunda kamuoyu farkındalığını artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi

Hedef (H1.2)

Nükleer enerji, arz kaynaklarımız arasına dâhil edilecek ve enerji arzındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Riskler

 • Akkuyu Nükleer A.Ş’nin gerekli doküman ve analizleri NDK’nın istediği kapsam ve nitelikte sunmaması

Stratejiler

 • Ülkemizdeki NGS projeleri hayata geçirilirken birincil öncelik her zaman nükleer güvenlik olacaktır
 • NGS projeleri kapsamında yürütülen koordinasyon faaliyetlerinde proje takvimine uyulmasına azami önem verilecektir

Maliyet Tahmini

 • 103.766.590 TL

Tespitler

 • Nükleer konusunda yeterli düzeyde farkındalığın oluşturulamaması
 • Nükleer santral kurulumları için uygun altyapının (soğutma suyu, depremden uzak zemin) bulunması

İhtiyaçlar

 • Nükleer santral kurulumları için başlatılan çalışmaların güvenlikten ödün vermeyecek şekilde hızlandırılması
 • NDK tarafından nükleer santral projelerine ilişkin güvenlik esaslı mevzuat altyapısının tamamlanması
 • Nükleer Enerji konusunda kamuoyu farkındalığını artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi

Hedef (H1.3)

Doğal gaz ve elektrik altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır

Riskler

 • Projelere ilişkin izin/onay süreçlerinde yaşanabilecek zaman kayıpları
 • Boru hatlarına yönelik sabotaj, siber saldırı vb. olayların yaşanması riski
 • Genişleme yatırımlarında dağıtım şirketlerince karşılaşılabilecek finansman sorunları

Stratejiler

 • Elektrik Master Planı iki yılda bir güncellenerek yayınlanacak ve kısıt talimatı uygulamasının her yıl bir önceki yıla göre %10 oranında azaltılması- na ilişkin altyapı çalışmalarının yanı sıra yeni iletim hattı ve trafo merkezi projeleri artırılacak.
 • Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama ve Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tesislerinin kapasiteleri artırılacak olup ayrıca LNG terminali ve FSRU yatırımları ile Ülkemiz LNG giriş kapasiteleri artırılacak.
 • Yerleşim yerlerinin yanı sıra teknik ve ekonomik olarak mevzuat kriterlerini sağlayan OSB’lerin doğal gaza erişimi sağlanacaktır

Maliyet Tahmini

 • 27.475.144 TL

Tespitler

 • Doğal gaz depolama kapasitesinin istenilen seviyede olmaması
 • Yer altı doğal gaz depolama projelerinin uzun süreli ve oldukça maliyetli projeler olması

İhtiyaçlar

 • Doğal gaz depolama kapasitesinin artırılmasına yönelik yeterli finansmanın sağlanması
 • Üretimi durdurulan petrol ve doğal gaz sahalarının doğal gaz depolama için uygun olup olmadığı yönünde çalışma yapılması

Hedef (H1.4)

Petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin başta denizlerde olmak üzere hızlandırılarak sürdürülmesi sağlanacaktır.

Riskler

 • Ham petrol fiyatlarındaki olası sert düşüşler
 • Sismik ve sondaj gemilerimizde meydana gelebilecek uzun süreli arızalar

Stratejiler

 • Aranmamış veya az aranmış bölgelerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri artırılacaktır.
 • Kaya gazı ve metan gazı konusunda kapsamlı araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinin yanında ikincil üretim yöntemleri kullanılarak petrol ve doğal gaz üretimi artırılacaktır.
 • Havadan arama faaliyetleri yapılacak ve alternatif yöntemler kullanılarak petrol üretimi artırılacaktır.

Maliyet Tahmini

 • 1.866.036 TL

Tespitler

 • Alınan sondaj gemileri ile petrol ve doğal gaz potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmaların artırılmış olması
 • Ülkemizde geleneksel olmayan yöntemlerle üretilebilecek petrol ve doğal gaz potansiyelinin net olmaması

İhtiyaçlar

 • Karada ve denizlerde aranmamış bölgelerde arama faaliyetlerinin yapılması
 • Ham petrol ve doğal gaz potansiyelinin belirlenmesine yönelik yeni teknolojilerin kullanımının artırılması
 • Petrol arama üretim yatırımlarının bütçesinin artırılması
 • Geleneksel olmayan yöntemlerle üretilebilecek petrol ve doğal gaz potansiyelinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması

Hedef (H1.4)

Elektrik sektöründe teknolojik dönüşüm uygulamaları yapılacaktır.

Riskler

 • Elektrik depolama sistemlerindeki gelişmelerin öngörülen sürede gerçekleşmemesi
 • Akıllı şebekeler için planlanan yatırımların sahada uygulanmasını sağlayacak yeterli finansmanın sağlanamaması
 • Akıllı şebeke dönüşümünün ithalata dayalı maliyet getirmesi ve IoT’ye dayalı ürünlerden dolayı siber güvenlik sorunlarının artması
 • Lisanssız projelerin yatırımlarının geri dönüşünü etkileyebilecek maliyet artışlarının olması
 • Dağıtık üretimin yaygınlaşması ile piyasada oluşacak yeni ihtiyaçların karşılanmasında sorunlar yaşanabilmesi

Stratejiler

 • TAŞ (Türkiye Akıllı Şebekeler) projesi kapsamında şebekenin izlenebilirlik oranlarının artırılması yönünde çalışmalar sürdürülecektir.
 • Yenilenebilir ve dağıtık üretimin elektrik sistemine entegre edilebilmesi bakımından uygulanabilecek teknolojilere ilişkin çalışma yapılacaktır.
 • Elektrikte nihai tüketiciler bakımından “Ev Enerji Yönetim Sistemleri, Nesnelerin İnterneti (IoT), Big Data (Büyük Veri), Blockchain (Kayıt Zinciri) ve Mobil Uygulamalar”a ilişkin çalışma yapılacaktır.

Maliyet Tahmini

 • 5.732.590 TL

Tespitler

 • Depolama sistemlerinin mevcut durumda maliyetli olması nedeniyle sektörün yeterli ilgiyi göstermemesi
 • Ülkemizdeki binaların çatı GES uygulamasına uygun şekilde inşa edilmemiş olması

İhtiyaçlar

 • Elektrik depolamaya yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması
 • Yeni yapılacak binaların çatı GES uygulamasına uygun şekilde inşa edilmesine yönelik mevzuat değişikliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordinasyon kurulması
 • Sabit enerji depolama sistemlerine yönelik maliyet analizi ve finansman modelinin oluşturulması
 • İlgili tarafların işbirliği içinde elektrik depolanmasına yönelik Ar-Ge projesi çalışmalarının yapılması
 • Elektrik dağıtım şebekelerinin işletiminde ortalama kesinti sıklığının ve sürelerinin Avrupa ortalamasına çekilmesi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019-2023 Stratejik Planının tamamına aşağıdaki bağıntıdan ulaşabilirsiniz:

1 Yorum

 • Petrol ehemmiyetini giderek kayıp ediyor .
  2025 den sonra bütün otomobiller , 2030 dan sonra ise bütün motorlu vasıtalar elektrikli olacak .
  Bütün dünyada. Petrol kullanımı gidrek azalacak . Bu yüzden petrol aramaya sarf edilecek para çok uzun yıllar belki de hiç amort edilemiyecek
  Bir kere daha düşünelim derim .Dünyada nekadar petrol çıkıyor . Motorlu vasıtalar ne kadar petrol kullanıyor .
  Petrolun kulanıldığı başka yerlerde de elektrik solar kullanılabilir . Dikkat .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.