30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.
Reklamı kapat

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

ANKARA (Enerji Portalı) – Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.  

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.  

Yönetmelikte yapılan değişikler şöyle oldu:

 • Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan “Tehlikeli eylem” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,”

 • Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak zorunda olduğu izin belgesidir. Lisans işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin yöntem Kurul Kararı ile belirlenir.”

 • Yönetmeliğin 7. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır.

Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıkların on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır.”

 • Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınır.”

 • Yönetmeliğin 10. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de ilân edilir.”

 • Yönetmeliğin 13. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri için Kurum hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli değişikliklerinde, başvuru tarihinde geçerli olan lisans bedeli esas alınır.

Her türlü lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri başvuruyla birlikte peşin ödenir.”

“Yapılmamış sayılan veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.”

 • Yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde tadil başvurusunun yapılmamış sayılacağı hususu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır.”

“Lisans tadilleri, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir. Tüm lisans tadil başvuruları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.

Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde, bu süre Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.”

 • Yönetmeliğin 16. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır.

Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan başvurunun Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. LPG otogaz bayilik, LPG taşıma, LPG tüpü imalâtı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisanslarının süre uzatımı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca; diğer lisansların süre uzatımı ise Kurul kararıyla sonuçlandırılır.”

 • Yönetmeliğin 17. maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“ç) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahiplerinin talebi halinde Kurul kararıyla; LPG OtogazBayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansı sahiplerinin talebi halinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,

d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile yaptıkları sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yaparak tadil başvurusunda bulunmaması veya mevcut dağıtıcısıyla sözleşmesini yenilememesi veya lisansa kayıtlı dağıtıcı şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmaması hallerinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,

e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hallerinde, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı Kurul kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,”

“Lisanslar, Kanunun 17.maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile iptal edilebilir. İptal edilen veya sona erdirilen LPG Dağıtıcı Lisansları veya LPG Depolama Lisansları, lisans türü, sahibinin adı/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle Resmî Gazete’de ilân edilir.”

 • Yönetmeliğin 18. maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma bildirir ve lisanslarında tadil talep ederler. Dağıtıcı ve depolama lisansları hariç, diğer lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak kaydıyla lisans tadil gerektiren hususun vuku bulma tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde lisans tadil talebinde bulunan lisans sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri Kuruma eksiksiz ibraz etmek şartıyla söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.”

 • Yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklendi:

“l) Sözleşme imzaladığı otogaz bayileri adına elektronik ortamda lisans işlemleri yapmak,”

 • Yönetmeliğin 40. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Bir sonraki yıl için geçerli olacak gelir payı bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Gelir Payı rafinerici adına açılmış gelir payı hesabına yatırılır. Rafinerici lisansı sahipleri, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) yurt içi satışından gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.”

 • Yönetmeliğin 41. maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde yapılmamış sayılır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir