RESYAD – Rüzgar Enerjisi Santrali Yatırımcıları Derneği amacı, rüzgar gücünden elektrik üretimi, kendi üretiminin iletimi ve rüzgar enerjisi santrallerinin işletilmesi alanlarında çalışan kişi ve kuruluşları bir çatı altında toplamaktır.

RESYAD üyelerinin birbirleriyle, yerli ve yabancı ticari, bilimsel, teknik, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve işbirliğini daha düzenli,  dengeli ve disiplinli  bir biçimde sürdürmek, ülkemizde rüzgar gücünden elektrik üretimi sorunlarına ulusal ve uluslararası çözümler üretmek ve enerji  üretiminde çevreci  çözümlerin yaygınlaşması  yolunda kalıcı  politikalar üretilmesini sağlamak, ülkemizde rüzgar gücünden elektrik üretimi ve satisini basta Avrupa  Birligi  olmak üzere dünya genelindeki  medeni  uygulamalar ışığında yaygınlaştırmaya  çalışmak  ve  kamu  yararları  doğrultusunda  kullanılması  için çalışmalar yapmaktır.

 Dernek amacını gerçekleştirmek için;

         a) Rüzgar enerjisi alanında çalışmalar yapan kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, dernekler, vakıflar ve kişilerle iletişim kurarak çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve ülke yararına sonuçlar elde etmek uzere grup üyelerine ve ilgili mercilere iletir.

         b)  Rüzgar  gücünden  yararlanmanın  ve  elektrik  üretiminin• gelişmesi, üretilecek  elektriğin   iletimi  ve  verimlilik  esaslarına  göre  ekonomik değerlendirilmesi, çevresel ve sosyal etkileri, sanayiinin gelişmesi ve ilgili teknik, ekonomik. sosyal ve hukuksal konularla ilgili araştırmalar yapar ve/veya yaptırır.

         c) Yukarıdaki     (b) bölümünde belirtilen konularla ilgili toplantılar, sergiler, değişik etkinlikler fuarlar düzenler, kamuoyu araştırmaları yapar, sonuçlarını değerlendirir, doğrudan veya medya kanalları ve yayımlayarak üyelerinin ve toplumun bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlar.

         d) Uzun vadeli planlarda, yasal, kurumsal düzenlemelerde öngörülen kamu özel sektör organizasyonları ve sürekli ilişki içinde bulunarak çalışmalarına katkı sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek üyelerine duyurur.

         e)  Üyelerinin  ve  rüzgar  enerjisi  santrallerinin  oluşturduğu  sektörün sorunlarını ve darboğazlarını dinamik bir yaklaşımla saptar, diğer sektörlerle, ilgili kamu ve özel  kuruluşları  ve uyum içinde sorunları çözmek için çalışmalar yapar ve/veya yaptırır.

        f) Rüzgar enerjisi santrallerinin oluşturduğu sektörün önde gelen temsilcisi olarak ilgili yasal düzenlemeleri, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve kamu kuruluşları tarafından çıkarılan tüzük, yönetmelik ve genelgeleri inceler, değerlendirir,  uygulamada üyelerinin karşılaştıkları sorunları da dikkate alarak sektörün çalışmasına, gelişmesine engel olan kuralların değiştirilmesi ve/veya yeni kuralların içtihatsı için ilgililer katında girişimde bulunur, görüş bildirir.

        g) Rüzgar enerjisi santrallerinin oluşturduğu sektorun ve çalışma konuları ile ilgili bir yasal düzenleme yapılırken RESYAD’ ın görüşünün alınması için ilgililerle ilişki kurar, gerekli hazırlık toplantılarına katılır, uygulamada sorun çıkarmayacak bir düzenlemenin oluşumuna katkıda bulunur.

        h) Rüzgar gücünden elektrik üretimi ve üretilen elektriğin iletimi alanlarında faaliyette bulunan özel sektör mensubu tüm sanayici ve iş adamlarının RESYAD çatısı altında toplanmalarını sağlamak, üye tabanını genişleterek güçlenmek için çalışmalarda bulunur.


RESYAD – Rüzgar Enerjisi Santrali Yatırımcıları Derneği İletişim;

Adres:  Simon Bolivar Bulvarı. Ebu Ziya Tevfik Sokak. No : 1 / 7 – 8 Çankaya / Ankara

Telefon: 3124390042

Fax: 3124402525

Mail:  resyad@ada.net.tr