30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Ostim Teknik Üniversitesi’nden Enerji Merkezi Yönetmeliği

ANKARA (Enerji Portalı) – Ostim Teknik Üniversitesi dün Resmi Gazete’de, “Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” yayımladı.

Ostim Teknik Üniversitesi tarafından 13 Eylül 2020 tarihinde 31243 sayılı Resmi Gazete’de “Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” yayımlandı.

Yönetmeliğin ilk 6 maddesinde yer alan şu başlıkların ayrıntıları yazımızda yer alıyor:

  • Amaç,
  • Kapsam,
  • Dayanak,
  • Tanımlar,
  • Merkezin amacı ve
  • Merkezin faaliyet alanları

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ostim Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Ostim Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ostim Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; enerji ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, araştırma ve geliştirme hizmetleri sunmak, eğitim vermek, kurs ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji konusunda Üniversite, özel sektör ve kamu işbirliğinde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonuna katkıda bulunmak.

b) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek.

c) Enerji alanında ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminer düzenlemek.

ç) Toplumda, enerji alanındaki ihtiyaçlar ve problemler konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.

d) Enerji güvenliğine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, sürdürülebilir enerji kaynaklarının temin edilmesi konusunda projeler geliştirmek ve yürütmek.

f) Enerji sektöründe araç-gereç ve insan gücünün dış kaynaklara bağımlılığını azaltacak yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaparak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak.

g) Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak.

ğ) Fosil, yenilenebilir, nükleer ve benzeri yeni enerji kaynaklarının bulunması, yeni enerji alanlarının kullanıma açılması gibi konularda çalışmalarda bulunmak.

h) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda stratejiler geliştirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak.

ı) Enerji kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, nakledilmesi ve tüketilmesi esnasında ortaya çıkan çevresel sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak.

i) Enerji alanında çok disiplinli endüstriyel Ar-Ge çalışmaları yapmak.

j) Enerji yatırımları konusunda çalışmalar yapmak.

k) Enerji alanında özel sektöre ve kamuya yönelik danışmanlık hizmetleri vermek.

l) Enerji konusunda farklı bilim dallarının, özel sektör, diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların erişebileceği bir veri merkezi oluşturmak.

m) Enerji alanında eğitim ve ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikasyon hizmetlerinde bulunmak.

n) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilimsel, teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak.

o) Kentsel enerji sakınımı konusunda çalışmalar yapmak.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.