Osmaniye’de Jeotermal Kaynak Arama ve Doğal Mineralli Su İşletme Sahaları İhale Edilmesine istinaden duyuru nuguünkü resmi gazetede yayınlandı.

Osmaniye İl Encümeni Başkanlığı, Osmaniye İli sınırları içerisindeki 3 Jeotermal Kaynak ve 1 Doğal mineralli Su işletme sahalarının İhalesi için bugünkü resmi gazetede duyuru yaptı.

Jeotermal Kaynak Arama ve Doğal Mineralli Su İşletme Sahaları İhale Tarihleri

İhaleler, 28 Şubat 2018 tarihinde saat 15:10’da Osmaniye İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak. İstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar komisyona sözlü olarak verecek. Dilekçelerini ise yine aynı tarih ve saate kadar Encümen Başkanlığına verecekler.

İhale dosyası mesai saatlerinde Osmaniye İl Özel İdaresi Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilecek ve 1000 TL karşılığında alınabilecek.

Konuya İstinaden Resmi Gazetede Yayınlanan Duyuru Aşağıdaki Şekildedir

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE DOĞAL MİNERALLİ SU İŞLETME SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz, sınırları içerisinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Ruhsatlı sahalara ait alanlarda, arama ve işletme haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan Jeotermal Kaynak arama ve Doğal mineralli kaynak işletme sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle İhaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Osmaniye İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Osmaniye İl Özel İdaresi Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha Cinsi Geçici Teminat Muhammen Bedel İhale Tarihi ve Saati
1- Osmaniye Hasanbeyli İlç. Doğal Mineralli Su 5160 172.000 28.02.2018 Saat: 15.10
2- Osmaniye Toprakkale İlç. Jeotermal Kaynak 1200 40.000 28.02.2018 Saat: 15.10
3- Osmaniye Düziçi İlç. Jeotermal Kaynak 1200 40.000 28.02.2018 Saat: 15.10
4- Osmaniye Düziçi İlç. Jeotermal Kaynak 1200 40.000 28.02.2018 Saat: 15.10

1 – Osmaniye İli Hasanbeyli İlçesi sınırları içerisinde Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatlı sahanın Koordinatları.

Pafta No: N37d1

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
SAĞA (Y) 280500 282000 282000 280500
YUKARI (X) 4118150 4118150 4117000 4117000

2 – Osmaniye İli Toprakkale İlçesi sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36d3-d4,O36a1-a2

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta
SAĞA (Y) 251000 251000 248000 248000 246676 247414 243000
YUKARI (X) 4104000 4101000 4101000 4099420 4098980 4098000 4098000

8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta
SAĞA (Y) 243000 245000 245000 249303
YUKARI (X) 4106500 4106500 4104000 4103999

3 – Osmaniye İli Düziçi İlçesi Kuşçu köyü sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: 36b3

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
SAĞA (Y) 271823 271823 274902 274902
YUKARI (X) 4137011 4138696 4138745 4137011

4 – Osmaniye İli Düziçi İlçesi sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: 36b3

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
SAĞA (Y) 273245 271274 271660 270600 270600 273245
YUKARI (X) 4126100 4126100 4129900 4130069 4131600 4131600

İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin;

  1. a) Gerçek Kişiler;

1 – Nüfus cüzdan sureti

2 – Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 – Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Her sayfası imzalanmış olan şartname (Ekleri ile birlikte)

6 – İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’lik banka makbuzu

7 – Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

  1. b) Tüzel Kişiler;

1 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

2 – Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 – Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu,

7 – İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’lik banka makbuzu,

8 – Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha,

9 – İrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 15.10’a kadar dilekçe ile birlikte Encümen Başkanlığına verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.