30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


ODTÜ Bilimsel Araştırmalar için Kesintisiz Güç Destek Sistemi Alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Kesintisiz Güç Destek Sistemi alımı yapacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Kesintisiz Güç Destek Sistemi alımı yapacağını bugünkü resmi gazeteden yayınladı.

ODTÜ’nün konuyla ilgili resmi gazeteden yayınlanan duyurusu aşağıdaki şekildedir.

KESİNTİSİZ GÜÇ DESTEK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Kesintisiz Güç Destek Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası *                            :  2018/194707

1 – İdarenin

  1. a) Adresi:  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 Çankaya / ANKARA
  2. b) Telefon ve faks numarası:  312-210 35 86 – Fax: 210 35 91
  3. c) Elektronik posta adresi (varsa):

2 – İhale konusu malın

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı:  3 Kalem Kesintisiz Güç Destek Sistemi Alımı

                                                                  1 Adet 300 KVA Gücünde Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı ve Akü Grubu

                                                                  1 Adet 550 KVA Prime Gücünde Jeneratör Sistemi

                                                                  2 Adet Duvar Tipi Split Klima

  1. b) Teslim yeri:  GÜNAM Merkezi
  2. c) Teslim tarihi:  Sözleşme tarihinden itibaren 150 takvim günüdür.

3 – İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer:  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
  2. b) Tarihi ve saati:  14 Mayıs 2018 Pazartesi 11.00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 – İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 120,00 TL (Yüzyirmi Türk Lirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler 14/05/2018 Pazartesi günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 – Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 – Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.