30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Niğde’de 146 Hektarlık Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edilecek

NİĞDE (Enerji Portalı) – Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, 145,57 hektarlık n jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının ihale edileceğini duyurdu.

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarıldığı bildirdi.

İLÇE MEVKİİ ALAN (Hektar) TAHMİNİ BEDEL %3 GEÇİCİ TEMİNAT
Niğde İli Ulukışla İlçesi Horoz Köyü 145,57 800.000,00 TL+KDV 24.000,00 TL

İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgeleri en geç 05/02/2020 günü ihale saatine kadar İl Encümenine (ihale komisyonuna) teslim edecek.

İhaleye iştirak edecek olan;

a) Gerçek Kişiler;

1-) Kanuni İkametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

2-) Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge

3-) Noter onaylı imza sirküleri,

4-)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

6-) İhale dokümanının satın alındığına dair 150,00-TL banka makbuzu,

7-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 24.000,00 TL geçici teminat Makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.

b) Tüzel Kişiler;

1-) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı suretini,

2-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3-) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri,

4-) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5-) İhale dokümanının satın alındığına dair 150,00-TL banka makbuzu,

6-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 24.000,00 TL geçici teminat Makbuzu veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 05/02/2020 Çarşamba günü yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekiyor.

İhale Yukarı Kayabaşı Mah.Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacak.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana Yolu Üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Encümen Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah.Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası /NİĞDE) adresinde görülebilir ve 150.00 TL karşılığında satın alınabilir.

İhale duyurusuna ulaşamak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.