30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Muş’ta Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhale Edilecek

Muş’un Korkut ilçe sınırları içindeki bir adet jeotermal kaynak sahası ihale edileceği bugünkü resmi gazeteden duyuruldu.

Muş İl Özel İdaresi; Muş’un Korkut ilçesi Sazlıkbaşı mevkiinde bulunan 3.753,14 hektarlık alan jeotermal kaynak arama sahası olarak ihale edilecek.

Resmi gazetede yayınlanan sahanın ihalesine katılmak isteyenler, 09.05.2018 tarihinde saat 10:45’e kadar Muş İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecekler. İhale dokümanı aynı adresten ücretsiz olarak görülebilecek ve 300 TL karşılığında temin edilebilecek. İhale, Muş İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhalenin muhammen bedeli 85 bin TL olup isteklilerden 2 bin 550 TL geçici teminat alınacak.

Resmi Gazetede yayınlanan İlan Aşağıdaki şekidedir.

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Muş İl Özel İdaresinden:

1 – Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, köyü, cinsi ve hektarı belirtilen jeotermal kaynak arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) bendi gereğince ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Muş İl Encümen toplantı salonunda (Yeşilyurt Mahallesi Bitlis-Muş Şosesi No: 41 Merkez/MUŞ) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 – İhale Şartname ve Eklerinin:

  1. a) Alınacağı Yer:  Muş İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yeşilyurt Mahallesi Bitlis-Muş Şosesi No: 41 Merkez/ MUŞ
  2. b) Hangi Şartlarda Alınacağı:  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 300,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                                  İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

3 – İhalenin:

  1. a) Yapılacağı Yer:  Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu Yeşilyurt Mahallesi Bitlis-Muş Şosesi No: 41 Merkez/ MUŞ
  2. b) Yapılacağı Tarih/Saat:  Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
  3. c) Usulü:  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü

4 – Tekliflerin:

  1. a) Verileceği Yer:  Muş İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Yeşilyurt Mahallesi Bitlis-Muş Şosesi No: 41 Merkez/MUŞ)
  2. b) Son Teklif Verme Tarih/Saati:  09/05/2018 Çarşamba Saat: 10.45

5 – İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

6 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Muş İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde (Yeşilyurt Mahallesi Bitlis-Muş Şosesi No: 41 Merkez/MUŞ) görülebilir.

7 – İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler

  1. a) Gerçek kişiler için:

1- Nüfus cüzdan sureti

2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3- Noterden onaylı imza beyannamesi

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Her sayfası imzalanmış olan şartname

6- Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7- İhale dokümanının alındığına dair 300.-TL’lik banka makbuzu

8- İdaremize ve Vergi Dairesine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge

9- Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

  1. b) Tüzel kişiler için:

1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2- Vergi Levhası (2018 yılı onaylı),

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6- Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

7- İhale dokümanının alındığına dair 300.-TL’lik makbuz.

8- Her sayfası imzalanmış olan şartname

9- İdaremize ve Vergi Dairesine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge

10- Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

İlçe Köy/Mevkii Alan (Hektar) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Korkut Sazlıkbaşı 3753,14 85.000,00 2.550,00 09/05/2018 10.45

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir