30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


MTA, Jeotermal Kuyu İhalesi Gerçekleştirecek

ANKARA (Enerji Portalı) – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), ruhsatlı MTA-1 jeotermal kuyusu ihale edecek.

MTA, Ankara-Yenikent-Mülk isimli MTA-1 Jeotermal Kuyusu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi (Kapalı Teklif Usulü)’ne göre ihale edileceğini duyurdu.

Söz konusu jeotermal kuyu için belirlenen muhammen bedel 205.000 TLi geçici teminat bedeli ise 6.150 TL olduğu bildirildi.

5 Kasım 2019 Salı günü saat 10:30’da MTA Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan ihale için son teklif verme tarihi ihalenin gerçekleştirilme tarihine kadar.

MTA tarafından belirlenen ihale koşulları ise şöyle:

1- İhale dokümanlarının görülebileceği/satın alınabileceği yer: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

4- İhalenin yapılacağı yer: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları.

5- İhalenin hangi usulle yapılacağı: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi (Kapalı Teklif Usulü)

6- İsteklilerde Aranılan Şartlar: İşbu şartnameye konu MTA-1 Jeotermal Kuyusu ihalesine; medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

7-İsteklilerde Aranılan Belgeler:

Gerçek Kişiler için;

1-Nüfus cüzdan sureti,

2-Tebligat için; kişi bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgâh adresi beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi,

3-Noterden onaylı imza beyannamesi,

4-Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

5-İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),

6- Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,

7- Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,

8-İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu.

Tüzel Kişiler için;

1-Tüzel kişilik olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2-Tebligat için; tüzel kişilik bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgâh adresi beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi,

3-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı örnekleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

4-Tüzel kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli belge ile imza sirküleri,

5-5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 4. maddesi 2. fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun/8 belirtildiği noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi,

6- İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),

7-Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,

8-Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,

9-İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu.

9- İhale konusu MTA-1 Jeotermal Kuyusu ihalesine ait ortaya çıkabilecek her türlü KDV, vergi, resim, harç, noter tescili vb. tüm masraflar istekliye aittir.

10- MTA-1 Jeotermal Kuyusu hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, kuyuyu mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda gelecekte MTA’ya herhangi bir itiraz ve talepte bulunulmayacaktır. Ruhsat sahasında izin alınamayan, yasaklı bölgelerin bulunmasından MTA sorumlu tutulmayacaktır.

11- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.