30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Maden İşleri Genel Müdürlüğü Kayıtlarda Yapılan İncelemeler Sonucu Çok Sayıda Firmaya Ceza Kesti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmış ve Maden Kanunu gereği eksiklikler tespit edilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden 28/02/2018  tarihli Resmi gazetede yayınlanan tebliğ aşağıdaki şekildedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmış ve Maden Kanunu gereği eksiklikler tespit edilmiştir. İdari para cezalarının yatırılması ve eksikliklerle ilgili kanuni sürenin başlaması için ilgililerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazılar tebliğ edilememiştir.

Tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12/05/2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 no’lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde işlemler yürütülecektir.

Uygulanan idarî para cezalarının 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Bakanlıkça verilen idarî para cezaları ve tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi, ilanda belirtilen süreler içerisinde Kanun hükümleriyle ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiği aksi taktirde verilen süre sonunda kanun gereği işlem tesis edileceği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.