30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete’de Yayınlandı

Lisanssız Elektrik Üretimine dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına istinaden değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Lisanssız Elektrik Üretimine dair Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından resmi gazetede yayınlanan düzenlemede  yönetmeliğin 5 maddesinde düzenleme sağlandı.

Lisanssız Elektrik Üretimi için Yerel yönetimlere uzaklık istisnası

Resmi gazete’de yayınlanmasına dair Düzenleme ile lisanssız yönetmeliğinin lisanssız elektrik üretim tesislerinin hali hazırdaki şebekeye olan uzaklık şartlarını açıklayan 6. maddesinin 8. fıkrasında değişiklik yapıldı. Buna göre ”yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin kontrol ilişkisini haiz olduğu tüzel kişiler” için uygulanmayacağı hükmü getirildi.

Keza aynı 6. maddeye 13. fıkra olarak ”23 Mart 2016 tarihinden önce toplulaştırılarak veya tekli de olsa münhasıran lisanssız üretim tesisleri için yapılmış olan ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili şebeke işletmecisince devralınmayan, dağıtım tesisi niteliğini haiz tesisler üzerinden üretim tesislerine ve/veya lisanssız üretim tesisiyle ilgili olmayan tüketim tesislerine bağlantı görüşü verilmesi halinde, söz konusu tesislerin ortak kullanım haline gelen kısmı Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca ilgili şebeke işletmecisi tarafından devralınır.” ifadesi eklenmiştir.

Lisanssız Elektrik Üretimi Hibe ve kredi sözleşmelerinin şebeke işletmecisine verilme süresi uzatıldı

Lisanssız Elektrik Üretimi Bağlantı başvurularının düzenlediği 7. Maddenin, 7. fıkrasında yapılan değişiklik;  Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı 300 kW’ı geçmeyen ile atıksu arıtma tesislerinin ihtiyacına istinaden yapılacak projelerin, çeşitli hibe ve kredi programlarından yararlandıkları takdirde, bu hakkın kazanıldığına dair sözleşmenin, bağlantı anlaşmasının imzalanmasının ardından şebeke işletmecisine sunulma süresi 3 aydan 7 aya çıkarıldı.

7. maddenin 9. fıkrasında yapılan değişiklik ile de tarımsal sulama, atıksu tesisleri ve kooperatiflerin ve birliklerin yapacağı projeler gibi yönetmeliğin 7. maddesinin 7. ve 8. fıkralarında izin verilen projelerde de uzaklık şartlarının yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin kontrol ilişkisini haiz olduğu tüzel kişiler için uygulanmayacağı hükmü getirildi.

Yönetmeliğin 12. maddesinin 4. fıkrasında yapılan değişiklik ile de bir kişiye bir yıl içinde tahsis edilebilecek kapasitenin belirlenmesinde, 10 kW’a kadar olacak projelerin hariç tutulacağu bildirildi.

Mücbir sebep netleştirildi

24. Maddenin 1. fıkrasında yapılan değişiklik ile mücbir sebepler ifadesi, ”Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebepler” olarak değiştirildi.

Devir şartlarında değişiklik yapıldı

Düzenleme ile lisanssız tesislerin devirleri konusunda da bazı güncellemeler yapıldı.

Geçici kabulü yapılmış tesislerin devri için, tesisi devralacak gerçek veya tüzel kişinin, devretmek isteyen kişi ile aynı şekilde kapasite tahsisini sağlayan şartları taşıması gerektiği hükmü getirildi.

Düzenlemede 10 kW’a kadar olan sistemlerin devri için geçici kabülün yapılma şartı olmadığı belirtilirken bununla birlikte tarımsal sulama, kooperatifler, birlikler gibi yönetmeliğin 7. maddesinin 7. ve 8. fıkralarında belirlenen, münhasıran kapasite tahsisi gerçekleştirilenlerin ise tesislerini yalnızca aynı alandaki kişilere devredebileceği hükmü getirildi.

Resmi Gazete’de yapılan değişikliğe buradan ulaşabilirsiniz.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Üretim tesisinin bağlanacağı mevcut şebekeye olan uzaklığı;

  1. a) Kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi beş kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi ise altı kilometreden,
  2. b) Kurulu gücü 0,5MW’dan1 MW’a kadar olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi on kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi oniki kilometreden,

fazla olamaz. Bu fıkra hükmü yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin kontrol ilişkisini haiz olduğu tüzel kişiler için uygulanmaz.”

“(13) 23 Mart 2016 tarihinden önce toplulaştırılarak veya tekli de olsa münhasıran lisanssız üretim tesisleri için yapılmış olan ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili şebeke işletmecisince devralınmayan, dağıtım tesisi niteliğini haiz tesisler üzerinden üretim tesislerine ve/veya lisanssız üretim tesisiyle ilgili olmayan tüketim tesislerine bağlantı görüşü verilmesi halinde, söz konusu tesislerin ortak kullanım haline gelen kısmı Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca ilgili şebeke işletmecisi tarafından devralınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin 13 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenlerine dahil hibe programlarını da içeren uluslararası hibe programları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan hibe ve/veya krediler kapsamında; yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde;

  1. a) Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300kWolan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler,
  2. b)Atıksuarıtma tesislerinin tüketim ihtiyacını karşılama amaçlı aynı bağlantı noktasında bulunan projeler,

dokuzuncu fıkrada tahsis edilen kapasite kapsamında değerlendirilir. Bu fıkra kapsamında kapasite tahsisi yapılacak başvuru sahipleri, İlgili Şebeke İşletmecisine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu veya ilgili diğer kurum ve kuruluşların merkez teşkilatı tarafından verilen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenlerine dahil hibe programları kapsamında hibeden yararlandırılacağına dair belgeyi veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan hibe ve/veya kredilerden faydalandırılacağına dair belgeyi İlgili Şebeke İşletmecisine sunar. Söz konusu başvuru sahibine, mevzuatta yer alan başvuruya ilişkin yükümlülüklerin de yerine getirilmesi halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu verilir. Bu fıkra kapsamında kapasite tahsisi yapılacak başvurular için İlgili Şebeke İşletmecisi ile Bağlantı Anlaşması imzalanır. Söz konusu hibe ve/veya kredi programları kapsamında hibeden ve/veya krediden yararlandırılmaya hak kazanıldığına dair sözleşme, Bağlantı Anlaşmasının imzalanmasını müteakiben yedi ay içerisinde başvuru sahibi tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine sunulur, ilgili belgenin sunulmaması halinde Bağlantı Anlaşması iptal edilir.”

“(9) Yedinci ve sekizinci fıkralar kapsamında kurulacak üretim tesislerine ilişkin olarak;

  1. a) TEİAŞ tarafından her bir trafo merkezi için münhasıran 5 MW bağlantı kapasitesi tahsis edilir. Tahsis edilen kapasitenin tamamlanması halinde, ilave kapasite için İlgili Şebeke İşletmecisince derlenen başvurularTEİAŞ’ailetilir ve TEİAŞ tarafından uygun bulunması halinde kapasite tahsis edilebilir. Tahsis edilen kapasitelere ilişkin bilgi, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince ilan edilen kapasiteler ile birlikte TEİAŞ’ın internet sayfasında yayımlanır.
  2. b) Üretim tesisinin bağlanacağı mevcut şebekeye olan uzaklığı;

1) Kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi bir kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi ise iki kilometreden,

2) Kurulu gücü 0,5 MW’dan 1 MW’a kadar olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi beş kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi altı kilometreden,

fazla olamaz. Bu fıkra hükmü yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin kontrol ilişkisini haiz olduğu tüzel kişiler için uygulanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-5’te yer alan tabloya göre belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren;

  1. a) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl,
  2. b) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim tesislerinde iki yıl,
  3. c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl,

ç) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre,

içerisinde tamamlanması zorunludur. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebepler ve Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında, bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde, bağlantı anlaşması ile su kullanım haklarına ilişkin izin belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Geçici kabulü yapılmış olmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisi; satış, devir veya diğer bir düzenleme ile bu Yönetmelik veya ilgili mevzuat kapsamında devretmek isteyen kişinin kapasite tahsisini sağlayan şartları haiz üretim faaliyeti göstermek isteyen başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilebilir. 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında yer alan üretim tesisleri hariç olmak üzere geçici kabulü yapılmamış üretim tesisleri, bu fıkra kapsamında devre konu edilemez. 7 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında münhasıran kapasite tahsisi gerçekleştirilen kişiler, uhdesindeki üretim tesislerini yalnız 7 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında kapasite tahsisinden yararlanabilecek kişilere devredebilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/10/2013 28783
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 23/3/2016 29662
2- 22/10/2016 29865
3- 15/5/2017 30067

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.