30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Kırıklareli’de İki Jeotermal Sahası için Arama Ruhsatı İhalesi Yapılacak

Kırklareli’de 2 adet Jeotermal Kaynak Arama sahası üç yıllığına ruhsatlandırılmak üzere ihale edileceği bugünkü resmi gazetede yayınlandı.

Buna göre;

Kırklareli İl Özel İdaresi, Kırklarelin’de bulunan 4600’ar hektarlık 2 adet Jeotermal Kaynak Arama sahasının ihale edileceği resmi gazete’den duyuruldu. Söz konusu  sahalar Kırklareli Merkez ilçesine bağlı Deveçatağı köyü ile Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyünde yer alıyor.

Jeotermal sahalar için tekliler Açık Arttırma Usulü ile yapılacak. Jeotermal ihaleleri, 21 Şubat 2018 tarihinde saat 14.00’daKırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılacak.

Muhammen bedelleri 106 bin 17 lira ve geçici teminat tutarı 3 bin 180 lira olarak belirlenen ihalenin dökümanları ise 100 lira karşılığında Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

 

RESMİ GAZETEDEKİ İLAN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR.

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Kırklareli İl Özel İdaresinden:

1 – İhale Konusu İş:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında; Kırklareli İli sınırları içerisinde yer alan ve aşağıda belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama sahasının Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1)

İLİ İLÇESİ KÖYÜ ALANI (hektar) MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ARAMA RUHSAT SÜRESİ
Kırklareli Merkez Deveçatağı 4.600,00 106.017,43-TL 3.180,52-TL 21.02.2018 14:00 3 yıl
İhale edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
Paftalar; e18a3, e18c1, e18d2
1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4. Nokta
Sağa (Y) 529000 524000 527000 532000
Yukarı (X) 4600000 4602000 4610000 4608000

2)

İLİ İLÇESİ KÖYÜ ALANI (hektar) MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ARAMA RUHSAT SÜRESİ
Kırklareli Pınarhisar Osmancık 4.600,00 106.017,43-TL 3.180,52-TL 21.02.2018 14:15 3 yıl
İhale edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
Paftalar; e19d3, e19c4
1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4. Nokta
Sağa (Y) 529000 524000 527000 532000
Yukarı (X) 4600000 4602000 4610000 4608000

2 – İhale Şartname ve Eklerinin:

 1. a) Alınacağı Yer: Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü
 2. b) Hangi Şartlarda Alınacağı:

– İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

– İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

– Şartname bedeli Kırklareli İl Özel İdaresi Hesabına yatırılacaktır.

3 – İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

 1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsabelge geçernumarası
 2. b) Gerçek Kişi İstekliler;

1- Adres taahhütnamesi

2- Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- T.C. kimlik numarası beyanı.

 1. c) Tüzel kişi istekliler;

1- Şirketin Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olunan Ticaret memurluğunun adının beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kurumca onaylı örneği),

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası beyanı

 1. d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti
 2. e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
 3. f) Yurtdışında yapılacak başvurularda istenilen belgelerin tümünü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
 4. g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki %3 geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu.
 5. h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.
 6. i) Vergi borcu yoktur yazısı.

4 – İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması gerekmektedir.

5 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6 – Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 – Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.