30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çöplerden Enerji Üretimi Yapacak Firma Arıyor

İZMİR (Enerji Portalı) – İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güney-2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi Kurulması ve İşletilmesi işi için ihale düzenleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, etki alanı içerisinde bulunan Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinde oluşan evsel ve evsel nitelikteki katı atıkların (evsel nitelikli ticari ve kurumsal kaynaklı katı atıklar), çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılarak ekonomik değer yaratılması ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturulması için Güney-2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’ni kurmayı planlıyor.

Bu kapsamda belediye tesisin, plan, proje, izin, yapım, ekipman, mühendislik hizmetleri, donanım, yazılım, test, montaj, dokümantasyon, devreye alma ve personel eğitim işlemlerinin yapılarak Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin kurulması kapsamında; Mekanik Ayırma Tesisi, Biyometanizasyon Tesisi, Kompost Tesisi ve yenilenebilir enerji kaynağından elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, kurulan tesislerin çalıştırılması ve kira bedeli ödenmesi karşılığında kiralanması işlerini kapsayan bir ihale düzenleyecek.

Söz konusu iş; İzmir İli, Menderes İlçesi, Çakaltepe Mahallesi, Gölova Mevkii sınırları içinde yer alan toplam 3.118.659,60 m2’lik (yaklaşık 312 ha) alanın 1.723.441,67 m2’lik (yaklaşık 172 ha) kısmında; Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere İlçe’leri sınırları dahilinde oluşan evsel katı atıkların, geri kazanım/bertaraf edileceği Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin kurulması, tesisin 15 yıl süre ile işletilmesi için tesisin kiraya verilmesinden oluşuyor.

Enerji üretim santrali kurulumu kapsamında minimum 5 MW elektrik üretimi sağlayacak kurulu güce sahip bir atıklardan enerji üretimi yapabilecek biyogaz tesisi kurulması isteniyor.

13 Şubat 2020 tarihinde saat 14:00’te gerçekleştirilmesi planlanan ihale hakkındaki bazı şartlar ise şöyle:

Asgari Şartlar

– Kira bedeli, her yıl yeni dönem kira başlangıç tarihinin içinde bulunduğu ay itibariyle TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin 12 (oniki) aylık ortalamalarına göre yüzde değişim oranı nispetinde arttırılması ile güncellenecektir. Söz konusu işin kira bedeli Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin işletmeye alındığı tarihten itibaren peşin olarak yılda bir İdareye ödenecektir.

-Yıllık kira bedeli KDV hariç 200.000 TL’dir. İhalede istekli tarafından yapılacak arttırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Yıllık kira bedeli her hal ve takdirde KDV hariç 200.000 (İkiyüzbin) TL’den az olmayacaktır. Yüklenici İdareye kira karşılığı yıllık KDV hariç ………………TL (200.000 (İkiyüzbin) TL+ ihalede teklif edeceği bedel) üzerinden kira verecektir.

-Yer teslim tarihinden başlayarak, Yüklenici yükümlülüğünde bulunan işlerin ihale dokümanı ve ekleri doğrultusunda (hafriyat, kazı, dolgu, nakliye, inşaat yapımı, tesisin işletilmesi vb.) yapılmasında, inşaat ve işletme aşamasında alanın ve tesisin her türlü güvenliği ve bunun getirdiği her türlü hukuki, mali sorumluluk ve masraflar Yüklenici’ye aittir.

– Yüklenici, sözleşme imzalanıp yer tesliminin yapılmasına müteakip 24 ay içerisinde tesisleri kurup işletmeye almakla yükümlüdür. Bu süreç içerisinde Yüklenici, Entegre Atık Yönetimi kapsamında; Geçici Faaliyet Belgesini ve ayrıca enerji üretimi kapsamında; min. 5 MWe kurulu güç için kabul belgesini (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan) almakla yükümlüdür.

– Fizibilite Raporunun hazırlanması ve onaylatılması, ilgili Kurum ve kuruluşlardan alınması gereken ÇED Olumlu Belgesi, geçici faaliyet belgesi, izin, ruhsat, enerji bağlantı izni, vb. her türlü belgenin ve lisansın alınması Yüklenici’nin sorumluluğunda olup bu iş ve işlemler kapsamında ödenecek tüm vergi resim harç vs. Yükleniciye aittir. – Elektrik enerjisi üretim tesis alanına (enerji nakil hattı dahil) ait; enerji üretim izni, bağlantı izni, orman izinleri vb. tüm izinler Yüklenici sorumluluğundadır. Elektrik üretim tesisi lisansı, Yüklenici adına alınacağından; enerji üretim tesisi alanı için Orman İzin bedelleri ve yıllara sair ilgili kuruma (Orman Bölge Müdürlüğü’ne) ödenecek bedeller Yüklenici sorumluluğundadır. Bu alana ilişkin izin süreleri ve ödemelerin takibi Yüklenici sorumluluğundadır.

Tahmin Edilen Bedel

147.494.116,67 TL (Yüz kırk yedi milyon dört yüz doksan dört bin yüz on altı TL altmış yedi kuruş)

Geçici Teminat Miktarı

4.424.823,50 TL (Dört milyon dört yüz yirmi dört bin sekiz yüz yirmi üç TL, elli kuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli

İhale dokümanı satış bedeli 1.000 (Bin) TL.

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres/Yer

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü, 900 Sokak No:17 Kat:1 Hisarönü Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09:30-11:30/13:30-16:00

İhale için Son Evrak Verme Tarihi ve Saati

Tarih: 13.02.2020, Saat: 12.00

İhale için Evrak Teslim Adresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü, 900 Sokak No:17 Kat:1 Hisarönü Konak/İZMİR

İhaleye Katılabilmek İçin

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartname’de belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İhale evrak teslim adresi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü 900 Sokak No:17 Kat:1 Hisarönü Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2. İhaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. İhale, bu Şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

İhale İçin İstenen Belgeler:

1. DIŞ ZARF

1.1. Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdan fotokopisi,

1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odası belgesi ya da ilgili Meslek Odası Belgesi

1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.5. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

1.6. Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

1.7. Vergi Dairesi’ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.9. İsteklinin ortak girişim (iş ortalığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.11.İdari Şartname’nin Yasak Fiil ve Davranışlar ile ilgili 18. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,

1.12. İsteklilerin Ortak Girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.3, 1.4, 1.5, 1.6., 1.7.,1,8 Maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge/belgeler,

1.13.Yer Görme Belgesi,

1.14. Geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.15. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler

İsteklinin muhammen bedelin % 25’sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

1.16. Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler

1.16.1.İstekli, Belediye evsel atıklarına dayalı tek bir sözleşme kapsamında katı atık depolama sahasından ve/veya evsel katı atık biyometanizasyon tesisinden minimum 2 MWe elektrik üretim kapasiteli kurulu güce sahip biyogaz enerji üretim tesisini kurmuş, işletmiş ve/veya kurmuş, işletiyor olduğunu gösterir aşağıdaki belgeleri İdare’ye sunulacaktır.

a) EPDK Üretim Lisansı,

b) Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan Kabul Belgesi,

c) Elektrik Enerjisi Üretim Tesisini en az 1 yıldır işletmiş ve/veya işletiyor olduğunu belgeleyen ilgili kurumdan (Belediye, Birlik vb.) alınmış yazı,

1.16.2. Belediye evsel atıklarına dayalı tek bir sözleşme kapsamında; en az 500 ton/gün kapasiteli mekanik atık ayırma tesisini kurmuş, en az 1 yıldır işletmiş ve/veya kurmuş, en az 1 yıldır işletiyor olduğunu gösteren ilgili kurumdan (Belediye, Birlik vb.) alınmış yazıyı İdare’ye sunulacaktır.

1.16.3.Belediye evsel atıklarına dayalı tek bir sözleşme kapsamında; en az 150 ton/gün kapasiteli biyolojik işlem (biyometanizasyon ve/veya kompost) tesisini kurmuş, en az 1 yıldır işletmiş ve/veya kurmuş, en az 1 yıldır işletiyor olduğunu gösteren ilgili kurumdan (Belediye, Birlik Birlik vb.) alınmış yazıyı İdare’ye sunulacaktır.

1.16.4. Belediye evsel atıklarına dayalı tek bir sözleşme kapsamında; en az 100 ton/gün kapasiteli, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisini kurmuş, en az 1 yıldır işletmiş ve/veya kurmuş, en az 1 yıldır işletiyor olduğunu gösteren ilgili kurumdan (Belediye, Birlik, vb.) alınmış yazıyı İdare’ye sunulacaktır.

1.16.5.Belediye evsel atıklarına dayalı tek bir sözleşme kapsamında; en az 500 ton/gün kapasiteli katı atık düzenli depolama tesisini en az 1 yıldır işletmiş ve/veya işletiyor olduğunu gösteren ilgili kurumdan (Belediye, Birlik vb.) alınmış yazıyı İdare’ye sunulacaktır.

1.16.6.İsteklilerin tüzel kişi olması halinde; bu belgelerin kendisine veya yarıdan fazla hisseye sahip şirket ortağına ait olması gerekmektedir.

1.16.7. Ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde; bu ortaklıkları oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.16.1, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5 Maddesinde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname’de belirtilen şartlara uygun Teklif Mektubu konulacaktır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim statüsündeki isteklilerin teklif mektupları bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır.

2.2. İhalede istekli tarafından yapılacak artırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Yıllık kira bedeli her hal ve takdirde KDV hariç 200.000 (ikiyüzbin) TL’den az olmayacaktır.

İhale teklif dosyası İdare’ye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alınması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.