30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Hakkari Üniversitesi Enerji İle İlgili Yönetmelik Yayımladı

HAKKARİ (Enerji Portalı) – 21 Mart 2020 tarihindeki Resmi Gazete’de “Hakkari Üniversitesi Mineral ve Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” yayımlandı.

“Hakkari Üniversitesi Mineral ve Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” nin;

  • Amaç ve kapsam,
  • Dayanak,
  • Merkezin amacı ve
  • Merkezin faaliyet alanları

şöyledir:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesi Mineral ve Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEKAM) nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesi Mineral ve Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezindeki araştırma, geliştirme ve eğitim amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; faaliyet alanlarına giren konularda bilimsel, teknolojik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, yürütmek ve eğitim vermek, aynı zamanda ülkemizin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mineral, maden ve doğal enerji kaynaklarının varlığı tespit edilen alanlarda, araştırmaları ilgilendiren konularda, ilgili bilim ve otorite kuruluşlarına danışmanlık yapmak, ülke kalkınma planları çerçevesinde ulusal ve uluslararası bilim ve otorite kuruluşları arasında koordinasyon görevini üstlenerek, projeler geliştirmek ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mineral ve enerji kaynaklarının tespiti, yönetimi ve politikalarına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ilgili konsorsiyumlara katılarak ülkemizin daha etkin biçimde söz sahibi olması için çalışma yapmak.

b) Hakkari Üniversitesi ve Türkiye’deki diğer üniversite araştırmacıları ile konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilim ve otorite kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

c) Mineral ve enerji kaynaklarının bulunmasına, çıkarılmasına, işletilmesine ve yönetilmesine ilişkin bilimsel araştırmaları yapan üniversitelerle işbirliği yapmak ve bu işbirliklerinin özellikle bölgesel ve Hakkari ili ölçeğinde geliştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapmak.

ç) Mineral ve enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi ve tüketilmesine ilişkin çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak mineral ve enerji kaynaklarının tespit edildiği ve varlığı tahmin edilen bölgelerde, yer sistem ve enerji bilimleri ve politikaları odaklı araştırmalar ile yeni teknolojilerin oluşturulmasına ve bilimsel yöntemlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

d) Ülkemizin tüm yenilenebilir ve fosil enerji kaynaklarının araştırılması hususunda projeler hazırlamak, geliştirmek ve çalışmalar yapmak, politikalar ve stratejiler oluşturmak, bu yönde ilgili kurum ve kuruluşlara rapor sunmak.

e) Mineral, maden ve enerji kaynaklarının araştırılması alanında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara ve toplantılara katılmak ve yayınları takip etmek.

f) Dünya toplumlarının gereksinimlerini karşılayacak olan mineral, maden ve enerji kaynaklarının çıkarılması, çeşitlendirilmesi ve tüketilmesi yönünde bölge hedefli çalışmalar ve aktiviteler yapılabilmesine ortam sağlayabilecek bir alt yapı oluşturmak.

g) Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

ğ) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

h) Mineral, maden ve enerji bilimleri çalışmaları hakkında toplumumuzun bilgilendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

İlgili yönetmelik için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.