30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Gönüllü Anlaşma Nedir?

Gönüllü Anlaşma Nedir?

Gönüllü Anlaşma, bir endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna göre anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile yaptığı anlaşmayı ifade etmektedir. Gönüllü Anlaşma destekleri anlaşma dönemi sonunda taahhütlerini yerine getiren işletmelere verilmektedir.

Gönüllü Anlaşmalar Hangi Yasal Mevzuata Tabiidir?

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Gönüllü Anlaşma yapılarak enerji yoğunluklarının azaltılmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.

Gönüllü Anlaşma Desteklerine Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler Gönüllü Anlaşma desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

Gönüllü Anlaşma İçin Nasıl Başvuruda Bulunulur?

Genel Müdürlüğümüz ile gönüllü anlaşma yapmak isteyen tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan başvuru formu ile birlikte her yıl Ekim ayında Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru olabilir.

Gönüllü Anlaşma kapsamında endüstriyel işletmelerden aşağıdaki belgeler istenmektedir:

 • Başvuru Formu
 • Enerji Yoğunluğu Azaltımına İlişkin Sözleşme
 • Gönüllü Anlaşma Yapılan İşletmelere Ait İzleme Formları
 • Sektör Sınıflamaları
 • Endüstriyel işletmenin Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odasına bağlı olduğunu gösteren ıslak imzalı belge,
 • Endüstriyel işletmenin Kanun kapsamındaki enerji yöneticisi görevlendirilmesi veya enerji yönetim birimi kurulması ile ilgili ıslak imzalı belgeler, (Bildirilen enerji yöneticisi veya enerji yöneticilerinin endüstriyel işletmede çalıştığını gösterir belgeler)
 • Endüstriyel işletmenin Kanun kapsamındaki Genel Müdürlüğe yıllık bildirimde bulunulması ile ilgili yükümlülüklerini başvuru tarihi itibariyle yerine getirmiş olduğunu gösteren ıslak imzalı belgeler, (Belgeler başvuru yılından önceki son beş yıla ait verileri kapsayacak şekilde olacak)
 • Desteklere ilişkin yürürlükteki mevzuatın, sözleşme döneminde Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak mevzuatın veya yapılacak mevzuat değişikliğinin kabul edildiğini beyan eden ıslak imzalı taahhütname,
 • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesinin noter onaylı sureti veya Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak üzere başvuru yapıldığına dair, başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı belge,
 • Başvuru formunu onaylayan kişilerin, işletmeyi temsil etiğini gösteren imza sirkülerinin noter onaylı sureti,
 • Üretim Bilgileri tablosunu onaylayan yeminli mali müşavir veya mali müşavirin bağlı olduğu odadan alınmış ıslak imzalı faaliyet belgesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.