30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


GAZDAŞ, Yüksek Miktarda Doğal Gaz Alımı İçin İhale Düzenliyor

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (GAZDAŞ), 6,245 Milyon Sm3 doğal gaz alımı yapacak.

GAZDAŞ, Aralık 2019 – Mart 2021 döneminde Yavuzeli Şehri için 0,531 Milyon Sm3, Islahiye OSB için 4,76 Milyon Sm3 , Islahiye Cezaevi için 0,952 Milyon Sm3 olmak üzere toplam 6,245 Milyon Sm3 doğal gaz alımı yapacağını duyurdu.

Söz konusu mal alımı için GAZDAŞ, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10:00’da Açık Eksiltme usulüne göre bir ihale düzenleyecek.

GAZDAŞ Genel Müdürlüğü Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 Şişli – İstanbul adresinde düzenlenecek ihale için katılım şartları ise şöyle:

  • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

– Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

– Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

– Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekâletname ya da İmza Sirküleri.

– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

– Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  • İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, GAZDAŞ Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü adresinde görülebilir İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek ya da kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir. Ayrıca, ihale dokümanları http://www.gazdas.com/tr/gaziantep-bolgesi adresinden temin edilebilir.
  • Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
  • İstekliler, teklif ettikleri bedelin %5 inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.
  • Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  • Diğer hususlar:

– Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.

– İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.

– Şirket 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

İhale hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz:

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.