EK-4

FAALİYET YASAĞINA İLİŞKİN BEYAN

Dağıtım ve görevli tedarik şirketleri dahil olmak üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 31’nci maddesinin yirmibirinci fıkrasında tanımlanan kişiler arasında olmadığımı, beyan ederim.

İşbu beyanımın gerçek dışı olduğunun tespiti halinde Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrasın kapsamında işlem tesis edileceğini kabul ve taahhüt ederim.

_ _ / _ _ / _ _ _

Ad SOYAD

Unvan

(Kaşe)

İmza