30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmeleri İçin Bakır Kablo Alacak

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmeleri İçin Bakır Kablo Alacağına istinaden duyuru bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmeleri için Bakır Kablo alacağını bugünkü resmi gazetede duyurdu.

EÜAŞ’ın Resmi gazetede’ki duyurusunu aşağıda yeralmaktadır.

BAKIR KABLO SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 – Teşekkülün;

  1. a) Adres :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ
  2. b) Telefon ve faks numarası:  0 344 524 22 82 – 0 344 524 22 80
  3. c) Elektronik Posta Adresi :  ael@euas.gov.tr.

2 – İhale konusu malın

a) Niteliği ve Türü Miktarı İhale Kayıt No Dosya No Şartname Bedeli İhale Tarihi
14000 metre 1×240/25 mm Bakır Kablo alımı 14000 metre 2018-37939 TER-AEL- 2018-0010 250,00 TL 28/02/2018
  1. b) Teslim yeri :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı
  2. c) Teslim Tarihi :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir
  3. d) İhale usulü :  Açık İhale Usulü.

3 – İhalenin

  1. a) Yapılacağı Yer :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.
  2. b) Tarihi ve Saati :  28/02/2018, Saat: 14:00
  3. c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80 )

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, iş deneyim belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, kabloların teknik özelliklerini ve markasını belirtir katalog, ürünün yetkili satıcısı olduğu ya da üreticisi olduğuna dair belge)

6 – İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 – Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 – İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.