30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


ETKB, ETK Uzman Yardımcılığı Sınavı İlanı Yayımlandı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugün yayımlanan 30990 sayılı Resmi Gazete’de “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı”nı yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanını açıkladı. İlanda Sınava ilişkin bilgiler, sınav başvuru şartları, sınav başvurusu, sınav tarihi ve yeri, sınav şekli-konuları ve değerlendirme, sınav sonuçlarının duyurulması, diğer hususlar, itiraz ve bilgi alma başlıkları yer alıyor. Başlıkların içerikleri şöyledir:

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;

Grup No Puan Türü Öğrenim Dalları Kontenjan Sayısı Sınava Katılacak Aday Sayısı
1. GrupKPSSP 1 Makine Mühendisliği 832
2. Grup KPSSP 34 Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları 416
3. Grup KPSSP 29 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 416
4. Grup KPSSP 1 Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği 312
5. Grup KPSSP 1 Nükleer Enerji Mühendisliği 312
6. Grup KPSSP 4 Hukuk312
7. Grup KPSSP 1 İnşaat Mühendisliği 14
8. Grup KPSSP 1 Endüstri Mühendisliği 14
9. Grup KPSSP 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği 14
10. Grup KPSSP 1 Meteoroloji Mühendisliği 14
11. Grup KPSSP 14 İktisat, Ekonomi14

Olmak üzere 8 ve 9. dereceden toplam 30 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

– Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.

– Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

– ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden 75 veya üzeri puan almış olmak,
– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
– 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1985 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,
– Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

III- SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 20/01/2020 tarihinde başlayıp 31/01/2020 tarihinde saat 16.00’da sona erecektir.
Adayların,
a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu, (kendi el yazısı veya bilgisayar ortamında doldurulabilir.)
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile şahsen başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik
belgesinin aslı veya onaylı örneği),
d) Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak kendi el yazısı veya bilgisayar ortamında düzenlenebilir.) İle birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir.
– Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV- SINAV TARİHİ VE YERİ

– Giriş sınavı, 24 Şubat – 06 Mart 2020 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1. Kat A Blok Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
– Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ – KONULARI VE DEĞERLENDİRME

– Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
– Sözlü sınav adayların;
a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

– Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
– Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
– Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
– Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
– Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.

VII – DİĞER HUSUSLAR

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek
listeden atama yapılacaktır.
– Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve
haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
– Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

VIII- İTİRAZ:

– Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Bakanlığın “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ETKB’ye yapacaklardır.
– T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA)
temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 212 64 20 / 7501-7306 / (0312) 222 41 59
İlan olunur.

İlanın yayımlandığı resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.