30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


ETKB Denetçi Yardımcısı Sınavına İlişkin Detayları Açıkladı!

ANKARA (Enerji Portalı) -ETKB, Genel İdari Hizmetler sınıfından 7. ve 8. dereceli Denetçi Yardımcılığı kadroları için 5 kişi alacak. Denetim Hizmetleri Başkanlığınca 16-17/03/2019 tarihlerinde Ankara’da, Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak. Bakanlık sınava ilişkin detayları kamuoyuna açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Genel İdari Hizmetler sınıfından 7. ve 8. dereceli Denetçi Yardımcılığı kadroları için (5 kişi) Denetim Hizmetleri Başkanlığınca 16-17/03/2019 tarihlerinde Ankara’da, Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı yapacak. Bakanlık sınava ilişkin detayları kamuoyuna açıkladı.

ETKB’nin yayımladığı ilanda şu ifadelere yer verildi:

“1 ) SINAVA KATILMA KOŞULLARI

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,
  2. b) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  3. c) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

  1. d) ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan “Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP48” puan türünden en az 80 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak, (100. sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.)

2-) BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:

Sınavlara katılabilmek için isteklilerin, başvuru formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 01/02/2019 günü mesai bitimine kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Türkocağı Caddesi No:2 A Blok Kat:3 Çankaya/ANKARA adresine, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile müracaatlarda başvurunun, 01/02/2019 günü mesai bitimine kadar Başkanlığa ulaşması gerekmektedir. Başvuru formu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığından veya www.enerji.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 12/02/2019 tarihine kadar Bakanlığımızın yukarıda belirtilen internet adresinden ilan edilecek, sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren “Sınav Giriş Belgesi”, Denetim Hizmetleri Başkanlığınca elden verilecektir. Ayrıca, sınavla ilgili ayrıntılı bilgi: 0 312 212 64 20 (Dahili: 7454) numaralı telefondan alınabilir.

3-) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

Denetçi yardımcılığı yarışma sınavına katılmak isteyenler, başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Denetim Hizmetleri Başkanlığına elden veya başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar Denetim Hizmetleri Başkanlığına ulaşacak şekilde posta ile başvururlar. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru formuna aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

1) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

2) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

3) 4 adet vesikalık fotoğraf.

ç) Sınav tarihinde erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya sadece elden başvurularda Başkanlıkça onaylı örneği.

2) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

3) Özgeçmişi.

4-) BAŞVURULARIN İNCELENMESİ:

Süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre en fazla on güne kadar uzatılabilir.

Dilekçe ve eklerinde yer alan belge ve bilgilerde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

5 ) SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Denetim Hizmetleri Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı klasik usulde yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Yazılı Sınavlar, Ekonomi (Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Güncel Ekonomik Sorunlar, İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi, Para-Banka, Uluslararası Ekonomi) Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku) Maliye (Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçe) Muhasebe (Genel Muhasebe, Muhasebe ve Bilanço Teorisi, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca) ve Kompozisyon konularında yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Denetçi yardımcılığı yarışma sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

DİĞER HUSUSLAR:

  1. Yazılı sınav yeri, tarihi ve saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir.
  2. Sınava katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığımızın “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır. Sınav Giriş Belgeleri en geç sınav öncesi Denetim Hizmetleri Başkanlığından bizzat alınmalıdır.
  3. Yazılı ve sözlü sınav sonuçları da aynı şekilde Bakanlığımızın “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinden ilan edilecektir.
  4. Adayların sınava girebilmeleri için, Sınava Giriş Belgeleri yanında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; onaylı Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
  5. Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanlarında bulunduranların durumu tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılır.
  6. Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirleyici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.”

ETKB’nin başvuracak adaylardan doldurup teslim etmelerini istediği formlar aşağıda aşağıdaki gibidir:

Askerlik_Durumu_Beyan_Formu

Başvuru_Formu

Sabıka_Durumu_Beyan_Formu

Sağlık_Durumu_Beyan_Formu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.