30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Eti Maden, Enerji Etüdü Yapacak Firma Arıyor

BALIKESİR (Enerji Portalı) – Eti Maden, bünyesinde bulunan dört tesis için enerji etüdü yapılması için firma arıyor.

Eti Maden bünyesinde bulunan; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü tesislerinde enerjinin verimli kullanılması için enerji etüdü yaptırmayı planlıyor.

Kurum tarafından ihtiyaç duyulan enerji etüdü hizmeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11:00’de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik/ANKARA’da gerçekleştirilecek ihale için katılım şartları ise şöyle:

1) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

– İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler

– Sanayi kategorilerinde yetki belgesi sahibi ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanan Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri arasında olmak zorundadır. İstekliler bu “yetki belgesini” ve belgelerini tekliflerinde sunacaklardır.

– Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

– Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

– Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

–  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

– Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

2) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

3) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Enerji etüt raporu/detaylı enerji etüt raporu hazırlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7) İhale dokümanının görülmesi:

–  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

– İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8) Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad.Afra Sok. No:1/A Gelen Evrak Servisi Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9) İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13) Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14) Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.