30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Eti Maden Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Damperli Kamyon Kiralama Hizmeti Alacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Damperli Kamyon Kiralama Hizmeti alacak.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Damperli Kamyon Kiralama Hizmeti alacağına dair duyuruyu bugünkü resmi gazeteden ilan etti. 
İlan’a istinaden detaylar ve resmi gazetede yer alan duyuru aşağıdaki şekildedir.

DAMPERLİ KAMYON KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi şlam barajlarının güçlendirilmesi ve diğer muhtelif işlerde (şlamın tumba sahasına çekilmesi, pasa veya şlam/toprak/çamurun bir yerden bir yere çekilmesi vs.) 1.450 saat çalıştırılmak üzere en az 3 adet 6×4 damperli kamyon kiralama hizmet alımı işi şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                        :  2018/121365

1 – İdarenin:

 1. A) Adresi:  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR
 2. B) Telefon ve Faks Numarası :  0 266 633 72 21-22 / 633 72 23
 3. C) Elektronik Posta Adresi (Varsa):  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 – İhale Konusu işin

 1. A) Niteliği, Türü ve Miktarı :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve KonsantratörBirimi şlam barajlarının güçlendirilmesi ve diğer muhtelif işlerde 1.450 saat çalıştırılmak üzere en az 3 adet 6×4 damperli kamyon kiralama hizmet alımı
 2. B) İşin yapılacağı yer:  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör

3 – İhalenin

 1. A) Yapılacağı Yer:  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ BALIKESİR
 2. B) Tarih ve Saati:  05/04/2018 Perşembe Günü Saat: 14.00

4 – İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

 1. a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
 2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 – İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve 50,00 TL’lik bedelle satın alınabilir. (Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 60,00 TL.)

İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR (Tel: 0 266 633 72 21-22)

6 – Teklifler en geç ihale tarihi olan 05/04/2018 Perşembe Günü Saat: 14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimi Evrak – Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.

7 – Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

2749/1-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.