30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK’dan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında 2 Taslak

ANKARA (Enerji Portalı) – EPDK tarafından yenilenebilir enerji kaynakları hakkında 2 adet yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından
>> Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı ile
>> Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
görüşe açıldı.

Konuyla ilgili duyuru ve ayrıntılar:

“Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinin yayımlanması ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla söz konusu mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak Yönetmelik 28/07/2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin Taslak Yönetmelikler hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak epdotsp@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağının Amacı ve Kapsamı:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amaçlarıyla, tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin takibi, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisini belgelendirmek suretiyle tedarik etmesine imkân sağlayan bir yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin oluşturulması ve bu sistemin ayrım gözetmeyen, objektif, şeffaf bir şekilde işletilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi ile organize yenilenebilir enerji kaynak garanti piyasasının oluşturulması ve işletilmesine ilişkin esaslar, Piyasa İşletmecisinin görev ve yetkileri ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının Gerekçesi:

18/05/2005 tarihli ve 25819 sayılı Resmî Gazete’de (RG) yayımlanarak yürürlüğe giren 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi” (YEK Belgesi) verme görevi Kurumumuza verilmiş olup 26/03/2020 tarihli ve 31080 Mükerrer Sayılı RG’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27 nci ve 36 ncı maddeleri ile yenilenebilir kaynaktan enerji kullanmak isteyen tüketicilere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir elektrik tarifesi oluşturulmasının önü açılmıştır.

Kanun gereği uygulanacak bu tarifeye ek olarak elektrik tüketicilerinin kullandıkları yenilenebilir enerjinin kaynağını tıpkı dünya örneklerinde olduğu gibi belgelendirmek suretiyle ifşa etme imkânına sahip olması gerektiği düşünülmüş ve bu kapsamda dünyadaki başarılı örneklerin incelenmesi neticesinde ve Kurumumuzca yapılan çalışmalar sonucunda rekabetçi bir yenilenebilir enerji ifşa sisteminin ve piyasasının ülkemize kazandırılabilmesi için gerekli düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

Bu doğrultuda, “Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı”  hazırlanmıştır. Bu yeni yönetmeliğe uyum açısından, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte de bazı değişiklikler yapılması gerekli görülmüştür.

Ek1:Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı 

Ek2:Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Ek3:Görüş Bildirim Formu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.