30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK Tarafından On Dört Adet Tebliğ İlan Edildi

ANKARA (Enerji Portalı) – Bugün yayımlanan 31127 sayılı Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 14 adet konu ilanen tebliğ edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tebliğ edilen ilanlar:

3483/1/1-1

Kalederesi Mevkii E-90 Karayolu Üzeri ( Ada:155 , Pafta:M33d-24a03/2 , Parsel: – )Koçak Köyü Ulukışla Niğde adresinde BAY/941-54/17755 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Der-Pet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nde Niğde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 7/9/2018 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılması fiili tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 4/12/2019 ve 53801 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/2/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.01.2020 tarihli ve 9112-33 sayılı kararı ile, LPG/BAY/941-54/17755 sayılı lisans sahibi Kalederesi Mevkii E-90 Karayolu Üzeri Koçak Ulukışla-Niğde adresinde mukim Der-Pet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.04.2017 tarihinde yapılan denetimde LPG olumu/ikmali yapılan bir tesiste çalışan ve ilgili SGK hizmet döküm listesinde yer alan kişilerin tamamının LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 91.907,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı, adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bahse konu kararda belirtilen tutardaki idari para cezasının;

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği,

2- Ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,

3-5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılabileceği,

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabileceği,

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/3/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.01.2020 tarihli ve 9132-48 sayılı kararı ile, LPG/BAY/941-54/17755 sayılı lisans sahibi Akkuyu Mahallesi Atatürk Caddesi No:284 Sebil Kasabası Çamlıyayla-Mersin adresinde mukim Der-Pet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 07.09.2018 tarihinde yapılan denetimde LPG dolumu/ikmali yapılan bir tesiste çalışan ve ilgili SGK hizmet döküm listesinde yer alan kişilerin tamamının LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı, adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bahse konu kararda belirtilen tutardaki idari para cezasının;

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği,

2- Ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,

3- 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılabileceği,

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabileceği,

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/4/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.11.2019 tarihli ve 8937-6 sayılı kararı ile, BAY/939-82/29101 lisans sahibi “Bursa Yolu 7. Km Kızılcapınar Bozüyük Bilecik” adresinde mukim Derya Çiçek tarafından işletilen tesiste 14.06.2011 tarihinde yapılan denetimde yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıtın tağşiş edilmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 147.933,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının,

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği,

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılabileceği,

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabileceği,

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/5/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.01.2020 tarihli ve 9145-20 sayılı kararı ile, BAY-939-82/21855 lisans sahibi “Sanayi Mah. Kafkas Cad. No:1 Kırıkkale” adresinde mukim Gazioğlu Otomotiv Akaryakıt Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 23.06.2019 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 126.201,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 126.201,-TL tutarındaki idari para cezasının,

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği,

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılabileceği,

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabileceği,

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/6/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.02.2020 tarihli ve 9203-10 sayılı kararı ile, MYĞ/1567-7/24178 lisans sahibi “Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Osb İsmet Atlı Cad. No:26 Sarıçam Adana” adresinde mukim Gema Madeni Yağlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 13.07.2017 tarihinde yapılan denetimde madeni yağ tesisinden alınan satışa hazır ürünlerin teknik düzenlemelere uygun olmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 439.075,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 439.075,-TL tutarındaki idari para cezasının,

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği,

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılabileceği,

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabileceği,

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/7/1-1

Oruçlu Mah. Oruçlu Sok. No::55 Pamukova/Sakarya adresinde 23.11.2016 ve BAY/939- 82/37626 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Kayı Nakliyat Otomotiv Petrol İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 23.04.2020 tarihinde Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Kayı Nakliyat Otomotiv Petrol İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28.11.2019 tarihli ve 53510 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma sonucu düzenlenen 10.03.2020 tarihli ve 373 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez adresi olan Kışla Mah. 4454 Sk. No:1/4 Yüreğir/Adana adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/8/1-1

Töbek Mah. Mahallesi Selçuklu /Konya adresinde 21.05.2013 ve BAY/939-82/32638 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Metin Oral- Oral Emlak’nin, 16.01.2018 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ve dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Metin Oral- Oral Emlak nezdinde 27.11.2019 tarihli ve 53135 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma sonucu düzenlenen 27.01.2020 tarihli ve 210 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez adresi olan Tepebaşı Mah. 610 Sk. No:30/16 Kızıltepe/Mardin adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/9/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.01.2020 tarihli ve 9132-12 sayılı kararı ile, DAĞ/4876/33837 lisans sahibi “İ.o.s.b. Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları İş Ve Ticaret Merkezi 3c Blok No:128 Başakşehir İstanbul” adresinde mukim Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 2017 tarihinde yapılan denetimde kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.066.327,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.066.327,-TL tutarındaki idari para cezasının,

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği,

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılabileceği,

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabileceği,

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/10/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.12.2019 tarihli ve 8991-5 sayılı kararı ile, LPG-DAĞ/3573/12386 sayılı lisans sahibi Şangaz Lpg Akaryakıt Ürünleri Tarım Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 2015 tarihinde yapılan denetimde dökme LPG ikmali yapmamasına rağmen,dökme LPG ikmali yapmış gibi bilgi sunması, fatura, sevk irsaliyesi ve benzeri evrak düzenlemesi tespit edilmesi nedeniyle, 12.12.2019 tarihli ve 8991-5 sayılı Kurul Karar ile alınan 30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans sahibinin söz konusu mevzuata aykırı durumunu devam ettirdiği anlaşılmış olup 5037 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sahip olduğu LPG-DAĞ/3573/12386 sayılı lisansın iptal edilmesine karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/11/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.12.2019 tarihli ve 9051-13 sayılı Kararı ile; İTS/KGR/0042 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Sedat Güler (4190435453) tarafından işlenen dağıtım şirketinin preje onayı olmadan iç tesisat imalatı yapılması fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı, tebliğ edilmek üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca söz konusu Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/12/1-1

Turan Mahallesi Selçuk Yolu Üzeri 2.km, ( Ada: – , Pafta: – , Parsel: – ) Tire/İzmir adresinde 5/4/2018 ve BAY/939-82/39972 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tire Petrol Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9/12/2018 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemine bağlı ancak vaziyet planında veya İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatında bulunmayan tank/pompa bulunması tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 13.01/2020 ve 1791 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur

3483/13/1-1

Afyonkarahisar – Kütahya Karayolu Üzeri 38.km İhsaniye / Afyonkarahisar adresinde 17.06.2015 ve BAY/939-82/35658 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Tutarlar Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 30.04.2018 tarihinde Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Tutarlar Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 02.01.2020 tarihli ve 8 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma sonucu düzenlenen 22.01.2020 tarihli ve 191 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez adresi olan Cumhuriyet Mevkii Baştuğ Sok. No:3/2 Kusura Köyü Sandıklı / Afyonkarahisar adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3483/14/1-1

ITS 1203002104 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Vizyon Group Doğalgaz Mühendislik İnşaat Tekstil Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (9250531235) tarafından işlenen İç tesisat yapım ve hizmet faaliyetlerinde dağıtım şirketine bildirilmeyen/istihdam edilmeyen /mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan kişi çalıştırılması fiilinin doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında açılan doğrudan soruşturma kapsamında hazırlanmış olan 2/11/2020 tarihli ve 296 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak kişinin yapacağı yazılı savunmanın işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.