30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, Ek Süre Hakkı Tanıyan Kanun Hakkında Açıklama Yaptı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 19/07/2019 tarihli ve 30836 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun maddeleri hakkında açıklama yaptı.

EPDK sitesinden yayınladığı açıklamasında düzenlemenin sadece bağlantı anlaşması süresi sona eren, süresi hala devam eden ile bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş kişileri kapsadığını belirterek şu hususları kaydetti:

19/07/2019 tarihli ve 30836 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na (Kanun) Geçici 25 inci madde hükmü olarak;

“Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetler kapsamındaki bağlantı anlaşması süreleri; çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi hâlinde söz konusu bildirim tarihini izleyen yüz yirmi günü; bağlantı anlaşması süresi bittiği hâlde geçici kabulü yapılmamış olanlar ve henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlar için ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir.”

hükmü eklenmiştir. Buna göre Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, kapsamında bağlantı anlaşması imzalayan (gerçek veya tüzel) kişilerden;

· Bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi aboneliği başka kişi veya kişilere geçen (tüketim-üretim bağı kopmuş) kişilerin, Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliğini Dağıtım Şirketine bildirmesi halinde söz konusu bağlantı anlaşmasına yapılan bildirimi izleyen tarihten itibaren 120 gün,

· Bağlantı anlaşması imzaladığı halde Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde geçici kabulü tamamlanamayan tesisler için Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 120 gün,

· Bağlantı anlaşması imzalanan ve Yönetmelikte tanımlanan bağlantı anlaşması süresi henüz tamamlanmamış olan tesisler için ise bağlantı anlaşması süresine ilave olarak 120 gün,

ek süre verilmiştir. Diğer bir ifadeyle bu düzenleme sadece bağlantı anlaşması süresi sona eren, süresi hala devam eden ile bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş kişileri kapsamaktadır.

İlgili Kanun hükmünün uygulanması kapsamında bu “Duyuru” haricinde muhataplara bu aşamada Kurumumuzca ayrıca bir bildirim yapılmayacak olup, düzenlemeye konu üretim tesisleri hakkında iş ve işlemlerin ilgili şebeke işletmecilerince yürütülmesi ve uygulamada tereddüte düşülen hususlar ile ilgili olarak Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.