30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK Doğalgaz Lisans Yönetmeliğindeki Değişik Taslağını Görüşe Açtı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı.

Taslak, EPDK‘nın resmi web sitesinde yayımlandı.

İlgililer taslak hakkındaki görüşlerini, varsa öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurup word dosyası olarak bilgidogalgaz@epdk.org.tr e-posta adresine veya yazılı olarak EPDK Doğalgaz Piyasası Dairesi Başkanlığına gönderebilecek.

Taslak, 6 Şubat’a kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık olacak.

İlgili Taslağı aşağıda Bulabilirsiniz.

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

NoEski HaliYeni Hali
1Madde 4, (21) ve (26) bentler

 

 

 

 

 

“21) Lisans: Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca Kurul tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,”

 

“26) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve Kurul tarafından verilen izni,”

 

 

 

MADDE 1- 07/09/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 4 üncü maddesinin (21) ve (26) ncı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

“21) Lisans: Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca Kurul/Kurum tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,”

 

“26) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve Kurul/Kurum tarafından verilen izni,”

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lisans ve lisans alma yükümlülüğü

 

 

Madde 5 Fıkra 1 ve 7

 

Lisans, tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri amacıyla Kurul tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesidir. Doğal gaz piyasa faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler Kurumdan lisans almak zorundadır.

 

 

 

 

 

 

Lisans sahibinden teslim aldığı sıkıştırılmış doğal gazı (CNG) veya sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) kendi ihtiyacı için kullanarak satış faaliyetinde bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ile gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) halinde kendi araçlarında yakıt olarak kullanmak üzere satış faaliyetinde bulunmayan tüzel kişilerin, ilgili mevzuattaki ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla lisans almalarına gerek yoktur.

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

“Lisans, tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri amacıyla Kurul/Kurum tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesidir. Doğal gaz piyasa faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler Kurumdan lisans almak zorundadır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lisans sahibinden teslim aldığı sıkıştırılmış doğal gazı (CNG) veya sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) kendi ihtiyacı için kullanarak satış faaliyetinde bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibinden temin ettiği LNG’yi veya gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) halinde kendi araçlarında yakıt olarak kullanmak üzere satış faaliyetinde bulunmayan tüzel kişilerin, ilgili mevzuattaki ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla lisans almalarına gerek yoktur.”

 

3İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması

 

 

 

Madde 11, Fıkra 2, 3, 4, 5

 

“Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibi tüzel kişiye Kurul kararını izleyen on iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.”

 

 

 

 

 

 

“İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye;

 

a) EK-4’te yer alan hükümler doğrultusunda, gerekli görüldüğü takdirde, şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapması ve ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil ettirildiğini gösterir belgeleri ibraz etmesi,

 

b) Lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi,

 

c) Depolama tesisleri ile boru hattı şebekesi vasıtasıyla gerçekleştirilecek iletim faaliyetlerine konu tesislere ait projelerin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde, lisans başvurusuna konu proje veya tesise ait söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan kararın ibraz edilmesi,

 

 

ve bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde Kuruma sunulması halinde lisansın verileceği yazılı olarak bildirilir. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının Kuruma sunulması için bu süre üçyüz gün olarak uygulanır. Yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye anılan Kurul kararına istinaden lisansı verilir. Lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.”

 

 

 

“Mücbir sebepler dışında, üçüncü fıkrada öngörülen süreler içerisinde bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin Kuruma ibraz edilmemesi halinde lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve lisans alma bedelinin yüzde biri irad kaydedilerek başvuru evrakı iade edilir.”

 

 

 

“Lisans başvurusunun Kurul kararıyla uygun bulunmasından sonra;

 

a) Lisans başvurusu sırasında tüzel kişi tarafından Kuruma eksik ve/veya yanlış bilgi/belge sunulduğunun tespit edilmesi veya lisans başvurusunda sunulan bilgi ve/veya belgelerde değişikliklerin meydana gelmiş olması durumunda,

 

b) İnceleme ve değerlendirme sürecinde tüzel kişi tarafından Kuruma eksik ve/veya yanlış bilgi/belge sunulduğunun tespit edilmesi veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulan bilgi ve/veya belgelerde değişikliklerin meydana gelmiş olması durumunda,

 

söz konusu eksik ve/veya yanlış bilgi veya belgenin ya da meydana gelen değişikliklere ait talep edilenlerin altmış gün içerisinde tamamlanması veya düzeltilmesi gerektiği başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirilir. Yazılı bildirim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde söz konusu eksik ve/veya yanlış bilgi veya belgenin tamamlanarak veya düzeltilerek Kuruma sunulmaması ya da belirtilen süre içerisinde sunulan bilgi veya belgeler çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak ek inceleme ve değerlendirme neticesinde başvuru sahibi tüzel kişiye lisans verilmesine engel teşkil edecek bir husus tespit edilmesi halinde lisans başvurusu Kurul kararı ile reddedilir ve lisans alma bedelinin yüzde biri irad kaydedilerek başvuru evrakı iade edilir.”

 

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

İthalat, ihracat, dağıtım, depolama ve boru hattı ile iletim faaliyetlerine ilişkin lisans başvuruları Kurul, diğer piyasa faaliyetlerine yönelik yapılan lisans başvuruları ise Kurum tarafından sonuçlandırılır. Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme Kurul/Başkanlık Makamına sunulur ve lisans başvurusu Kurul Kararı/Başkanlık Makamı Onayı ile sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibi tüzel kişiye Kurul kararını izleyen on iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.”

 

 

 

 

“İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul/Kurum tarafından uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye;

a)    EK-4’te yer alan hükümler doğrultusunda, gerekli görüldüğü takdirde, şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapması ve ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil ettirildiğini gösterir belgeleri ibraz etmesi,

b)  Lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi,

c)   Depolama tesisleri ile boru hattı şebekesi vasıtasıyla gerçekleştirilecek iletim faaliyetlerine konu tesislere ait projelerin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde, lisans başvurusuna konu proje veya tesise ait söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan kararın ibraz edilmesi,

 

 

 

 

 

 

ve bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde Kuruma sunulması halinde lisansın verileceği yazılı olarak bildirilir. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının Kuruma sunulması için bu süre üçyüz gün olarak uygulanır. Kurul/Kurum tarafından, yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye lisans verilir. Lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mücbir sebepler dışında, üçüncü fıkrada öngörülen süreler içerisinde bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin Kuruma ibraz edilmemesi halinde lisans başvurusu Kurul/Kurum tarafından reddedilir ve lisans alma bedelinin yüzde biri irad kaydedilerek başvuru evrakı iade edilir.”

 

 

 

 

 

“Lisans başvurusunun uygun bulunmasından sonra;

a) Lisans başvurusu sırasında tüzel kişi tarafından Kuruma eksik ve/veya yanlış bilgi/belge sunulduğunun tespit edilmesi veya lisans başvurusunda sunulan bilgi ve/veya belgelerde değişikliklerin meydana gelmiş olması durumunda,

b) İnceleme ve değerlendirme sürecinde tüzel kişi tarafından Kuruma eksik ve/veya yanlış bilgi/belge sunulduğunun tespit edilmesi veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulan bilgi ve/veya belgelerde değişikliklerin meydana gelmiş olması durumunda,

 

 

 

 

 

 

 

söz konusu eksik ve/veya yanlış bilgi veya belgenin ya da meydana gelen değişikliklere ait talep edilenlerin altmış gün içerisinde tamamlanması veya düzeltilmesi gerektiği başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirilir. Yazılı bildirim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde söz konusu eksik ve/veya yanlış bilgi veya belgenin tamamlanarak veya düzeltilerek Kuruma sunulmaması ya da belirtilen süre içerisinde sunulan bilgi veya belgeler çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak ek inceleme ve değerlendirme neticesinde başvuru sahibi tüzel kişiye lisans verilmesine engel teşkil edecek bir husus tespit edilmesi halinde lisans başvurusu Kurul/Kurum tarafından reddedilir ve lisans alma bedelinin yüzde biri irad kaydedilerek başvuru evrakı iade edilir.”

4Lisansların tadil edilmesi

 

 

 

 

Madde 14, Fıkra 4

 

Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.

 

 

 

 

 

 

Fıkra 4’e, (e) bendi eklenmesi

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve (e) bendi eklenmiştir.

 

 

 

Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller, Kurum tarafından resen yapılan tadiller ile dağıtım şirketi tarafından belediye veya belediye şirketine yapılan hisse devrine ilişkin tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.

 

 

 

e) Dağıtım şirketi tarafından belediye veya belediye şirketine yapılan hisse devrine ilişkin tadiller,

 

5Lisansların yenilenmesi

 

 

Madde 15, Fıkra 4

 

Lisans yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, lisans yenilemesi hakkındaki yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen doksan gün içerisinde Kurul tarafından sonuçlandırılır. Lisans yenileme başvurusu hakkındaki Kurul kararı lisans sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye anılan Kurul kararına istinaden yeni lisansı verilir.

 

 

MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

İthalat, ihracat, depolama, dağıtım ve boru hattı ile iletim faaliyetleri yapılmak üzere verilen lisansların yenileme işlemleri Kurul, diğer piyasa faaliyetlerine yönelik verilen lisansların yenileme işlemleri ise Kurum tarafından gerçekleştirilir. Lisans yenilenmesi hakkında yapılan yazılı başvuru, Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen doksan gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvurunun kabul edilmesi halinde lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye anılan Kurul Kararı/Başkanlık Makamı Onayına istinaden yeni lisansı verilir.”

 

6

 

 

 

Hisse devri

 

Madde 42

 

Fıkra 1, 3, 5

 

 

Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Kurul onayına tabidir. Ancak, doğal gaz depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında herhangi bir nedenle meydana gelecek yüzde on veya daha fazla orandaki (halka açık şirketlerde yüzde beş) her türlü sermaye payı değişimi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması veya bu oranın altına düşmesi sonucunu vermese dahi Kurul onayına tabidir. Bu hüküm, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Ancak, doğal gaz toptan satış, iletim (LNG) ve CNG lisansı sahibi tüzel kişiler için, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi işlemlerinde onay Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından verilir.

 

 

 

 

 

 

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması da, birinci fıkrada öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Kurul onayına tabidir.

 

 

Bu maddenin uygulanmasında;

 

a) Lisans sahibi tüzel kişinin ortağı olan bir gerçek kişi ile eşi ve reşit olmayan çocuklarına ve bunların yönetim veya denetim kurulunda bulundukları ya da sınırsız sorumlu ortağı oldukları şirketlere ait hisse ve diğer haklar,

 

b) Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere, bir tüzel kişi veya (a) bendinde sayılanların, doğrudan veya dolaylı olarak, sermayelerinin yüzde yirmibeş ve daha fazlasına sahip olduğu ortaklıklara ait hisse ve diğer haklar,

 

tek kişiye ait sayılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

“Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya dağıtım şirketinin belediye veya belediye şirketine yapacağı pay devri hariç olmak üzere bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Kurul onayına tabidir. Ancak, doğal gaz depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında herhangi bir nedenle meydana gelecek yüzde on veya daha fazla orandaki (halka açık şirketlerde yüzde beş) her türlü sermaye payı değişimi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması veya bu oranın altına düşmesi sonucunu vermese dahi Kurul onayına tabidir. Bu hüküm, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Ancak, doğal gaz toptan satış, toptan satış (Oto LNG), iletim (LNG) ve CNG lisansı sahibi tüzel kişiler için, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi işlemlerinde onay Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından verilir.”

“Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması da, birinci fıkrada belirtilen lisans sahibi şirketler için yine aynı fıkrada öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Kurul/Kurum onayına tabidir.”

 

 

 

“Bu maddenin uygulanmasında;

 

a) Lisans sahibi tüzel kişinin ortağı olan bir gerçek kişi ile eşi ve reşit olmayan çocuklarına ve bunların yönetim veya denetim kurulunda bulundukları ya da sınırsız sorumlu ortağı oldukları şirketlere ait hisse ve diğer haklar,

 

b) Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere, bir tüzel kişi veya (a) bendinde sayılanların, doğrudan veya dolaylı olarak, sermayelerinin yüzde yirmibeş ve daha fazlasına sahip olduğu ortaklıklara ait hisse ve diğer haklar,

 

tek kişiye ait sayılır. Lisansta belirtilen reşit olmayan çocukların reşit hale gelmeleri durumunda, lisans sahibi tarafından Kuruma gerekli bildirimde bulunularak lisans tadil talebinde bulunulması zorunludur. Yapılacak lisans tadil işlemi, bedel alınmaksızın gerçekleştirilir.

7 

 

 

 

Ek-3’ün 4 üncü maddesinin (b) bendi

 

b) Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,

 

MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

b) Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri,

 

8 MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

 

9

 MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.