EPDK 2019 YEKDEM Başvurularına İstinaden Duyuruyu aşağıdaki şekilde yayınladı.

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) gereğince hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) 01/10/2013 tarihli ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. YEKDEM Yönetmeliğinin 5 inci maddesi YEK Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) yapılacak başvuruları düzenlemektedir.

YEKDEM Yönetmeliğinin 5 inci ve devamı maddeleri uyarınca 2019 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 31 Ekim 2018 tarihi sonuna kadar Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan ve 21/04/2018 tarihli ve 30398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat uyarınca 2019 yılı ve sonrası yıllar için YEKDEM başvuruları Kurumumuz tarafından elektronik ortamda alınacaktır.

Bu sebeple YEKDEM başvurusu yapmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin başvuruyu yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı bir nüshasını Kuruma sunmaları gerekmektedir. Söz konusu yetki belgeleri Kurumumuzca incelenecek ve yetkilendirilen kişilerin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler adına YEKDEM başvurusu yapabilmeleri için elektronik ortamda gerekli tanımlamalar yapılacaktır. Ayrıca yetki belgelerinin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler adına Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun ve elektronik ortamda doldurulmuş bir yazının eki olarak Kurumumuza sunulması gerekmektedir. Yetki belgelerinin usulüne ve gerçeğe uygun bir şekilde Kuruma sunulmasından üretim lisansı sahibi tüzel kişiler sorumludur. Başvuru yapmayı düşünen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına YEKDEM başvurusu yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı nüshasını Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun bir yazının eki olarak ivedilikle Kuruma elden veya posta yoluyla sunmaları büyük önem arz etmektedir. Yetki belgelerinin Kuruma posta ile gönderilmesi halinde postaya verilme tarihi ve oluşabilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususlarına önem verilmelidir.

YEKDEM başvuruları elektronik ortamda yapılmadan önce başvuruların doğru ve sorunsuz yapılabilmesi için başvuru ile ilgili oluşturulan ve Ek-2’de yer alan Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzun okunması akabinde başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular ilgili mevzuat uyarınca elektronik ortamda alınacak, elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 2019 yılı YEKDEM başvuruları kapsamında herhangi bir ek belge istenmeyecek olup başvuru kapsamında istenen bilgiler sonucu oluşacak başvuru dilekçesi ve bilgi formuna ait format 24/05/2018 tarihli ve 7853-41 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olup 30/05/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. (Ek-3) YEKDEM başvurusunun geçerli olması için başvuru kapsamında oluşan ve ekinde bilgi formu olan başvuru dilekçesinin başvuru yapmaya yetkili kılınan kişi tarafından elektronik ortamda imzalanması gerekmektedir. Başvuru dilekçesi imzalanmayan başvurular geçerli başvuru olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca başvuru yapmaya birden fazla kişinin yetkilendirilebilmesine izin verilecek iken bu kişilerin müşterek imza ile başvuru yapması mümkün olmayacaktır. Bu başvurular kapsamında yapılacak yetkilendirmeler ile ilgili tüzel kişilerin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

YEKDEM başvuruları 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu, YEKDEM Yönetmeliği ve elektrik piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenmektedir. YEK Destekleme Mekanizmasından 2019 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin;

-1 Kasım 2008 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması,
– Başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamen ya da kısmen işletmeye alınmış olması,
gerekmektedir.

2019 yılında YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanmak amacıyla 31 Ekim 2018 tarihi sonuna kadar Kuruma elektronik ortamda başvuru yapan kişilerden YEK Destekleme Mekanizmasına yaptıkları başvurularını sonlandırmak isteyenlerin taleplerini en geç 31 Ekim 2018 tarihi sonuna kadar Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 2019 yılı yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvurularını 1 Ağustos 2018 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne (YEGM) yapmaları gerekmektedir. Söz konusu başvurularla ilgili YEGM’in yaptığı duyuruya http://www.yegm.gov.tr/document/Yerli_Aksam_Yonetmeligi_2.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

YEK Destekleme mekanizması ile ilgili lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında, http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Yekdem adresinde “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. YEKDEM ile alakalı Kurumumuz tarafından herhangi bir dosya kontrolü ve eksiklik bildirimi yapılmayacak olup, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği 5 inci maddeye göre yapılan başvurulardan tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Arz Olunur.