30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Hakkında Yönetmelik

ISPARTA (Enerji Portalı) – 31116 sayılı Resmi Gazete’de Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında yönetmelik yayımladı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından 31116 sayılı Resmi Gazete’de şu yönetmelik yayımlandı:

“Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”

Yönetmelikte yer alan merkezin amacı ve faaliyet alanlarının yer aldığı maddeler:

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesindeki merkezî bir organizasyon çerçevesinde, ülkemizin strateji ve politika belgelerinde yer alan; ülkemizin enerji arz güvenliğinin ve verimliliğinin sağlanması, kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına katkı sağlanması, milli, yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, enerji kaynaklarında çeşitliliğin artırılması, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında kayıpların azaltılması, ekonomik ve sosyal kalkınma ile ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayarak, ulusal güvenlikte önemli bir yer tutan enerji alanında, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a-f arası bentler:

a) Ülkemizin öncelikli teknolojik faaliyet konuları arasında yer alan hidrojen ve yakıt pilleri, temiz kömür teknolojileri, petrol ve doğal gaz teknolojileri, enerji dönüşüm teknolojileri, binalarda enerji verimliliği, düşük enerjili ve yeşil binalar, ulaştırmada ve sanayide enerji verimliliği, enerjide geri kazanım, yakma, gazlaştırma, kombine çevrim teknolojileri, güneş enerjisi, fotovoltaik/solar/termal teknolojiler, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle, hidrolik, jeotermal ve nükleer enerji konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

b) Yüksek verimlilikte temiz üretim süreçleri ile ilgili teknolojileri geliştiren, temiz üretim teknolojilerinin verimliliğini artıran, üretim girdilerinin en etkin şekilde kullanımını sağlayan, üretim sürecinde atık oluşumunu en aza indiren, oluşan atıkların üretim yerinde çevreye zararsız hale dönüştüren ve üretim süreçlerinde kullanılabilecek şekilde geri kazanılmasını sağlayan alanlarda Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

c) Kömür, petrol, doğal gaz ve biyokütle kaynaklarından sıvı yakıt üretimi, biyoenerji, biyoyakıt, biyodizel, biyokütle, biyorafineri, hava kalitesi yönetim stratejilerinin oluşturulması, temiz enerji ve temiz yakıt geliştirme ve bunların çevresel etkileri ile ilgili konularda Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

ç) Arıtma çamurlarından enerji elde edilmesi, organik atıklardan anaerobik çürütme yoluyla enerji ve biyoyakıt geri kazanımı, kırsal alandaki sürdürülebilir biyogaz tesislerinin planlanması ve pilot ölçekte uygulanması, biyoreaktör ve depolama teknolojisinin uygulanabilirliğinin araştırılması ve biokütle enerji üretimi ve kullanımına yönelik tekniklerin geliştirilmesi konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

d) Enerji verimliliği, fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji, hidrojen ve yakıt pilleri ile enerji depolama ve dönüşüm teknolojileri ve nükleer enerji alanlarında çalışma grupları oluşturmak suretiyle ilgili paydaşları desteklemek.

e) Enerji kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, nakledilmesi ve tüketilmesi esnasında ortaya çıkan çevresel sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Enerji güvenliği, planlaması ve yönetimi ile enerji hukuku alanlarındaki çalışmaları desteklemek.

g-k arası bentler:

g) Ulusal ve uluslararası enerji proje destek programları konusunda bilgilendirme eğitimleri, çalıştay, kongre, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezlerle iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, Üniversitede yürütülen nitelikli projelerin sayısını artırmak amacıyla desteklemek.

h) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayım faaliyetleri yapmak.

ı) Araştırma ve tasarım konularında iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, kurum ve kuruluşlara araştırma, tasarım, prototip geliştirme ve üretim aşamalarında hizmet vermek.

i) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile iş birliği yaparak enerji konusunda her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin ve enerji alanında çalışacak diğer kişilerin eğitimlerine yardımcı olmak.

j) Toplumda, enerji alanındaki ihtiyaçlar ve problemler konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek.

k) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda stratejiler geliştirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak.

İlgili yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.