30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.
kontek enerji
teksan

teksan

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: Yönetmelik ve Atama

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bugün yayımlanan 31057 sayılı Resmi Gazete’de “Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Atama Kararı” yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan “Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” resmi gazetede yayımlandı.

Ayrıca “Atama Kararı” olarak da Cumhurbaşkanlığınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına atama yapıldığı resmi gazetede duyuruldu.

“Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

MADDE 1 – 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/A maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dağıtım şirketince yapılacak inceleme neticesinde saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren yedi iş günü, saha etüdü gerektiren hallerde ise başvuru tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, beşinci fıkra hükümleri dikkate alınarak belirlenen bağlantı talebinin karşılanabileceği makul bir süreyi ve gerekçelerini içeren bağlantı görüşü başvuru sahibine yazılı veya kullanıcının talep etmesi halinde elektronik olarak bildirilir. Söz konusu bağlantı görüşünde; öngörülen bağlantı tarihine veya bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren öngörülen bağlantı süresine, bağlantı gerilim seviyesine, tesis edilmesi gereken dağıtım tesisleri ve/veya bağlantı hattının kapsamına, bunlara ilişkin tarafların yükümlülükleri ile öngörülen bağlantı hattına göre bağlantı bedeline ve hat katılımına ilişkin bilgilere yer verilir. Bağlantı görüşünün geçerlilik süresi altmış günden az olamaz.”

Değiştirilen Madde:

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Önlisans aşamasında bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının imzalanması

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Üretim tesislerine ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları üretim lisansı alınmadan önce imzalanamaz. Ancak, önlisans sahibi tüzel kişinin başvurusu ve dağıtım lisansı sahibinin olumlu görüş vermesi şartıyla 31/12/2020 tarihine kadar bağlantı anlaşması imzalanabilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yatırımın ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yatırım programı kapsamında tesis edilmesi halinde, Kullanıcı Tarafından Dağıtım Varlıklarının Tesis Edilmesi Metodolojisi kapsamında hesaplanacak yatırım tutarının tamamı kadar teminat kullanıcıdan alınır. Alınan teminatların geri ödemesinin yapılabilmesi için üretim tesisinin geçici kabulünün yapılmış olması, söz konusu dağıtım tesisinin geçici kabulü ile dağıtım tesisinin bulunduğu yerlere ilişkin kamu yararı, irtifak hakkı tesisi veya devir kararının veya orman kesin izin belgesinin alınmış olması gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

İlgili yönetmelik için tıklayınız.

“Atama Kararı”

Cumhurbaşkanlığından;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7 nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz atanmıştır.

İlgili karar için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir