30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Bakanlığı YEKA GES-5 Yarışma İlanını Yayımladı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı (YEKA GES-5 Yarışma İlanı)“nı yayımladı.

Toplam 1.500  MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10-20-30 MWe bağlantı kapasitelerinde olmak üzere 23 adet bağlantı bölgesinde toplam 76 adet güneş enerjisine dayalı YEKA Yarışması (YEKA GES-5 Yarışmaları) gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 30/09/2021 tarih ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan YEKA GES-5 Yarışmaları ilanı ayrıntıları şu şekilde:

“Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı (YEKA GES-5 Yarışma İlanı)”

1 – İdare Bilgileri:

Adı: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Adresi: Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2 06500 Çankaya/ ANKARA
Telefon numarası: 0 312 213 12 04
Faks numarası: 0 312 223 69 84
Elektronik posta adresi: yeka@enerji.gov.tr
İnternet adresi: http://www.enerji.gov.tr

2 – Yarışma Bilgileri:

a) Yarışmaların niteliği, türü ve miktarı:

09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yöntemi” ve bu Yönetmelik’te yer alan “Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) Yöntemi”ne göre toplam 1.500 (binbeşyüz) MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla ekte belirtilen 23 (yirmiüç) adet bağlantı bölgesinde 76 (yetmişaltı) adet güneş enerjisine dayalı yarışma (YEKA GES-5 Yarışmaları) yapılacaktır. YEKA GES-5 Yarışmalarının adları ve bağlantı kapasiteleri ekte belirtilmektedir.

b) Yarışmalara katılabilme şartları ve istenen belgeler:

Yarışmalara sadece Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişi başvurabilir. Yarışmalara başvurabilmek için mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmamakta olup gerekli diğer şartlar ve istenen belgeler şartnamede yer almaktadır.

c) Şartname bedeli, ödeme şekli ve şartnamenin temin edileceği yer:

Şartname, İdare’nin internet adresinde yer alan “Duyurular” kısmından temin edilebilir. Her bir yarışma başvurusu için sunulması gereken makbuz veya dekontun tutarı 2.000 (ikibin) Türk Lirası’dır. Birden fazla yarışma başvurusu yapılması halinde her bir yarışma için ayrı makbuz veya dekont sunulur. Bu tutarın yatırılacağı banka ve hesap bilgileri aşağıda yer
almaktadır.

Banka / Şube Adı: T.C. Merkez Bankası / Ankara Şubesi

Hesap ismi (Alıcı): T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Hesap No (IBAN): TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015

Her ne surette olursa olsun şartname temini için ödenmiş tutarlar iade edilmez. Yabancı para cinsinden yapılan ödemeler dikkate alınmaz. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü veznesine elden ödeme yapılmaz. Ödemenin yapıldığını gösteren makbuz veya dekontun açıklama kısmında “YEKA GES-5” ibaresi ve şartnameyi temin eden tüzel kişinin ticaret unvanı bulundurulur.

ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati:

Başvurular, 12/01/2022 tarihinde ve 09:30 – 13:00 saatleri arasında, İdare’nin yukarıdaki adresine elden teslim edilmek suretiyle yapılır. Elden teslim dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular ile başvuru tarihi ve saatleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurulara ilişkin evrak kontrolü İdare’nin internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılır.

d) Yarışmaların yeri, tarihi ve saati:

Yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri İdare’nin internet adresinde ilan edilir.

3 – Teminat Türü ve Tutarı:

Her bir yarışmaya katılabilmek için; başvuru aşamasında, 1 (bir) yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde; 10 (on) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 5.000.000 (beşmilyon) Türk Lirası, 20 (yirmi) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 10.000.000 (onmilyon) Türk Lirası, 30 (otuz) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 15.000.000 (onbeşmilyon) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye sunulur. Yarışmanın kazanılması halinde ise, en geç sözleşmenin imzalanacağı tarihe kadar, 10 (on) yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde; 10 (on) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 10.000.000 (onmilyon) Türk Lirası, 20 (yirmi) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 20.000.000 (yirmimilyon) Türk Lirası, 30 (otuz) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 30.000.000 (otuzmilyon) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye sunulur. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilir.

4 – Elektrik enerjisi alım tavan fiyatı ve alım süresi:

  • Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı: 40 (kırk) kuruş/kWh
  • Elektrik enerjisi alım süresi: Bağlantı Kapasitesi’nin her bir megavat değeri için GES’in ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 23 (yirmiüç) GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre

5 – İdare, yarışmaları yapıp yapmamakta serbesttir.

6 – İdare, başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar ertelemekte serbesttir. Bu husus, İdare’nin internet adresinde duyurulur.

Ek: Yarışma adları, bağlantı kapasiteleri ve başvuru tarihleri ile başvuru saatleri

Belge & Dosyalar:

1. YEKA GES – 5 – Yarışma İlanı
2. YEKA GES – 5 – Şartname
3. YEKA GES -5 – Sözleşme Taslağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.