30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Bakanlığı YEKA GES-3 Hakkında 82 Soru Cevapladı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) YEKA GES-3 Yarışmaları hakkında merak edilen 82 adet soru ve cevaplarını paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında temin edilen yarışma dokümanları hakkında talep edilen ek açıklamalar ve sorulara ilişkin cevaplar şu şekilde:

1. Yarışmalara gerçek kişiler başvurabilir mi?

Yarışmalara sadece Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişiler başvurabilir.

2. Birden fazla yarışmaya katılmak istenmesi halinde her bir yarışma için ayrı Şartname bedeli mi ödenmelidir?

Evet. Her bir yarışma için yarışma dokümanlarının alınması zorunludur. Ödemeye ait dekont, talep edilecek “yarışma adı” bazında sunulacak başvuru dosyasında bulundurulmalıdır. Aynı dekont ile birden fazla yarışmaya başvuru yapılamaz.

3. Şartname’yi satın alan gerçek ya da tüzel kişi banka dekontunu ortaklık ilişkisi olan başka bir tüzel kişi adına kullanabilir mi?

Hayır. Dekontun yarışmaya girecek tüzel kişi adına düzenlenmesi gerekmektedir.

4. Yarışma başvuru evraklarından biri olan “Şartname alındı makbuzu ya da dekont” ıslak imzalı mı olmalıdır, yoksa internet üzerinden edinilen dekont yeterli olacak mıdır?

Dekont için ıslak imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

5. Şartnamenin temin edilebilmesi için yarışma ilanının Ek3’ünde yer alan “YEKA GES-3 Yarışması Şartname Temin Tutanağı İdare’ye sunulmuştur. Bu tutanakta yer alan “Öngörülen Yarışma Adı” başlıklı kısım değiştirilerek başka bir yarışma için başvuru yapılabilir mi?

Yarışma ilanının Ek-3’ünde yer alan “Şartname Temin Tutanağı”nda
da belirtildiği üzere, yarışma başvurusu kapsamında belirtilecek yarışma adı, bu tutanakta öngörülen yarışma adından farklı olabilir.

6. Yarışmayı kazanan tarafından başvuruda sunulan teminat mektubu Sözleşme imzalanmadan önce geri alınabilir mi?

Hayır. Yarışmayı kazanan tarafından başvuruda sunulan teminat mektubu ancak Sözleşme’nin imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar 10 (on) yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olan teminat mektubunun sunulması ve Sözleşme’nin imzalanması halinde iade edilir.

7. Yarışma başvurusu yapmasına rağmen yarışmaya katılım hakkı kazanamayan veya yarışmaya katılım hakkı kazanmasına rağmen yarışmayı kazanamayan tüzel kişilerin teminat mektupları ne zaman iade edilecektir?

Ekonomik açıdan en avantajlı ilk üç teklif haricindeki diğer tekliflere ait teminat mektupları yarışma gününü müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde iade edilir.

8. Yarışmayı kazanan, Sözleşme’de belirtilen elektrik enerjisi alım fiyatı dışında başkaca bir ödeme sisteminden yararlanabilir mi?

Şartname’de yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatının güncellenmesi sonucunda uygulanacak fiyatlar dışında başkaca herhangi bir nam ve ad altında ödeme talep edilemez. Karbon sertifika gelirleri Sözleşme kapsamı dışındadır.

9. Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin (GES) kurulacağı yatırım sahaları İdare tarafından mı verilecektir?

Hayır. GES’lere ait sahalar Şartname’de yer alan hükümlere göre yarışmayı kazanan tarafından “Aday YEKA” olarak önerilecektir. Önerilen Aday YEKA’lar için İdare tarafından detay çalışmalar gerçekleştirilecek, uygun bulunanlar YEKA olarak ilan edilecek ve GES’ler ilan edilen YEKA’larda kurulacaktır.

10. YEKA’lar kapsamında alınacak önlisansların veya üretim lisanslarının devredilebilmesi mümkün müdür?

Sözleşme, önlisans alındıktan sonra aynı hak ve yükümlülüklerle ve ancak Bakanlık onayıyla üçüncü kişilere, imzalanacak devir sözleşmesi ile devredilebilir. Devralacak Üçüncü Kişi’lerde yarışma başvurusunda aranan şartlar aranır.

Yarışmayı kazanan, Bakanlık Onayı ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında pay devri yapabilir.

11. Güneş hücreleri için istenen yerli üretim durumu nasıl tespit edilecektir?

Güneş hücrelerinin yerli üretim durumu, hücre üretimi yapan yerli imalatçılara ait fabrikaların kapasite raporu ile sanayi sicil belgesinin incelenmesi ve yerinde yapılan denetimlerle tespit edilecektir.

12. YEKA’larda yerlilik denetimi ne zamana kadar yapılır?

Genel Müdürlük tarafından yerlilik şartına dair denetim ve kontroller GES’in tamamen işletmeye alınmasına kadar yapılır.

13. Kurulacak GES’ler için elektriksel kapasite artışı verilir mi?

Sözleşme süresi boyunca tahsis edilen toplam bağlantı kapasitesi haricinde ilave bir elektriksel (AC) kapasite artışı verilmez.

14. Kurulacak GES’ler için önlisans alındıktan sonra mekanik kapasite artışı verilir mi? 10 MWe gücünde bir bağlantı kapasitesinin kazanılması durumunda alım garanti süresi olan 15 yıl için yalnızca 10 MWe yatırım yapıp sonrasında varsa gerekli izin ve üretim lisansı revizyonları ile ek bir mekanik kapasite artırımı yapılabilecek midir?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği esaslarına uygun olmak şartıyla önlisans alındıktan sonra tesis için sadece DC güç (mekanik kapasite) artışı yapılabilir.

15. YEKA GES-3 yarışmaları ne zaman ve nerede yapılacaktır?

YEKA GES-3 yarışmalarının yeri, tarihi ve saati Komisyon tarafından başvuru evraklarının detay incelemeleri bittikten sonra ve yarışma tarihinden en az 3 gün önce olmak üzere http://www.enerji.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Bu aşamada, henüz başvuru sayısı hakkında net bir bilgi bulunmadığından yarışmaların zamanı ve yeri hakkında bir öngörüde bulunulamamaktadır.

16. Yarışma başvurusu, ilanda belirtilen ilgili tarih ve saatler dışında yapılabilir mi?

Hayır. Yarışma ilanında belirtilen tarih ve saatler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

17. Yarışma esnasında Komisyon tarafından mali teklifler açıldıktan sonra hangi yarışmacılar açık eksiltmeye katılabilir?

Yarışma esnasında açılacak olan mali teklif zarflarındaki teklifler sıralanır ve en düşük azami beş mali teklif sahibi arasında açık eksiltme esasına dayalı yarışma yapılır. En düşük beş mali teklif tespit edilirken bu teklifler arasında eşitlik olması durumunda eşit mali teklif sahiplerinin tamamı yarışmaya dahil edilir.

18. Açık eksiltmede teklif verme sırası nasıl belirlenir?

Açık eksiltmeye, yarışmaya katılan tüzel kişiler arasından en yüksek teklif sahibinden başlanır. En yüksek mali teklifin birden fazla tüzel kişi tarafından verilmiş olması halinde en son başvuru yapan tüzel kişi mali teklifini verir. Açık eksiltmede ilk mali teklifi verecek tüzel kişiden en düşük mali teklifin altında olacak şekilde teklif vermesi istenir.

19. GES’ler için bağlantı noktalarına kadar olan iletim/dağıtım tesisleri ve hat yatırımlarını kim yapacaktır? Tesisler kurulduktan sonra üretim değerleri üzerinden iletim bedeli mi yoksa dağıtım bedeli mi alınacaktır?

GES’in belirlenecek bağlantı noktasına kadar ihtiyaç duyulan enerji iletim/dağıtım tesisleri ve iletim/dağıtım hatları yatırımları, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri kapsamında yapılır. İlgili mevzuatı kapsamında ilan edilen sistem kullanım ve sistem işletim bedelleri GES’lerin bağlantı seviyesine göre yarışmayı kazanan tarafından ödenir.

20. Sistem dağıtım bedeli hakkında muafiyet var mıdır? Muafiyet yoksa alınacak dağıtım bedeli ne kadardır?

Yarışmayı kazanan tarafından 6446 sayılı Kanun çerçevesinde lisanslı elektrik üretimi faaliyeti gerçekleştirilecektir. GES’in dağıtım seviyesinden bağlanması durumunda EPDK tarafından yayınlanan ilgili dağıtım bedelleri uygulanacaktır.

21. Yarışmalar kapsamında kurulacak GES’lerde 5346 sayılı Kanun kapsamında yerli katkı fiyatı uygulanacak mıdır?

Hayır. Sözleşme kapsamında yerli katkı fiyatı uygulanmaz.

22. 5346 ve 6446 sayılı Kanunlar veya GES’lere indirim ve teşvik sağlayan ilgili diğer mevzuat YEKA GES-3 projeleri için de uygulanacak mıdır?

YEKA GES-3 projeleri, yerli katkı fiyatı hariç ilgili mevzuat kapsamında uygulanan indirim ve teşviklerden yararlanabilir.

23. Sözleşme imzalayacak tüzel kişi, yarışmacının ilişkili şirketlerinden herhangi biri ya da ana şirketi ya da yeni kurulacak bir şirketi olabilir mi?

Hayır. Sözleşme imzalayacak tüzel kişi yarışmaya başvuran tüzel
kişiden farklı olamaz.

24. Başvuru dosyasında yer alacak olan “Mali Teklif” dokümanında teklifin geçerlilik süresi için azami bir tarih belirtilebilir mi?

Hayır. Şartname’nin ekinde yer alan mali teklifin formatında herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulması gerekmektedir. Koşullu başvurular değerlendirmeye alınmaz.

25. YEKA olarak ilan edilen alanda GES dışında farklı bir amaçla faaliyet yürütülebilir mi?

Hayır. YEKA, başka bir amaç doğrultusunda kullanılamaz. Bu alanda sadece Şartname’de yer aldığı şekilde kurulacak GES’ten elektrik enerjisi üretim faaliyeti yapılabilir.

26. Yarışma dokümanlarının alımı için belirlenmiş bir son tarih var mıdır? Varsa, bu tarih nedir? Yarışma dokümanlarının bedelinin yatırılacağı banka ve hesap bilgilerini teyit eder misiniz?

Başvuruda sunulmak üzere temin edilmesi gereken yarışma
dokümanları, başvuru yapılmak istenen yarışma için, Resmî Gazete’de
yayımlanan yarışma ilanında yer alan son başvuru günü ve saatine
kadar alınabilir. Yarışma dokümanlarının bedelinin yatırılacağı banka
ve hesap bilgileri, 03/07/2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan yarışma ilanında belirtildiği şekildedir.

27. Yarışma dokümanları için yapılan ödemeyle ilgili makbuz alınabilir mi?

Evet. Yarışma dokümanları teminine yönelik yapmış olduğunuz ödeme için Bakanlığımız 7. katında yer alan Saymanlık Müdürlüğü’nden makbuz alınabilmektedir.

28. Adi Ortaklığın veya birden fazla tüzel kişinin oluşturduğu İş Ortaklığının yarışma başvurusu yapması mümkün müdür?

Yarışma’ya sadece Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler başvurabilir. İş Ortaklığı veya Adi Ortaklığın yarışmaya katılma imkânı bulunmamaktadır.

29. Yarışmaya katılacak tüzel kişilerin ticaret unvanının amaç ve konu kısmında “enerji” geçmesi gerekiyor mu? Yarışmanın kazanılması durumunda faaliyet konuları arasına enerjinin eklenmesi hangi aşamada yapılacaktır?

Yarışmaya katılım için böyle bir şart aranmamaktadır. Başvuru yapan tüzel kişinin yarışmayı kazanması ve Sözleşme’yi imzalaması halinde önlisans başvurusu yapılmadan önce şirketin esas sözleşmesinin/şirket sözleşmesinin 6446 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatı ile uyumlaştırılması gerekmektedir.

30. YEKA GES- 3 kapsamındaki GES’lerin kurulumu için tüzel kişilere destek amacıyla hazine arazileri tahsis edilecek midir?

Yarışmayı kazanan tüzel kişinin arazi temininde, Şartname’ye uygun hazine arazilerinin tahsisi ve bu arazilerin kamulaştırılması mümkün müdür? Yarışmayı kazanan, belirlediği Aday YEKA’ları Şartname’de belirlenen koşullar ve süreler içerisinde Bakanlığa sunmak zorundadır. Aday YEKA’lar özel mülkiyete konu araziler ile kamu veya hazine taşınmazlarında olacak şekilde önerilebilir. Önlisans süresi içerisinde Aday YEKA olarak önerilen taşınmazların kullanım haklarının (kamulaştırma, irtifak hakkı, vb.) ilgili mevzuata göre edinilmesi gerekmektedir.

31. Su yüzeylerinde olacak şekilde Aday YEKA önerilebilir mi?

Su yüzeylerinde olacak şekilde Aday YEKA önerilemez.

32. Ülkemizde henüz yerli invertör üreticisi bulunmamakla birlikte bu konuda yatırım yapmayı planlayan şirketler bulunmaktadır. Bu şirketlerin, yatırımlarını gerçekleştirmesi halinde yarışmayı kazananlara yüksek fiyat teklifi vermesi ve piyasada tekel konumunda olması ihtimali vardır. Bu durumun yatırım maliyetini artıracağı düşünülmektedir. Bu konuda alınmış bir tedbir var mıdır?

İnvertör (evirici) için istenilen Yerli Katkı Oranı’nı haiz ürünün tedarik edilemeyeceğinin tespiti halinde bu durum belgelendirilerek Genel Müdürlüğe sunulur. Genel Müdürlüğün sunulan belgeleri yeterli görmesi halinde evirici için Yerli Malı Belgesi şartı aranmaz. Ancak, YEKA Yönetmeliği ve YEKA GES-3 yarışma dokümanlarında yer alan süreler ve İdare tarafından yapılan piyasa araştırması sonuçları dikkate alındığında ilgili GES yatırımlarının gerçekleşeceği zamana kadar geçecek süre içerisinde rekabetçi bir invertör sektörünün oluşacağı öngörülmektedir.

33. Karapınar YEKA-1 GES yarışmasını kazanan şirket tarafından güneş modülü fabrikası kurulmuştur. Bu fabrikada üretilecek güneş modüllerinin öncelikle 1000 MWe kapasitesindeki Karapınar YEKA-1 GES’te kullanılacağı ve ilgili şirketin bugün için tek güneş hücresi üreticisi olduğu dikkate alınırsa; şirketin öncelikle kendi ihtiyacını karşılayacağı, piyasada tekel konumunda olabileceği, yüksek fiyat teklifi vererek yerli malı belgeli güneş modülü fiyatlarını artırabileceği ve siparişlerin zamanında yetiştirilemeyeceği ihtimali bulunmaktadır. Bu durum yatırım maliyetini artıracak ve Şartname’de belirtilen sürelerde gerekenlerin yapılmasını zorlaştıracaktır. Bu konuda alınmış bir tedbir var mıdır?

Ülkemizde birçok güneş modülü üreten şirket faaliyet göstermekte olup bu şirketlerin bir araya gelerek veya münferiden güneş modülünü rekabetçi şartlarda ve istenen yerli üretim şartını sağlayabilecek şekilde üretebileceği değerlendirilmektedir.

34. “Bağlantı Bölgesi” tanımı nedir? Aynı il (Bağlantı Bölgesi) içerisinde birden fazla yarışma olması durumunda söz konusu yarışmalarda her bir yarışmanın trafo bağlantı noktaları belirlenmiş midir?

Bağlantı bölgesi; bir ilin mülki idari sınırları olarak tanımlanmaktadır. Bir ilde, yarışma ilanında belirtildiği gibi bir veya birden fazla yarışma yapılabilir. Tesislerin bağlanacağı dağıtım/iletim sistemi bağlantı noktaları, yarışmayı kazanan tarafından önerilen ve detay çalışmalar sonucunda Resmî Gazete’de YEKA olarak ilan edilen sahanın konumu ve bağlantı kapasitesine göre TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından belirlenecektir.

35. Sözleşme’nin imzalanmasından en geç bir gün öncesine kadar sunulması gereken 10 yıl süreli teminat mektubu, başvuruda sunulan teminat mektubu geri alınmaksızın aradaki farkı tamamlayacak şekilde sunulabilir mi?

Hayır. Sözleşme imzalanacak tüzel kişi tarafından Şartname’nin Ek-5/Lahika-2’sinde yer alan formata uygun olarak kesin ve 10 yıl süreli yeni teminat mektubu sunulmalıdır.

36. Birim elektrik enerjisi alım fiyatının güncellenme periyotları nasıl belirlenmiştir?

Sözleşme’de yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatı yarışma tarihini takip eden ikinci 3 aylık dönemin başlangıcından itibaren, Sözleşme süresi sonuna kadar Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında güncellenecektir.

37. Yarışmayı kazanan tarafından hisse devri yapılabilir mi?

Yapılabilirse hangi aşamada ve hangi şartlarla yapılabilir? Yarışmayı kazanan tarafından Bakanlık Onayı ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ilgili mevzuatı uyarınca hisse devri yapılabilir.

38. Önerilen Aday YEKA’lar için acele kamulaştırma kararı alınabilir mi?

Aday YEKA’ların Resmî Gazete’de YEKA olarak ilan edilmesi ve ilan edilen alanlar için önlisansın alınması halinde, GES, şalt tesisi ve enerji nakil hatlarının yer alacağı özel mülkiyete konu taşınmazlar için ilgili mevzuatı uyarınca acele kamulaştırma yapılabilir.

39. Yarışmada uygulanacak “açık eksiltme usulü” belirli bir sürede sürekli açık eksiltme şeklinde mi yoksa belirli bir sürede tekliflerin verilmesi akabinde kısıtlı sürede açık eksiltme şeklinde mi olacaktır?

Yarışmada açık eksiltme teklifleri YEKA Yönetmeliği esaslarına göre alınır ve açık eksiltme turları en düşük fiyat teklifi verilinceye kadar devam eder.

40. Bakan Onayı aşamasında değerlendirmeye alınacak kriterler nelerdir?

Yarışmada en düşük fiyat teklifini sunan 1. 2. ve 3. tüzel kişi Sözleşme’nin imzalanması için Bakan Onayına sunulur.

41. Şartname kapsamında önerilen Aday YEKA’lardan en az birinin kurum görüşleri nedeniyle YEKA olarak ilan edilememesi durumunda, yatırımcının bir kusuru olmamasından yola çıkarak, teminatın iade edilmesi mümkün müdür?

Hayır. Şartname’nin 5.1.4. maddesi gereğince önerilen Aday YEKA’lardan en az birinin YEKA olarak ilan edilmesi zorunludur. Aksi halde Sözleşme feshedilerek teminat irat kaydedilecektir. Bu durumda yarışmayı kazanan her ne ad altında olursa olsun Bakanlık ve/veya Genel Müdürlükten herhangi bir zarar, ziyan ve hak talebinde bulunamayacaktır. Ayrıca, yarışmayı kazananın Sözleşme kapsamındaki İş’i, Yönetmelik, Şartname ve Sözleşme ile bunların eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak ifa etme kapasitesinde, deneyimli ve basiretli bir tacir olduğu kabul edilmektedir.

42. Sözleşme Taslağı’nın 5.1. maddesi kapsamında yer alan birçok husus 5.2. maddesinde kapsam dışı olarak düzenlenmiştir. Burada hangi maliyetlerin artışından bahsedilmektedir, bununla ilgili bir öngörü var mıdır?

Sözleşme Taslağı’nın 5.1. maddesi ile Sözleşme imza tarihinden sonra mevzuatta ve/veya teşvik mekanizmalarında olabilecek değişikliklerin dikkate alınabileceği belirtilmiştir. 5.2. maddesinde ise meri mevzuat çerçevesinde yapılacak artışların 5.1. maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

43. Sözleşme’nin imzasında damga vergisi ödenecek midir?

Hayır.

44. Şartname’nin Ek-2’sinde bahsedilen “mavi dilimden (blue wafer) sonraki süreçler” ifadesi mavi dilimin devamı olan iş ve işlemler anlamına mı gelmektedir? Diğer bir ifadeyle, mavi dilim şeklinde wafer satın alınırsa güneş modülünde %70 yerli katkı oranı sağlanmak kaydıyla Şartname açısından gerekli koşul sağlanmış olur mu?

Evet. Mavi dilimden (blue wafer) sonraki iş ve işlemlerin yurt içinde gerçekleştirilmesi ve güneş modülünde asgari %70 yerli katkı oranının sağlanması gerekmektedir.

45. Güneş modülü taşıyıcı yapısı ve varsa güneş takip sistemi (tracker) için ayrı ayrı yerli malı belgesi mi sunulmalıdır?

Hayır. Güneş modülü taşıyıcı yapısı (varsa güneş takip sistemi dahil) için tek bir yerli malı belgesi sunulması yeterlidir.

46. Yarışmayı kazanan tarafından önerilecek Aday YEKA’ların detay çalışmalarında iletim veya dağıtım sistemi bağlantı imkanları dikkate alınacak mıdır?

Önerilen Aday YEKA’lar için gerçekleştirilecek detay çalışmalar kapsamında ilgili alanlarda GES’in kurulmasına yönelik idari ve teknik kısıtların olup olmadığı hususunda TEİAŞ ve ilgili şebeke işletmecilerinin de görüşleri sorulacaktır. Ancak, nihai bağlantı kriterleri yarışmayı kazanan tarafından önlisans alınması sürecinde ilgili şebeke işletmecisiyle yapılacak bağlantı anlaşması ile kesinleşecektir.

47. Şartname’nin 9.7. maddesinde “Evirici için istenilen yerli katkı oranına sahip ürünün tedarik edilemeyeceğinin tespiti halinde bu durum belgelendirilerek Genel Müdürlüğe sunulur” düzenlemesine yer verilmiştir. Buradaki “tedarik edilemeyeceğinin tespiti” ifadesinden kasıt, sadece ve sadece, piyasada anılan yerli katkı oranına sahip eviricinin olmaması mıdır? Yoksa, varsa bile başka nedenlerle tedarik edilemiyor olması da “tedarik edilemeyeceğinin tespiti” ifadesi kapsamında değerlendirilebilir mi?

Şartname’nin 9.7. maddesindeki düzenlemeden kasıt; istenen yerli katkı oranını haiz evirici üretiminin yapılmamasıdır.

48. EPDK tarafından yayımlanan “Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” nde YEKA kapsamındaki önlisans başvurularında ölçüm belgesinin aranmayacağı belirtilmemiştir. Sözleşme imzalanan tüzel kişi tarafından yapılacak önlisans başvurusunda ölçüm verisi, ölçüm istasyonu kurulum belgesi veya ölçüm sonuç raporunun gerekmeyeceğini teyit eder misiniz?

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesisleri açısından ölçüm verisi, ölçüm istasyonu kurulum belgesi veya ölçüm sonuç raporu aranmayacaktır.

49. Yarışmayı kazanan tüzel kişi, başka bir tüzel kişi üzerinden önlisans başvurusunda bulunabilir mi?

Önlisans başvurusunda bulunacak tüzel kişi, Sözleşme imzalanan tüzel kişi ile aynı olmalıdır.

50. Şartname’nin 9.6. maddesinde yer alan “yerlilik gereklerini kısmen karşılamayan üretimler” ifadesindeki kısmen kelimesinin cümleye kattığı anlam nedir?

Şartname’nin 9.6. maddesinde yer alan “yerlilik gereklerini kısmen karşılamayan üretimler” ifadesindeki kısmen kelimesi, Şartname kapsamında temin edilmesi gereken toplam aksam sayısı/miktarının % 20’sinden fazla olmamak kaydıyla, istenen yerlilik oranının sağlanamamasını ifade eder.

51. Fiyat güncellenmesinde kullanılacak ÜFE ve TÜFE endeksleri için referans dönem olarak 2003 = 100 değeri mi dikkate alınacaktır? Teyit edebilir misiniz?

Fiyat güncellenmesinde kullanılacak ÜFE ve TÜFE endeksleri için referans dönem olarak 2003 = 100 değeri dikkate alınacaktır.

52. Yarışmaya katılabilmek için sunulacak 1 yıl süreli teminat mektubunun, yarışmadan en fazla kaç gün önce alınması gerekmektedir?

Herhangi bir kısıtlama olmaksızın bugün itibariyle düzenlenen 1 yıl süreli teminat mektubu ile yarışmaya katılmak mümkün müdür? 03/07/2020 tarihinden sonra alınmış ve 1 yıl süreli teminat mektupları ile başvuru yapılabilir. Ancak, 1 yıllık sürenin Sözleşme’nin imzalanacağı tarihe kadar sona ermesi halinde teminat mektubunun yenilenmesi istenecektir.

53. Şartname’nin 9.5. maddesinde “aksam tedarik sürelerinde oluşabilecek herhangi bir gecikme vb. haller için mücbir sebepler kapsamındaki haklar saklı kalmak kaydıyla …” denilmektedir. Buna göre, Şartname’deki şartları sağlayan güneş modüllerinin piyasadan temin edilememesi durumu mücbir sebep hali olarak kabul edilip süre uzatımı verilebilecek midir? Öte yandan, sadece 1 tane üretici olduğu durumda ve onun da hâkim durumunu kötüye kullandığı durumda (bunun tespiti halinde) da mücbir sebep kapsamında süre uzatımı verilebilecek midir?

Ayrıca, verilebilecek süre uzatımları, Sözleşme ve Şartname kapsamındaki tüm “hak ve yükümlülüklere” ilişkin mi olacaktır? Diğer bir deyişle, Sözleşme’nin imzalanmasıyla başlayan 15 yıllık alım süresi de uzayacak mıdır? Şartname’deki şartları sağlayan güneş modüllerinin mücbir sebepler dışındaki sebeplerle piyasadan temin edilememesi nedeniyle süre uzatımı verilmeyecektir. Mücbir sebeplerle verilebilecek süreler, Sözleşme’nin imzalanmasıyla başlayan 15 yıllık alım süresini uzatacaktır.

54. Önerilen Aday YEKA’lar hangi kriterlere göre değerlendirilecektir? Her bir GES için sunulacak olan 2 Aday YEKA’nın da olumlu görülmesi durumunda proje geliştirilecek olan nihai arazi seçimi yarışmayı kazanana mı bırakılacaktır?

Önerilen Aday YEKA’larda GES kurulmasını kısıtlayan herhangi bir idari ve teknik engelin olup olmadığı hususu ilgili kurum ve kuruluşlarımızın görüşleri alınmak kaydıyla değerlendirilecektir. Önerilen Aday YEKA’ların tamamının uygun bulunması halinde Sözleşme imzalanan tüzel kişiye seçim hakkı tanınacaktır.

55. Yarışma sonucunda Sözleşme imzalanması için gereken Bakan Onayının alınacağı azami bir süre var mıdır?

Sözleşme imzalanması için alınması gereken Bakan Onayı için mevzuatta tanımlanan bir süre bulunmamaktadır.

56. Aday YEKA’ların sunulması ve İdare tarafından detay çalışmaların tamamlanması ve önlisans alınana kadar geçecek olan süre Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren başlayan 15 yıllık alım süresi kapsamına dahil midir?

15 yıllık alım süresi, Sözleşme’nin imzalanması ile birlikte başlamaktadır. Aday YEKA’ların önerilmesi, değerlendirilmesi, uygun bulunanların YEKA olarak ilan edilmesi ve önlisansın alınması bu sürenin içerisindedir.

57. 15 yıllık alım süresi bitiminde GES hangi koşullarda üretime devam edecektir?

15 yıllık alım süresi tamamlandıktan sonra 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine tabi olarak serbest piyasa şartlarında lisanslı elektrik üretimi faaliyeti gerçekleştirilecektir.

58. Önerilen ilk Aday YEKA’ların uygun bulunmaması durumunda aynı Bağlantı Bölgesi’nde ikinci kez önerilecek Aday YEKA’ların değerlendirme süresi yine 150 gün mü olacaktır? Bu süre 15 yıllık alım garantisi süresinden düşecek midir?

Önerilen ilk Aday YEKA’lar için Şartname’de belirtilen “detay çalışmaların tamamlanma süresi” azami 150 gün olup, gerek olması halinde ikinci kez önerilen Aday YEKA’lar için de aynı süre kullanılır. İdare tarafından kullanılabilecek toplam değerlendirme süresi, 15 yıllık alım süresinin içerisinde olup kullanılan değerlendirme süresi için ilave süre verilmeyecektir.

59. Şartname kapsamında sunulması gereken ilerleme raporlarını denetleyecek akredite kuruluşlar belirlenmiş midir? Belirlendiyse bunlar hangi firmalardır?

İlerleme raporları, yarışmayı kazanan tarafından önerilen ve İdare’nin uygun bulacağı akredite gözetim ve/veya belgelendirme kuruluşlarına hazırlattırılır. Akredite gözetim ve/veya belgelendirme kuruluşları ilgili mevzuatına göre yetkilendirilen ve faaliyet gösteren şirketler arasından seçilir.

60. Yarışmaya dahil olunan ilde bulunan trafo merkezlerinden hangisinde kapasite olduğuyla ilgili Genel Müdürlük tarafından YEKA belirlenmeden önce bir bildirim yapılacak mıdır? Yoksa yarışmanın kazanıldığı ildeki herhangi bir trafo merkezine bağlanabilirlik hakkı mı verilecektir?

Bağlantı noktaları trafo merkezleri mi olacaktır yoksa yarışmayı kazanan tarafından belirlenecek araziye en yakın bağlantı noktasına enerji nakil hattı tesis edilerek bağlantı sağlanabilecek midir? Yarışmayı kazanan tarafından önerilen ve uygun bulunması halinde YEKA olarak ilan edilecek GES’in elektrik iletim/dağıtım sistemine bağlantısıyla ilgili bir bildirim yapılmayacak olup; proje sahasının konumu, teknik özellikleri, bölgenin iletim/dağıtım altyapısı ve diğer parametreler dikkate alınarak ilgili şebeke işletmecisi tarafından belirlenecektir.

61. Aynı ilde düzenlenecek yarışmalar içinde bir yarışmada yığılma olması durumunda herhangi bir düzenleme yapılacak mıdır?

Konuya ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak olup geçerli başvuru sahipleri, sadece başvurusunda belirtmiş olduğu yarışmaya katılabilecektir.

62. Bir yarışmaya girilmesi ve yarışmanın kazanılamamış olması koşuluyla İdare’de bulunan teminat mektubu başvuru yapılan diğer yarışma için de geçerli olacak mıdır?

Yarışmalar, tüm başvuruların tamamlanmasından sonra gerçekleştirileceği için İdare’ye sunulan teminat mektubunun yeni bir yarışma başvurusuna konu olamayacağı açıktır.

63. Şartname’nin Ek-5/Lahika-1’inde yer alan teminat mektubu geçici mi yoksa kesin midir?

Hem yarışma başvurusunda hem de Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak teminat mektupları kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olmalıdır.

64. Teminat Mektubu olarak e-mektup kabul edilmekte midir?

Hayır. Teminat mektupları Şartname’nin eklerinde yer alan formata uygun olarak basılı halde sunulmalıdır.

65. Yarışma başvurusunda sunulacak olan teminat mektubu formatında bankalarca talep edilen bazı değişikliklerin yapılması uygun mudur?

Yarışma dokümanları kapsamında sunulacak teminat mektupları, Şartname’de yer alan ilgili formatlarına uygun olarak herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulmalıdır.

66. Hem yarışma başvurusunda sunulacak 1 yıl süreli teminat mektubu hem de yarışmayı kazandıktan sonra sunulacak 10 yıl süreli teminat mektubu için düzenlenecek teyit yazılarında; Ek-5/Lahika-3’te yer alan “Teminat Mektubu Teyit Yazısı” mı kullanılacaktır?

Yarışma başvurusunda sunulacak 1 yıl süreli teminat mektubunun teyit yazısına ilişkin herhangi bir format aranmamakla birlikte, Sözleşme imzasından önce sunulacak 10 yıl süreli teminat mektubunun teyit yazısının Şartname’nin Ek-5/Lahika-3’ünde yer alan formata uygun sunulması zorunluluğu bulunmaktadır.

67. Yarışma başvuru evraklarından biri olan “SGK Prim Borcu Yoktur” yazısı yerine çalışan personeli olmayan bir tüzel kişi için SGK’dan alınacak “SGK kaydının olmadığına dair yazı” sunulabilir mi?

Evet.

68. Yarışma başvuru evraklarından biri olan “gerçek kişiye kadar ortaklık yapılarını gösterir onaylı belgeler” yerine yarışmacının ortağının tüzel kişi olması durumunda yarışmacıya ait Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınacak olan Ortaklık Teyit Belgesi ve yine yarışmacının tüzel kişi ortağına ait gerçek kişi ortakları gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınacak olan Hazirun Cetveli sunulabilir mi?

Şartname’nin 3.1.1. maddesinin 6 no’lu bendinde başvuru sırasında yarışmacının;” Yarışmacı’nın son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri, tüzel kişinin kuruluş yapısına göre “anonim şirket esas sözleşmesi” veya “limited şirket sözleşmesi” ile şirket asgari sermayesi ve gerçek kişiye kadar ortaklık yapılarını gösterir onaylı belgeyi,” sunmakla yükümlü olduğu düzenlenmektedir. İlgili düzenleme uyarınca, yarışmacının hissedarı/paydaşının tüzel kişi olması halinde de ilgili tüzel kişi paydaş veya hissedarın gerçek kişiye kadar ortaklık yapısını gösterir onaylı belgelerin sunulması zorunluluğu bulunmaktadır.

69. Önlisans alındıktan sonra gerçekleştirilen işlemlerden biri olan “TEİAŞ ile GES Katkı Payı Anlaşması imzalanması” YEKA sürecinde de geçerli olacak mıdır?

Yarışmalar, YEKA Yönetmeliği çerçevesinde yapılacağı için yarışmayı kazanan tarafından TEİAŞ’a GES katkı payı ödenmeyecektir.

70. Şartname’nin 7.2. maddesinde yer alan “YEKA’lar Bakanlık tarafından, çevre düzeni planları ve imar planlarına re’sen işlenmek üzere ilgili mercilere bildirilir.” hükmü ile, ilan edilecek YEKA’lar kapsamında yarışmayı kazanan tarafından imar planları hazırlatılarak onaylatılmayacağı hususu mu kastedilmektedir?

Bakanlığımızca Resmî Gazete’de ilan edilen ve imar planlarına re’sen işlenmek üzere ilgili mercilere bildirilen YEKA’larda kurulacak GES için yarışmayı kazanan tarafından, İmar Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatına göre imar planları hazırlatılır ve onaylama yetkisini haiz ilgili kuruma onaylatılır.

71. YEKA Yönetmeliği’nin 11. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iş programı” ifadesi ile Şartname’nin 7. maddesinin birinci fıkrası kapsamında sunulması gereken iş programı aynı mıdır?

YEKA Yönetmeliği’nin 11/2 maddesinde yer alan iş programı, Sözleşme’nin imzalanmasından önce sunulmalıdır. Şartname’nin 7.1. maddesinde yer alan ve kurulacak GES için asgari; proje geliştirme, tedarik, inşaat/kurulum ve işletmeye alma aşamalarını içeren detaylı iş programı ise önerilen Aday YEKA’ların Resmî Gazetede YEKA olarak ilan edilmesinden sonra sunulacaktır. Bu iş programı, YEKA Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin on ikinci fıkrasında bahsedilen iş programı ile aynı olup İdare’nin onayı ile revize edilebilir.

72. Şartname’nin 7.3. maddesinde, “Genel Müdürlük tarafından yarışmayı kazanana Önlisans verilmesi hususunun EPDK’ya bildiriminde” yer verilen hususlarda yarışmayı kazananın önlisans/üretim lisansı aşamasında değişiklik talep edebileceği düzenlenmiş olup ne tür değişiklikler madde kapsamına girmektedir?

Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şartname’nin 7.3. maddesinde yer alan GES’e ait bilgiler önlisans/lisans aşamasında Bakanlığın onayı ile değiştirilebilir.

73. Aday YEKA’lar için meralar hangi kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir?

Meraları içeren Aday YEKA’ların ilgili kurum görüşleri doğrultusunda YEKA olarak ilan edilmesi ve sonrasında YEKA’da kurulacak GES için önlisansın verilmesi halinde, gerekiyorsa vasıf değişikliğinin önlisans süresi içerisinde yapılması gerekmektedir.

74. Yarışma başvuru evrakları arasında şirket esas sözleşmesi de yer almaktadır. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında önlisans başvuru evrakları arasında yer alan “önlisans sahibi tüzel kişi tarafından önlisans süresince ortaklık yapısına ilişkin değişikliklerde kurum onayı alınacağına dair şirket esas sözleşmesi” nin içeriğinin başvuru sırasında kurumunuza iletilecek olan esas sözleşme içeriğinde bulunması zorunlu mudur? Ayrıca, başvuruda sunulacak olan şirket esas sözleşmesinin içeriğinde bulunması gereken hususlar nelerdir?

Şartname kapsamında başvuruda sunulması gereken “anonim şirket esas sözleşmesi” veya “limited şirket sözleşmesi”nin içeriğine ilişkin herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında aranan şartlar yarışmayı kazanan tüzel kişi tarafından sağlanmak zorunda olmakla birlikte başvuruda sunulacak şirket esas sözleşmesi/şirket sözleşmesinde bu hususun yer alması zorunluluğu yoktur.

75. Şartname’nin 5.1.4. maddesi kapsamında 20 MWe kapasiteli bir yarışmanın kazanılması halinde kurulabilecek 10’ar MWe’lik iki santralden biri sebebiyle Sözleşme’nin feshedilmesi halinde yarışmayı kazananın ne kadarlık teminat tutarı irat kaydedilir?

Kazanılan kapasitenin asgari %90’ının devreye alınmaması halinde teminatın tamamı irat kaydedilecektir.

76. Bağlantı hatlarının kurulum maliyeti TEİAŞ’a mı yoksa yatırımcıya mı aittir? Bağlantı hatlarının uzunluğu ile ilgili bir sınırlama var mıdır?

GES’in belirlenecek bağlantı noktasına kadar ihtiyaç duyulan enerji iletim/dağıtım tesisleri ve iletim/dağıtım hatları yatırımları, 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümleri kapsamında yapılır. GES’lerin bağlantı seviyesine göre ilgili mevzuatı kapsamında ilan edilen sistem kullanım ve sistem işletim bedelleri yarışmayı kazanan tarafından ödenir. GES ile Bağlantı Bölgesi içinde uygun görülen bağlantı noktası arasındaki mesafe ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.

77. İmar Kanunu kapsamındaki süreçler Bakanlık tarafından mı sonuçlandırılacaktır? Alanlar için kadastro yoluna cephe zorunluluğu var mıdır? İmar çalışmaları için arazi büyüklüğünde bir kesinti yapılacak mıdır? Yapılacaksa bu oran nedir?

YEKA ilan edilecek alanda yarışmayı kazanan tarafından ilgili GES’in kurulabilmesi için önlisans verilecektir. Önlisans süresi içerisinde tesise ait imar planlarının, İmar Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı uyarınca yetkili kurumlarca onaylanması için ilgili başvuruların yapılması ve süreçlerin takip edilmesi yarışmayı kazananın sorumluluğundadır. İmar Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı kapsamında imar planlarının onaylanmasına yönelik uygulamaya ilişkin usul ve esaslar onay makamının ilgili mevzuatına tabidir.

78. Sözleşme Taslağı’nın 5. maddesinde kastedilen mevzuat ve/veya teşvik mekanizmaları nelerdir? Yatırım tutarını %3, işletme giderlerini ise %10 oranında azaltabilecek veya artırabilecek mevzuat değişiklikleri nelerdir?

İletim/sistem kullanım bedelleri ve hazine arazisi kira bedelleri gibi uygulanan bir ödeme yükümlülüğünden dolayı maddede belirtilen oranlarda bir artış meydana gelmesi halinde bu maliyet artışı talep edilebilir mi? Sözleşme Taslağı’nın 5. maddesi ile Sözleşme’nin akdedilmesinden önce yürürlükte olmayan ve yatırım tutarı veya işletme giderlerini azaltabilecek veya artırabilecek mevzuat ve/veya teşvik mekanizması kastedilmektedir.

79. Yatırım dönemindeki toplam yatırım tutarının %3’lük artış ve azalış miktarı ve tesisin kabulünden Sözleşme süresi sonuna kadar işletme giderlerinde %10’luk artış ve azalış miktarı hangi kuruluş tarafından ve hangi şartlarda tespit edilecektir?

Söz konusu artış veya azalışlar tevsik edici belgelerle birlikte değerlendirilerek İdare tarafından tespit edilecektir.

80. YEKA GES-3 yarışmaları kapsamında kurulacak GES’ler için belirlenecek alanların azami büyüklüğü ne olmalıdır?

YEKA GES-3 yarışmaları kapsamında kurulacak GES için ihtiyaç duyulacak azami arazi büyüklüğü, kazanılan bağlantı kapasitesi ve GES’te kurulumu gerçekleştirilecek teknoloji türüne göre 30/06/2017 tarih ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte yer aldığı şekilde belirlenmelidir.

81. Yarışmayı kazanan tarafından teklif edilen en düşük mali teklif fiyatının güncellenmesiyle belirlenecek birim elektrik enerjisi alım fiyatlarından 15 yıl boyunca elektrik satışının yapılması zorunlu mudur? İstendiğinde piyasa takas fiyatı üzerinden satış yapılabilir mi? 15 yıl bittikten sonra ne olacaktır?

Yarışmayı kazanan tarafından kurulacak GES’lerden üretilen elektrik enerjisi, imzalanacak Sözleşme’de yer alacak birim elektrik enerjisi alım fiyatının güncellenmesiyle uygulanacak fiyatlar üzerinden ve Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl boyunca YEKDEM kapsamında satılmak zorundadır. Bu süre içerisinde piyasaya elektrik satışı yapılamaz. 15 yıl bittikten sonra 30 yıl süreli olarak verilecek üretim lisansından kalan süre boyunca piyasaya elektrik satışı gerçekleştirilecektir.

82. Alınması gereken izinler açısından özel mülkiyete konu araziler ile hazine arazileri arasında herhangi bir fark var mıdır?

Yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.