Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE

HİZMET SATIŞI İLE ARAÇ GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2016 tarihli ve 29643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hizmet satışında alınacak hizmet bedelinin tespit edilmesi aşağıda belirtilen usullerle yapılır.

a) Hizmet satışına esas temel fiyat; personel masrafları, kullanılan araç ve gereçlerin kira ve test bedelleri, kullanılan sarf malzemesinin hizmetin görüldüğü tarihteki fiyatı, vasıta masrafları ile sair masraflardan oluşan bedele en az % 20 kâr eklenerek tespit edilir.

b) Eğitimin kişi başı ders saat ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi esas alınarak ders saati başına gündüz öğretimi için 140 gösterge rakamı ile o yıla ait Ocak ayı memur maaş katsayısının çarpımı sonucu tespit edilir.

1) Bu yolla belirlenen ücret Şirkete ait iş yerlerinde hizmet alımı yolu ile işletilen firma personeline, işletme hakkı devredilen işyeri ve kamu kurumları personeline aynen,

2) Özel sektör personeli ve eğitime bireysel başvuru yolu ile katılanlara bu ders saat ücretinin %50 (yüzde elli) fazlası,

uygulanır.

c) Şirkete ait eğitim tesislerinde düzenlenecek eğitimlere katılan her bir kursiyer için uygulanacak konaklama ve yemek ücretleri, Maliye Bakanlığının o yıla ait tebliğlerine göre Eğitim ve İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı tarafından genelge ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/3/2016 29643