30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bugün yayımlanan 31127 sayılı Resmi Gazete’de “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelik maddeleri şu şekilde:

MADDE 1

2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başvuru sahibinden veya ilgili kurum ve kuruluşlardan, değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve/veya başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 10 MW’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiştirilmesi kapsamında yapılacak değişikliklere,”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin on birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 10 MW’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiştirilmesi kapsamında yapılacak değişiklikler. Bu bent kapsamında yapılacak tadiller için, bu Yönetmeliğin sermaye ve teminat yükümlülüklerine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında yapılan tadil işlemlerine üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu itiraz ve itiraza konu tadil işlemi Kurul tarafından sonuçlandırılır.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(16) 57 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında; onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ya da onay verilen veya onaya tabi olmayan ortaklık yapısı değişiklikleri kapsamında yapılması gereken lisans tadil başvurularının; onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ortaklık yapısı değişiklikleri için değişikliğin gerçekleştiği takvim yılı içinde, diğerleri için ilgili hükümde belirlenen sürelerin bittiği takvim yılı içinde başvuru yapılması halinde tadil bedeli üç kat, sonraki her bir takvim yılı için ilave bir kat olarak uygulanır.

(17) 59 uncu maddenin onuncu fıkrası kapsamında ilgili tüzel kişinin kendisine tanınan süre içerisinde birleşme veya bölünme işlemini tamamlaması ancak yükümlülüklerini süresi içinde tamamlamaması halinde lisans alma bedeli bir katı artırılarak uygulanır.”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Birleşme veya bölünmeye onay verilmesi kararında herhangi bir yükümlülüğe yer verilmesi halinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi için süre tayin edilir. Süresi içerisinde yükümlülükleri yerine getirerek lisans alma bedelini ödeyip Kuruma başvuru yapan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Yükümlülüklerin mücbir sebep halleri dışında öngörülen süre içerisinde yerine getirilememesi halinde onay işlemi süre sonunda kendiliğinden hükümsüz hale gelir.”

MADDE 7

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8

Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.