30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişti

ANKARA (Enerji Portalı) – EPDK tarafından “Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugün çıkan 31487 sayılı Resmi Gazete’de şu yönetmelik yayımlandı:

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinin sonuna “,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yap işlet ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “yap işlet devret” ibaresi “Yap İşlet Devret” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “,(g)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Kabul kapsamında, verimlilik performans testine ilişkin tevsik edici belgede veya Bakanlığa başvurularak tekrarlanan verimlilik performans testi sonuçlarında verimlilik oranı % 50’nin altında olduğu belirlenen, yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller (doğalgaz santrallerinin verimlilik şartı hesaplamasında doğalgazın 9.155 kCal/m3 üst ısıl değeri baz alınır),”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ağırlıklı ortalama kapasite kullanım oranı, Piyasa İşletmecisi tarafından hesaplanarak ödeme yılı başlamadan önce TEİAŞ’a bildirilir.”

“(5) İthal kömür veya doğal gaz yakıtlı santrallerde, bir fatura dönemi içerisinde yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanılarak elektrik üretimi yapılması halinde, yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanılarak yapılan üretim miktarı oranında kapasite ödemesi yapılır. Söz konusu ödeme hesaplamalarında kullanılmak üzere, olması halinde EÜAŞ ile enerji alış anlaşması yapmış olan santrallerin yerli kömür kullanarak yaptıkları üretim miktarı oranı, ilgili anlaşmanın geçerli olduğu sürece EÜAŞ tarafından; santrallerin yerli doğal gaz kullanarak yaptıkları üretim miktarı oranı ise ilgili tüzel kişiler tarafından Kuruma bildirilen elektronik bildirim sistemi aracılığıyla ve/veya BOTAŞ tarafından TEİAŞ’a bildirilir. EÜAŞ ile enerji alış anlaşması yapmamış olan santrallerin yerli kömür kullanarak yaptıkları üretim miktarı oranı ise TEİAŞ tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2021 yılına ilişkin uygulamalar

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (g) bentleri kapsamında yapılan değişikliklerden etkilenen ve 2021 yılı Kapasite Mekanizmasına başvurmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Sistem İşletmecisine başvurur ve başvurusu uygun bulunan tüzel kişilerin santralleri, başvuru tarihinden itibaren kapasite mekanizmasından yararlanacak tesisler listesine eklenir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.