30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.
kontek enerji


Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında değişikler yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında değişikler yaptı. Yapılan değişikler ise şöyle:

 • 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(2) Kapasite mekanizmasına dahil olan üretim tesislerine yapılan kapasite ödemeleri, kapasite mekanizmasındaki santrallerin birim sabit maliyet bileşenleri ile kaynak bazında toplam kurulu güçlerinden hareketle belirlenir.”

 • Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklendi:

“g) Lisansında yer alan, mevcut ve işletmede olan, geçici kabul tarihi en eski ünitesinin geçici kabul tarihinden başlayarak hesaplanan santral yaşı 13 yıldan büyük olan yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller,”
“(4) İthal ve yerli kömürü veya ithal ve yerli doğal gazı birlikte kullanarak üretim yapan santraller, oransal olarak yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanarak yaptıkları üretimlerine tekabül eden kurulu güçleri bakımından ikinci fıkranın (f), (g) ve (ğ) bentlerindeki kriterleri taşısalar dahi kapasite ödemesi almak üzere kapasite mekanizmasına katılabilirler.”

 • Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(4) Bir takvim yılı için belirlenecek bütçe fatura dönemlerine pay edilir. Bir fatura dönemindeki kapasite ödemeleri için belirlenen bütçenin ilgili fatura döneminde dağıtılması esastır.”

 • Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“(1) Kapasite ödemelerine esas bir fatura dönemindeki bütçe, her kaynak türü için belirlenen kapasite ödeme oranında kaynak türü bazında dağıtılır. i kaynak türü için f fatura dönemindeki kapasite ödeme oranı (KAOi,f) aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;

 • KAOi,f : i kaynak türü için f fatura dönemindeki kapasite ödeme oranını (%),
 • SMBi,f : i kaynak türü için f fatura dönemindeki sabit maliyet bileşenini (TL/MWh),
 • KGi,f : i kaynak türündeki f fatura dönemindeki santrallerin kapasite mekanizması kapsamındaki toplam kurulu gücünü (MW),
 • ÖKOi: i kaynak türü için belirlenmiş olan kapasite kullanım oranını,
 • m: Kapasite mekanizması kapsamındaki kaynak türü sayısını, ifade eder.”

“(2) Kapasite mekanizması kapsamında i kaynak türündeki p santraline f fatura döneminde yapılacak ödeme aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;

 • KÖi,p,f: i kaynak türündeki p santraline f fatura döneminde yapılacak kapasite ödemesini (TL),
 • KAOi,f: i kaynak türü için f fatura dönemindeki kapasite ödeme oranını (%),
 • BUTCEf: f fatura dönemindeki kapasite mekanizmasına esas toplam bütçeyi (TL),
 • KGi,p,f: i kaynak türündeki p santralinin f fatura dönemindeki kurulu gücünü (MW),
 • KGi,f: i kaynak türündeki santrallerin f fatura dönemindeki toplam kurulu gücünü (MW) ifade eder.

(3) Kapasite mekanizması kapsamındaki bir santralin fatura dönemi içerisinde kurulu gücünün değişmesi veya katılım şartlarını sağlayamaması durumunda; söz konusu santralin bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında kullanılacak kapasite ödemesine esas kurulu gücü; aşağıdaki formül ile hesaplanır:

Bu formülde geçen;

 • KGp,f : p santralinin f fatura dönemindeki kapasite ödemesine esas kurulu gücünü (MW),
 • KGp,f,d: p santralinin f fatura döneminin d günündeki, kapasite mekanizması katılım şartlarını sağlayan kurulu
 • gücünü (MW),
 • n: f fatura dönemindeki toplam gün sayısını ifade eder.

(4) Sistem kullanım anlaşmasını askıya alan santrallerin kurulu güçleri, sistem kullanım anlaşması askıda olduğu sürece 0 (sıfır) kabul edilir.”

 • Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(5) İthal kömür veya doğal gaz yakıtlı santrallerde, bir fatura dönemi içerisinde yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanılarak elektrik üretimi yapılması halinde, yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanılarak yapılan üretim miktarı oranında kapasite ödemesi yapılır.”

“(6) İthal kömür santrallerine kapasite ödemeleri hesaplanırken, ilgili santral; santral üretiminin yerli kaynak kullanılarak yapılan kısmı ile orantılı kurulu güçte bir yerli kömür santrali olarak kabul edilir.”

 • Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığında yer alan “ve değişken” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “sabit maliyet bileşeni” ibaresinden sonra gelen “değişken maliyet bileşeni” ibareleri ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(4) Sabit maliyet bileşeninin belirlendiği Kurul Kararında bu bedellerin güncellenmesine ilişkin hükümlere de yer verilir. Sabit maliyet bileşeninin güncellenmesinde döviz kuru, enflasyon ve kapasiteye bağlı iletim bedelleri parametrelerinde meydana gelen değişimler dikkate alınır. Güncelleme fatura dönemleri itibarıyla yapılır.”

 • Aynı Yönetmeliğin geçici 2′ nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(3) 2019 yılı için kapasite mekanizmasından yararlanmak isteyen ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi ve dördüncü fıkrası çerçevesinde katılım şartlarını sağlayan tüzel kişiler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Sistem İşletmecisine başvurur. Başvurusu uygun bulunan tüzel kişilerin santralleri, başvuru tarihi ayın ilk 15 günü içerisinde ise Sistem İşletmecisine başvurdukları tarihi takip eden aydan itibaren, değil ise Sistem İşletmecisine başvurdukları tarihi takip eden ikinci aydan itibaren kapasite mekanizmasından yararlanacak tesisler listesine eklenir ve internet sitesinde duyurulur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir