30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Ege Üniversitesi, Biyokütle Enerjisi Hakkında Yönetmelik Çıkardı

İZMİR (Enerji Portalı) – Ege Üniversitesi, bugün yayımlanan 30142 sayılı Resmi Gazete’de “Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri Ve Teknolojileri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” yayımladı.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, çalışma prensipleri, yönetimsel yapıları ve diğer birimlerle ilişkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite yapısının içinde etkin ve odaklı, birleştirici ve tetikleyici bir yaklaşımla üniversitelere, araştırma merkezlerine, sanayi kuruluşlarına ve topluma, eğitim, araştırma, danışmanlık, test ve analiz hizmetleri sunarak, Biyokütle Enerji Teknolojileri alanında bilimsel bilgi üretmek, yerli teknolojiyi geliştirmek, uygulamaya sunmak ve yaygınlaştırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

Lisansüstü eğitim-öğretim programları…

a) Uygulamaya yönelik olarak çok disiplinli bir anlayışla lisansüstü eğitim-öğretim programları açmak.
b) Ülke düzeyinde ileri düzeyde araştırma yapma imkânının yaratılması, araştırmacı insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi ve araştırma kurumları ile sanayi iş birliğine katkı sağlanması amacıyla sanayi doktora programı ve ulusal/uluslararası doktora sonrası araştırma programlarının açılmasını sağlamak.
c) İlgili bakanlıklarca hazırlanacak yasal düzenleme çalışmalarına katkı sağlamak.

Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında AR-GE…

ç) Akademi, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla araştırma, uygulama, planlama, strateji ve politika geliştirme konusunda çalışmalar yapmak.
d) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında AR-GE yapmak, çalışmaları koordine etmek, izlemek, bu amaçla program ve projeler geliştirmek.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerle birlikte biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında ortak AR-GE yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, bunları desteklemek, teşvik etmek, iş birliği yaparak ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

Kurumlarla iş birliği…

f) Kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği projelere başvurmak.
g) Yapılacak araştırmalarda, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
ğ) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında iş birliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkez bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

Üniversite-sanayi iş birliği…

h) Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve bu kapsamda sektörün AR-GE ve yenilik kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını yapmak.
ı) Sektörde gereksinim duyulan ara eleman ve sistem odaklı sertifikalı uzmanların eğitimini sağlamak amacıyla mesleki eğitim ve kalifiye personel yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
i) Coğrafi bilgi sistemi tabanlı karar destek sistemleri ile mevcut ve gelecek biyokütle enerjisi potansiyelinin belirlenmesi üzerine çalışmalar yürüterek buradan elde edilen veriler yoluyla sanayiye ve kurum/kuruluşlara hizmet vermek.

Buluş ve yenilikler…

j) Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgi ve deneyim birikiminin, topluma yönelik yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi konusunda öncü rol oynamak.
k) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanındaki gelişme, buluş ve yeniliklerin ülkemiz hizmetlerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve bireyin bilgi ve teknolojiye ulaşım düzeyinin yükseltilmesine dönük AR-GE yapmak ve/veya yaptırmak.
l) AR-GE sonucu geliştirilen ve/veya üretilen teknik ve yöntemlerin üretim, tanıtım ve kullanılmasını, bunlardan yararlanılmasını sağlamak, bu maksatla ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapmak; elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesini ve bu alanlardaki girişimciliği desteklemek.

Saha araştırmaları, AR-GE, yayın ve danışmanlık hizmetleri..

m) Ülkemizin biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında öncelikli politikalarının belirlenmesinde çalışmalar yapmak, ilgili bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, AR-GE, yayın ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.
n) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanına giren hususlarda ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşları tarafından talep edilen işleri Yönetim Kurulu kararı ile yapmak veya yaptırmak.

Akreditasyon Enstitüsüne bilimsel katkı…

o) İlgili bakanlığa bağlı kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel sektör ile iş birliği içerisinde biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren merkezlerin kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde, Akreditasyon Enstitüsüne bilimsel katkı sağlamak ve adı geçen Enstitü ile iş birliği yapmak.
ö) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında AR-GE’nin özendirilmesi, bu alandaki yeni gelişme ve teknolojilerin izlenmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması amacıyla ulusal/uluslararası seminer, kurs, konferans, sempozyum, çalıştay kolokyum, kongre, ve benzeri etkinlikler ile sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğretim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

Ulusal ve uluslararası literatür ve patentler…

p) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek üzere bilim kurulları, ulusal ve uluslararası danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak.
r) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri mülkiyet haklarını koruyacak ve geliştirecek şekilde biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanındaki ulusal ve uluslararası literatür ve patentleri takip etmek, yeni patent başvuru alanlarını keşfetmek ve gerçekleştirmek, araştırmacılar adına bu süreçleri gerektiğinde karşılıksız olarak yürütmek veya desteklemek, fikri haklar, lisans ve bilgi aktarımı amacıyla girişimlerde bulunmak, fikri mülkiyet ve lisans haklarının satın alınması, satılması ve bu konuda ortaklık yapılmasının sağlanması konusunda Rektöre teklifte bulunmak.

Teknolojileri alanında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla…

s) Uluslararası kurum ve kuruluşların biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak, görev ve faaliyet alanı ile ilgili yayınlar yapmak.
ş) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla teknopark, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerinin kurulması tekliflerini Yönetim Kurulunda karar oluşturulması kapsamında Rektöre sunmak.

Yurt içi ve yurt dışı faaliyetler…

t) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, yurt içi ve yurt dışı toplantı, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, araştırmacı eğitimi veren kurum ve programları desteklemek.
u) Görev ve yetkileri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri konularıyla ilgili kurum/kuruluşlar ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekân ve altyapı, donanım, finansman dâhil her türlü kaynağı iş birliği ve/veya birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanmak veya kendisine ait kaynakları kullandırmak.
ü) Uygulama ve araştırma alanıyla ilgili birimler ile iş birliği yapmak.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir