Çatıda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretmekle ilgili Çatı Mevzuatına İstinaden Duyuru

Kamuoyunda ‘Çatı mevzuatı’ olarak bilinen, tüketim tesisiyle aynı noktada olan ve 10 kW güç ile sınırlanan üretim tesisleri için başvuruları ve başvuru sonrası işlemleri düzenleyen “Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin çalışmalar sonuçlandırılmış ve ilgili mevzuat 18/01/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mevzuatın hazırlanması aşamasında gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse bireyler tarafından iletilen tüm görüşler Kurumumuzca titizlikle değerlendirilerek mevzuata son hali verilmiştir.

Bu mevzuatın muhatabının sınırlama olmaksızın ülkemizin her bireyi olması hasebiyle mevzuatın sade ve anlaşılır olması için azami özen gösterilmiştir. Başvuruda istenen bilgi ve belgeler de yine aynı amaç doğrultusunda sadeleştirilmiştir. Başvuruda istenen bilgi ve belgeler, usul ve esasların ekinde liste halinde yer almaktadır.

Enerji teknolojisindeki ve piyasadaki gelişmeler dikkate alınarak 10 kW’a kadar (10 kW dahil) olan cephe uygulamalı üretim tesislerinin de bu mevzuat kapsamına alınması kararlaştırılmıştır. Bu itibarla söz konusu usul ve esaslar, sadece çatı uygulamalarını değil, cephe uygulamalarını da kapsamaktadır.

Söz konusu mevzuat kapsamında kurulacak üretim tesislerinin, bu üretim tesisleri ile ilişkilendirilecek tüketim tesisiyle aynı noktada olması öngörülmüştür (aynı sayaçtan sisteme bağlantı sağlanacaktır). Kurulacak üretim tesisleri için ilgili şebeke işletmecisine başvuruda bulunulması gerekmektedir. İlgili şebeke işletmecisi, üretim tesisinin kurulacağı bölgeye bağlı olarak o bölgede görevli elektrik dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi OSB’lerdir. OSB içerisinde kurulacak tesisler için söz konusu OSB’nin OSB dağıtım lisansı olmaması halinde, o bölgede görevli elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunmak gerekecektir.

Usul ve esasların Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)’ten ayrılan noktaları ile önemli görülen hususlar maddeler halinde aşağıda yer almaktadır.

1. Başvurular ilgili şebeke işletmecisinin merkez birimine ya da varsa taşra birimine yapılabilecektir. Başvurular aylık bazda alınıp bir sonraki ayın yirmisine kadar sonuçlandırılacaktır.

2. Üretim tesisinin kurulu gücü azami 10 kW olup ilişkilendirilen tüketim tesisi bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü (tüketim gücü) ile sınırlandırılmıştır. Başka bir ifadeyle, üretim tesisinin kurulu gücü, başvuru ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamayacaktır.

3. Başvurular ilgili şebeke işletmecisi tarafından trafo gücü (ilgili şebeke işletmecisine ait trafolarda trafo gücünün %50’sine kadar) ve gerekli olması halinde tüketim güçlerine göre değerlendirilecektir. Değerlendirme işlemi diğer lisanssız başvurularda olduğu gibi komisyon marifetiyle yapılmayacaktır.

4. Tüketim gücü 3 kW’a kadar (3 kW dahil) olan üretim tesisleri için doğrudan bağlantı görüşü oluşturulacaktır.

5. Eksik evrak tamamlama süreci öngörülmemiştir. Eksiksiz ve usule uygun yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

6. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sonrası proje onay işlemleri için ilgili kişiye 90 (Doksan) gün süre tanınmıştır. İlgili kişinin şebeke işletmecisine süresi içerisinde başvuruda bulunması halinde, söz konusu süreye ek 90 (Doksan) gün ilave süre verilebilecektir.

7. Başvuru aşamasından itibaren tüm süreç ilgili şebeke işletmecisinin internet sayfasından takip edilebilecektir.

8. Proje onay işlemleri sonrasında 15 (OnBeş) gün içerisinde Bağlantı Anlaşması’nın imzalanması ve Bağlantı Anlaşması’nı izleyen bir yıl içerisinde de üretim tesisisin kurularak işletmeye geçmesi gerekmektedir.

9. Geçici kabul işlemlerinin tamamlanması sonrasında çift yönlü ölçüm yapan sayaçlar marifetiyle Yönetmelik’in 17 nci maddesi uyarınca üretim ve tüketim değerleri saatlik olarak mahsuplaştırılacak ve her bir saat için üretim veya tüketim fazlası tespit edilecektir.

10. Her ay sonunda üretimin fazla olduğu saatler için (her bir gün için üretimin fazla olduğu saatlerin toplamı için o günkü dolar kuru üzerinden hesaplama yapılarak) gelir elde edilecekken, tüketimin fazla olduğu saatler için var ise üretim miktarları düşülerek mevcut tüketim anlaşması (ulusal tarife, serbest tüketici gibi) üzerinden elektrik tüketim faturaları ödenecektir.

11. Diğer lisanssız elektrik üretim tesislerinden farklı olarak, tüketicinin değişmesi halinde (tüketim tesisinin el değiştirmesi) geçici kabul şartı aranmaksızın üretim tesisi yeni tüketiciye devredilebilecektir. Ancak devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için yeni tüketici tarafından 30 (Otuz) gün içerisinde başvuruda bulunulması gerekmektedir.

12. Geçici kabulü tamamlanarak işletmeye geçen üretim tesislerinde tüketicinin değişmesi halinde ise yeni tüketici tarafından tüketim aboneliği ile ilgili sözleşmelerin yapılması (perakende satış sözleşmesi ya da serbest tüketiciler için ikili anlaşma) ve ilgili şebeke işletmecisine başvurulması halinde 2 (İki) gün içerisinde sistem kullanım anlaşması imzalanarak ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler başlatılacaktır.

13. Bu usul ve esaslarda yer almayan hususlarla ilgili başta Yönetmelik ve bu Yönetmelik’in uygulanmasına dair tebliğ olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak başvurularla ilgili süreci özetleyen ‘Yol Haritası’na duyuru ekinde yer verilmektedir. Söz konusu mevzuat kapsamında kurulacak üretim tesislerinin elektrik şebekesinin yükünü azaltarak sistemin işletilmesi noktasında da katkı sağlaması beklenmektedir.

Bahse konu usul ve esaslarda Kurumumuz görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yer alan hususlara ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, bu tesislerin kurulması ve işletilmesi noktasında ilgili idarelerce hazırlanan diğer mevzuatlara uygun hareket edilmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ekler:
1. Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş

Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası

Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Ekleriyle Beraber) 2. Yol Haritası