ALBİYOBİR (Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği)

Enerji arzının güvenliği ve sürekliliği, günümüz dünyasında ülkelerin birincil önceliği durumuna gelmiştir. Zira iktisadi yapıların ve tüm faaliyetlerin sürekliliği, enerji arzının güvenliği ve sürekliliğine bağlıdır. Enerji arzının güvenliği ve sürekliliği ve küresel ısınma ile tanıştığımız çevresel sebepler göz önüne alındığında ülkeler varlıkların?ve bağımsızlıkların?koruyabilmek için yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Biyoyakıtlar ve Biyodizel de bu yeni ve yenilenebilir enerji türlerinden birisidir.

Türkiye enerji geleceğinde stratejik ve yenilenebilir enerji türlerinden birisi olan Biyoyakıtlar ve Biyodizel; planl?bir yapılanma sayesinde gerek dışa bağımlılığın azaltılmas?ve arz güvenliğinin sağlanmas?gerekse de tarımsal hammadde temelline bağl?olmasından dolay?tarımda çarpan etkisi yapıp enerji geleceğimizde önemli bir yer tutabilecektir.

Özellikle küresel ısınmayla yaşadığımız çevresel zorunluluklarında dayatmasıyla tüm dünyada Enerji Tarım?önem kazanmış ve bu konuda ülkeler ciddi planl?çalışmalar yaparak Enerji Tarım?kapasitelerini yükseltmenin yolların?aramaya başlamışlardır.Petrolde dışa bağıml?toprak büyüklüğ?ve tarımsal potansiyelleri yüksek ülkeler tüketerek tükenme yerine üreterek büyümeyi tercih etmişler ve hızla biyoyakıtlara yönelmişlerdir.

Albiyobir Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği Derneği ,bu nedenlerle 2005 Haziran ayında yılında kurulmuştur. Amac?üyeleri ile birlikte ülkemizin dışa bağıml?enerji yapısın?dikkate alarak toprak büyüklüğümüz ve ekolojik zenginliğimiz ile alternatif enerji kaynaklarının ve biyoyakıtların önemini vurgulamak, biyoyakıtların yerli kaynaklara bağl?sağlıkl?gelişimine katkıda bulunarak standart üretimle ülkemizin enerji güvenliği ve sürekliliğini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlamaktır.Albiyobir biyoyakıtlar konusunda dünyada ki her türl?gelişmeleri takip ederek üyelerinin ve kamuoyunu doğru bilgilendirilmesinin yanısıra mevcut yasal düzenlemelere katkıda bulunulmas?ve aksaklıkların giderilmesi noktasında önemli çalışmalar yürütmektedir.

Üniversite-sanayi-bürokrasi ve siyaset platformlarında bu konuda başarıl?olmu?ülkelerin tecrübelerini ülkemizin şartlarına ve potansiyellerine adapte edebilmek amacıyla panel, sempozyum gibi organizasyonlar düzenleyen, düzenlenmi?olanlara da katılan Albiyobir, biyoyakıtlar konusunun ülke gündeminde önemli bir yer işgal etmesini sağlamıştır.Albiyobir kuruluşunun ilk iki yılında 4 uluslar aras?sempozyum 5 ulusal panel ,iki teknik kurs düzenlemi?konusunda düzenlenen 18 sempozyum ve panele sunum yaparak katılmıştır. Albiyobir “Biyoyakıt Dünyası” ismiyle çıkarılmakta olan aylık derginin desteklenmesiyle, çalışmaların?basın yoluyla geni?kitlelere ulaştırmaktadır.39 ilde 67 üyesinin desteğiyle faaliyetlerini yürüten Albiyobir, üyeleriyle bir yandan kanola ve aspir gibi alternatif ürünlerde yurt sathında sözleşmeli tarım modelini yaygınlaştırırken diğer yandan biyodizel ve biyogazda önemli bir hammadde olan atık bitkisel yağların toplanmasında Çevre ve Orman Bakanlığımızdan aldığ?lisansla çevresel bir problemi çevresel bir avantaja çevirmeye çalışmaktadır.

Albiyobir Adres: 1314. Cadde (eski 2. Cadde)  1315. Sokak (eski 81. Sokak)  12/A Daire: 1  06460 A.Öveçler  Çankaya Ankara Türkiye

Albiyobir Telefon: 0312 4721265 / 0312 4721266
Albiyobir Fax: 0312 4721264
Albiyobir e-mail: bilgi@albiyobir.org.tr
Albiyobir Web Adresi: www.albiyobir.org.tr