30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


6 Adet Kaynak Suyu İhale İle Kiraya Verilecek!

BURSA (Enerji Portalı) – Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından 6 adet kaynak suyu ihale yoluyla kiraya verileceği duyruldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki Bursa İli İnegöl İlçesi, Sulhiye ve Tüfekçikonak Mahallelerinde Yer Alan 6 Adet Kaynak Suyunun 5 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile ihaleye konulmuştur.

6 adet su kaynağından kiraya verilecek toplam debi miktarı Q= 7,62, lt/sn’dir.

İhalesi 30/12/2019 Pazartesi günü Saat 11:00 ’da Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6 D Blok 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odasında yapılacaktır.

Tahmini bedeli 3.515.864,19 TL/Yıl +KDV ‘dır.

İhale dökümanı Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6 K Blok 16190 AcemlerOsmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir veya KDV dahil 250,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (nüfus kâğıdı veya nüfus cüzdan örneği),

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin veya ilk ilanın yayınlandığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi,

4- En az 105.475,93 TL tutarında geçici teminat,

5- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz),

Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 2. ve 3. maddedeki belgeleri vermeleri gerekmektedir.

İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir, ilan olunur.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.