30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


20 Yeraltı Maden Uzmanı Alımı Yapılacak

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurumlardan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MTA), 20 Yeraltı Maden Uzmanı alımı yapacak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilmek üzere; Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği ve Maden Mühendisliği bölüm mezunlarından sözlü giriş sınavı sonucu toplam 20 Yeraltı Maden Uzmanı alınacağı bildirildi.

1) Başvuru Şartları

Yeraltı Maden Uzmanı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak. – Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk beş yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1975 sonrası doğumlular)

– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.

– Yeraltı maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak.

– Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak. – Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2) Sınava Başvuru

Başvurular, 27/01/2020 tarihinde başlayıp 12/02/2020 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir. Adayların;

a) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün “www.mapeg.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu,

b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Maden Mühendislerinde; yeraltında, yer altı üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen maden işletmelerinde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge, (SGK bildirimleri, yeraltında çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları)

ç) Jeoloji, Jeofizik ve Hidrojeoloji Mühendislerinde; yeraltında madencilik faaliyeti yürütülen işletmelerde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge, (SGK bildirimleri, yeraltında çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı yeraltı maden işletmelerinde çalıştığına dair teknik eleman kayıtları)

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi, (Belgenin aslı ile birlikte şahsen başvuruda bulunulması halinde Genel Müdürlükçe bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği)

e) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (bir adedi forma yapıştırılacak)

f) Detaylı özgeçmişi,

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir), ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3) Giriş Sınavı Tarihi Ve Yeri

Atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katı kadar aday yaşı küçük olandan başlanmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki aday ile aynı doğum tarihine sahip adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün “www.mapeg.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.

Sınav Tarihi: 2 Mart 2020 Pazartesi – 13 Mart 2020 Cuma tarihleri arasında

Sınav Yeri: Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle / ANKARA

4) Giriş Sınavın Şekli ve Konuları

– Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

– Sözlü sınavda adayların;

a- Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin 3213 sayılı Maden Kanunu ve bu kanunla ilgili diğer ikincil mevzuat,

b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d- Genel yetenek ve genel kültürü,

e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.